Veselský háj na Jičínsku a Dubno u České Skalice se stanou zvláště chráněnými územími

12. 2. 2014 Autor: Petr Vinklář

Veselský háj na Jičínsku se stane další přírodní památkou v regionu, přírodní rezervací pak bude i lokalita Dubno – Česká Skalice na Náchodsku. Krajští radní rozhodli o zřízení těchto dvou zvláště chráněných území, která se stanou evropsky významnými lokalitami soustavy NATURA 2000.

Přírodní památka Veselský háj, která leží v katastrálních územích Vysoké Veselí, Staré Smrkovice, Chotělice, Smidary a Velešice na hranicích okresů Jičín a Hradec Králové, má rozlohu 444 hektarů. „Lokalita je významná cenným lesním ekosystémem dubohabřin s dubem letním a poskytuje vhodné podmínky pro silně ohrožené druhy rostlin, jako hvozdík pyšný, kosatec sibiřský a další zvláště chráněné druhy,“ řekl Jan Tippner, krajský radní zodpovědný za oblast životního prostředí.

Přírodní rezervace Dubno – Česká Skalice je na území dnešní přírodní rezervace Dubno vyhlášené již v roce 1956. Jde o oblast v katastru České Skalice a Kleny na Náchodsku o rozloze necelých 81 hektarů. „Vyhlášením zvláště chráněného území zpřísňujme ochranu této lokality vzhledem k výskytu ojedinělých společenstev, například jasanovo olšových luhů. Za vzácné druhy rostlin můžeme jmenovat například kuňku ohnivou,“ dodal radní Tippner. Předmětem ochrany je i řada zvláště chráněných druhů živočichů s jejich biotopy.

Cílem soustavy chráněných území evropského významu NATURA 2000 je zabezpečit ochranu planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast.

Fotogalerie