Přehled dotací pro odstraňování povodňových škod z roku 2013

4. 11. 2013 Autor: Ing. Eva Valterová

Ministerstva pro místní rozvoj, zemědělství a životního vyhlásila dotační tituly na odstranění škod na majetku po povodních v květnu a červnu roku 2013.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo s cílem pomoci podnikatelům postiženým povodněmi v roce 2013 soubor opatření, která jsou zacílena zejména na obnovu podnikatelských provozoven, nákup nového investičního vybavení či získání prostředků na nákup poničených zásob – tzv. Záchranný kruh MPO. V této souvislosti došlo také k rozšíření národního programu ZÁRUKA, který je realizován prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Sada pomocných opatření a doporučení pro podnikatele, který byl postižen povodní a má zničené stroje a škodu na majetku provozovny, se skládá z pěti možných způsobů podpory:

1. Dotace na obnovu zničeného majetku – RESTART 2013

Veškeré informace a formulář žádosti o podporu jsou dostupné na http://www.czechinvest.org/zachranny-program-mpo-cr.

Termín podávání: do 30. 11. 2013

Příjemce podpory (malé podniky a živnostníci) musí splňovat podmínky uvedené v dokumentu Program RESTART 2013.

Podporované oblasti jsou vymezeny v dokumentu CZ - NACE - podporované oblasti.

Způsobilými výdaji jsou:

  • Dlouhodobý hmotný majetek - nákup strojů a zařízení, popřípadě jejich soubory (§ 26, odst. 2, písm. a) zákona o dani z příjmu)
  • Dlouhodobý nehmotný majetek – pořízení software zajišťující funkčnost nakupovaných strojů a zařízení a nezbytně potřebné duševní vlastnictví (např. licence) přímo související s pořizovanými stroji a zařízeními
  • Stavební práce na technickém zhodnocení nemovitostí, např. stavební úpravy proti zaplavení provozovny.

Dotace je poskytována ve výši 50 % způsobilých výdajů na obnovu majetku, nejvýše 300 000 Kč, maximálně však do limitu podpory dle Nařízení de minimis. Minimální výše dotace činí 20 000 Kč.

Žádost: Žadatel vyplní v českém jazyce formulář žádosti o poskytnutí podpory programu RESTART 2013 a včetně požadovaných příloh předá osobně, e-mailem nebo poštou na adresu poskytovatele podpory (Agentura pro podporu podnikání a investic – CzechInvest, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 nebo na regionální kancelář, adresa viz. níže). Dokumentaci viditelně označí slovy „RESTART 2013“.

Přílohy žádosti:

  • doklad prokazující vznik škody v důsledku povodní 2013 např. potvrzení od pojišťovny nebo obecního úřadu a fotodokumentace,
  • kupní smlouva, faktura (daňový doklad), smlouva o dílo,
  • protokol o vyřazení majetku z evidence a čestné prohlášení o způsobu jeho likvidace,
  • protokol o realizaci výběrového řízení
  • formulář čestného prohlášení
  • Podmínky poskytnutí podpory

2. Záruky za úvěry na obnovu provozu a zásob

Podpora pro: malé a střední podniky

Účel použití podpory: opravy (včetně vyklízecích prací), pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku, pořízení zásob včetně drobného hmotného majetku

Míra podpory: záruka k bankovnímu úvěru

Termín podávání: od 20. 6. 2013 do 30. 11. 2013

Bližší informace budou dostupné na: http://www.cmzrb.cz/ a pobočkách ČMZRB.

3. Zvýhodnění úvěrů

Podpora pro: malé a střední podniky

Účel použití podpory: zvýhodnění k novému zaručenému úvěru (po 7. 6. 2013) určenému na úhradu škody způsobené povodní

Míra podpory: příspěvek ve výši 10% k zaručenému úvěru

Termín podávání: od 20. 6. 2013 do 31. 12. 2013

Bližší informace budou dostupné na: http://www.cmzrb.cz/ a pobočkách ČMZRB.

4. Zvýhodněné podmínky exportérům

Podpora pro: exportéry z řad klientů ČEB a EGAP; “HELP“ – pomoc s exportem pro malé a střední podniky

Účel použití podpory: podpora nepřerušenému průběhu obchodních případů, posílení exportních možností firem

Míra podpory: soubor podpůrných opatření pro exportéry, řešení specifických potřeb exportérů, financování, nové balíčky pro podnikatele

Termín podávání: IHNED

Kontakt: ČEB, EGAP, CzechTrade

5. Úlevy s platbou daní

Kontakt: http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/povodne-2013Ministerstvo pro místní rozvoj

Rozhodnutím ministra č. 120/2013 byl prodloužen termín ukončení příjmu žádostí o poskytnutí dotace na obnovu majetku postiženého živelní pohromou v rámci podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013 v dotačním titulu č. 2 do 31. října 2013.

V návaznosti na dokumentaci programu 117D91 a zásady podprogramu „Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013“ čj. 27142/2013-52 schválené Rozhodnutím ministra č. 103/2013 ze dne 27. srpna 2013, vyhlásil ministr pro místní rozvoj Lukl prodloužení termínu příjmu žádostí ve výzvě k předkládání žádostí o poskytnutí dotací na obnovu majetku postiženého živelní pohromou v roce 2013 vydané pod č.j. 25695/2013-52 ze dne 8. srpna 2013 v podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v rámci dotačního titulu č. 2 do dne 31. října 2013.

Více informací na internetových stránkách MMR: http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Obnova-obecniho-a-krajskeho-majetku-po-zivelnich-p


Ministerstvo zemědělství

V souladu s usnesením vlády č. 580 ze dne 31. 7. 2013 zabezpečilo Ministerstvo zemědělství finanční prostředky na odstraňování jejich následků v rámci podprogramu 129 144 „Podpora odstraňování povodňových škod způsobených povodněmi 2013“.

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 44309/2013-MZE-15131 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory, která platí pro podprogram 129 144 „Podpora odstraňování povodňových škod způsobených povodněmi 2013“.

Pravidla pro poskytování a čerpání státní finanční podpory, která platí pro podprogram 129 144 „Podpora odstraňování povodňových škod způsobených povodněmi 2013“ v rámci programu 129 140 „Podpora odstraňování povodňových škod na infrastruktuře vodovodů a kanalizací“.

Podprogram 129 144 reaguje na záplavy a povodně, které zasáhly území částí Jihočeského, Královéhradeckého, Libereckého, Plzeňského, Středočeského a Ústeckého kraje a Hl. města Prahy v květnu a červnu 2013.

Cílem podprogramu je zajistit investiční finanční prostředky na obnovu základních funkcí vodohospodářské infrastruktury vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu definovanou zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“).

Příjem žádostí do 31. 12. 2013, je možné, že budou vypsány i další termíny.

Více informací na internetových stránkách Mze: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/dotace-ve-vh/vodovody-a-kanalizace/pravidla-podprogramu-129-144.html


Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výzvu k oznámení a upřesnění typu a výše vzniklých škod při povodních 2013 v resortu Ministerstva životního prostředí pro potenciální žadatele o dotaci v Programu MŽP – Likvidace škod po živelních pohromách.

Pro schválení výše alokace pro Podprogram MŽP – Povodně 2013 je třeba znát přesnou výši a typy škod vzniklých při povodních 2013. Doručená oznámení budou nezbytným předpokladem k následnému předkládání žádostí o poskytnutí dotace z tohoto Podprogramu.

Zahájení příjmu oznámení 1. října 2013

Ukončení přijímání oznámení 1. listopadu 2013

Způsob podání: Řádně vyplněný formulář včetně povinných příloh je možné zaslat v elektronické podobě, tj. datovou zprávou s elektronickým podpisem na Státní fond životního prostředí ČR (dále jen „Fond“). ID datové schránky je: favab6q. Název datové zprávy musí být ve tvaru „MŽP – povodně 2013“. Formuláře lze také doručit v listinné podobě na podatelnu Fondu na níže uvedenou adresu v uzavřených obálkách s označením:

Oznámení škod – MŽP - povodně 2013

Státní fond životního prostředí ČR

Olbrachtova 2006/9

140 00 Praha 4

Příjem končí 1. listopadu 2013 v 12,00 hod.

Pro případné upřesnění uvedených údajů může být oznamovatel kontaktován, zpravidla telefonicky, zaměstnancem Fondu.

Případné dotazy je možno zasílat na emailovou adresu: MZPpovodne2013@sfzp.cz 

Přílohy: oznámení škod

Více informací na internetových stránkách MŽP: https://www.sfzp.cz/clanek/193/2126/ministerstvo-zivotniho-prostredi-vyhlasuje-vyzvu-v-souvislosti-s-nahradou-skod-pri-povodnich-2013/