USNESENÍ z 7. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

USNESENÍ z 7. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Datum konání: 11.9.2017

Hlasování

bod název bodu jednání
poznámka
č.hl. č.usnesení  +   -  zdr.
návrhová komise
1 41 0 1
ověřovatelé zápisu
2 40 0 1

zařazení bodu č. 129 do programu
3 42 0 0

předřazení bodu č. 127 v programu
4 31 2 8

předřazení bodu č. 125 v programu
5 34 4 5

hlasování o programu 7. zasedání
6 38 0 5
1. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje
7 ZK/7/413/2017 44 0 0
2. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
8 ZK/7/414/2017 42 0 0
3. Novela Jednacího řádu Zastupitelstva a výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
9 ZK/7/415/2017 35 0 9
4. Revokace usnesení ZK/2/109/2016 ze dne 05.12.2016 v části I. 2. a schválení návrhu na výplatu měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, který vykonává předsedu výboru/komise
10 ZK/7/416/2017 35 0 7
5. Návrh na schválení finančního daru vítězné obci v krajském kole soutěže Vesnice roku 2017 v Královéhradeckém kraji
11 ZK/7/417/2017 43 0 0
6. Poskytnutí dotací na individuální účel z rozpočtu kapitoly 18 - zastupitelstvo kraje
12 ZK/7/418/2017 40 0 1
7. Vyjádření k záměru stavby vodní nádrže Pěčín
14 ZK/7/420/2017 34 4 5
8. Čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje za 1. pololetí 2017
15 ZK/7/421/2017 40 0 0
9. Návrh na 3. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2017
16 ZK/7/422/2017 39 0 0
10. Změna obchodní firmy (SÚS Královéhradeckého kraje a.s.) společnosti a doplnění předmětu podnikání – nové znění stanov
17 ZK/7/423/2017 37 0 0
11. Návrh „Postup Správy silnic Královéhradeckého kraje zejména při uzavírání smluv ve věci zvláštního užívání silnic, silničních a silničních pomocných pozemků v majetku Královéhradeckého kraje“
18 ZK/7/424/2017 38 0 0
12. Zvýšení odměňování vybraných nelékařských zdravotnických pracovníků ve směnném provozu
19 ZK/7/425/2017 33 0 0
13. Žádost Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje o poskytnutí neinvestiční dotace na Realizaci Stipendijních programů Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje pro akademické roky 2017 – 2018 a 2018 – 2019
20 ZK/7/426/2017 31 0 0
14. Návrh na navýšení vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění urgentní (neodkladné) akutní lůžkové péče a zajištění lékařské pohotovostní služby na rok 2017
21 ZK/7/427/2017 31 0 0
návrh PhDr. Jiřího Štěpána na předřazení bodu č. 128 v projednávání
22 36 0 4
15. Schválení Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2017 - 2020
25 ZK/7/429/2017 34 0 0
16. Schválení výsledků dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2017
26 ZK/7/430/2017 35 0 0
17. Návrh dočerpání rezervy v rámci dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který je financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdržel na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2017
27 ZK/7/431/2017 36 0 0
18. Návrh na vyhlášení2.kola dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2017
28 ZK/7/432/2017 37 0 0
19. Návrh na vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v Královéhradeckém kraji v roce 2018, který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018
29 ZK/7/433/2017 37 0 0
20. Návrh na převedení majetku na základě ukončení realizace projektu „Dovybavení speciálních výslechových místností pro zvlášť ohrožené oběti a svědky trestných činů na Územních odborech policie v Královéhradeckém kraji“
30 ZK/7/434/2017 36 0 0
21. Informace o provedených rozpočtových opatřeních u státních dotací v rozpočtu školství pro rok 2017
31 ZK/7/435/2017 36 0 0
22. Závěrečná zpráva k zabezpečení výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách VIII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2017.
32 ZK/7/436/2017 35 0 0
23. Návrh na poskytnutí neprogramových - individuálních dotací na rok 2017 (odvětví volnočasových aktivit - kapitola 9).
33 ZK/7/437/2017 35 0 0
24. Příslib profinancování IROP 2.4 - změna
34 ZK/7/438/2017 36 0 0
25. Podpora veřejně prospěšných projektů v dotačních programech v oblasti regionálního rozvoje 17RRD05 a 17RRD11
35 ZK/7/439/2017 34 0 0
26. Dotační program 17SPT06 v oblasti sport a tělovýchova - rozdělení navýšených prostředků
36 ZK/7/440/2017 32 0 0
27. Poskytnutí dotací na individuální účel - III. změna rozpočtu
návrh PaedDr. Josefa Lukáška
37 12 7 10
27. Poskytnutí dotací na individuální účel - III. změna rozpočtu
1. návrh JUDr. PhDr. Zdeňka Ondráčka, Ph.D. - hlasování prohlášeho za zmatečné
38 22 2 12
27. Poskytnutí dotací na individuální účel - III. změna rozpočtu
1. návrh JUDr. PhDr. Zdeňka Ondráčka, Ph.D. - opětotné (platné) hlasování
39 28 1 10
27. Poskytnutí dotací na individuální účel - III. změna rozpočtu
2. návrh JUDr. PhDr. Zdeňka Ondráčka, Ph.D.
40 25 1 12
27. Poskytnutí dotací na individuální účel - III. změna rozpočtu
hlasování o celkovém usnesení
41 ZK/7/441/2017 39 0 0
28. Žádost o prominutí odvodu dotace – obec Stěžery
42 ZK/7/442/2017 27 0 2
29. Žádost o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně - Obec Nové Město IČO 002 69 239
43 ZK/7/443/2017 29 0 2
30. Změna v projektu 17KPG01-0090
44 ZK/7/444/2017 31 0 0
31. Návrh na vstup Královéhradeckého kraje do Asociace měst pro cyklisty
45 ZK/7/445/2017 31 0 0
32. "Poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na předfinancování realizace projektu obce Orlické Záhoří ""Poznej Sudety na lyžích"" "
46 ZK/7/446/2017 31 0 2
33. Souhlas ručitele s dohodou Banky a Klienta o změně závazku – potvrzení ke smlouvě o kontokorentním úvěru společnosti Centrum evropského projektování a.s.
47 ZK/7/447/2017 33 0 1
34. "Dotační program ""Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji II"" (Kotlíkové dotace) "
48 ZK/7/448/2017 32 0 1
35. Příprava projektové žádosti „Společná propagace česko-polského příhraničí“ do Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko
49 ZK/7/449/2017 33 0 0
36. Schválení žádostí podaných do krajského dotačního programu Podpora přípravy projektových záměrů RIS3 Královéhradeckého kraje
50 ZK/7/450/2017 31 0 1
37. Investiční dotace obcím na rozvoj vodohospodářské infrastruktury v roce 2017 – II.
51 ZK/7/451/2017 35 0 0
38. Změna č. 45/2017 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje
52 ZK/7/452/2017 36 0 1
hlasování o sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 48 - 54, 59 - 85, 88 - 101, 104 - 116
53 37 0 0
39. Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - výkup pozemku v k.ú. a obci Náchod pro účely stavby nemocnice
54 ZK/7/453/2017 30 0 6
40. Návrh na příslib finančních prostředků v roce 2018 na akci: Evropské domy v krajích - stavební úpravy objektu Nový Hluchák včetně stravovacího zařízení
55 ZK/7/454/2017 23 0 12
41. Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů
56 ZK/7/455/2017 31 0 3
42. Návrh na schválení příslibu profinancování projektu SOL Trutnov s názvem „Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov“ (IROP SC 2.3, výzva č. 54) staženo z programu
43. Návrh na schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci SOL Trutnov na financování realizace projektu „Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov“ – Integrovaný operační program (SC 2.3, 54. výzva) staženo z programu
44. Příslib profinancování projektu Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí
57 ZK/7/456/2017 32 0 1
45. Návrh na aktualizaci Příslibu profinancování projektů schválených k poskytnutí dotace z OPZP – 19. a 39. výzva
58 ZK/7/457/2017 32 0 2
46. Revokace usnesení ZK/6/353/2017
hlasování o návrhu Ing. Outlého - 1. část
59 11 13 9
46. Revokace usnesení ZK/6/353/2017
hlasování o návrhu Ing. Outlého - 2. část
60 21 0 14
46. Revokace usnesení ZK/6/353/2017
hlasování o původním návrhu
61 14 11 8
47. Revokace usnesení ZK/3/146/2017
hlasování o návrhu Mgr. Řehoře - doplnění
62 15 8 11
47. Revokace usnesení ZK/3/146/2017
hlasování o původním návrhu
63 13 8 12
sloučené hlasování k bodům č. 48 - 54
64 23 0 0
48. Návrh Smlouvy na uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemků a Smlouvy o právu provést stavbu mezi Královéhradeckým krajem a paní Ing. M. Š. pro realizaci akce „Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
64 ZK/7/458/2017 23 0 0
49. Návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemku s panem D. K. a paní D. K. pro realizaci záměrů „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
64 ZK/7/459/2017 23 0 0
50. Návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemků a Smlouvy budoucí na zřízení věcného břemene s městem Solnice pro realizaci záměrů „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
64 ZK/7/460/2017 23 0 0
51. Návrh Smlouvy na uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemků a Smlouvy o právu provést stavbu mezi Královéhradeckým krajem a panem Ing. M. N. pro realizaci akce „Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
64 ZK/7/461/2017 23 0 0
52. Návrh Smlouvy na uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemků a Smlouvy o právu provést stavbu mezi Královéhradeckým krajem a paní I. U. pro realizaci akce „Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
64 ZK/7/462/2017 23 0 0
53. Návrh Smlouvy na uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup pozemků s paní R. N. v rámci „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“.
64 ZK/7/463/2017 23 0 0
54. Návrh na výkup pozemku p. č. 2002/2 v k. ú. Dolní Branná
64 ZK/7/464/2017 23 0 0
55. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. června 2017 č. 469 k zabezpečení investiční přípravy akce Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu
65 ZK/7/465/2017 32 0 0
56. Návrh na prodej pozemků v k. ú. a obci Rychnov nad Kněžnou
66 ZK/7/466/2017 34 0 0
57. Návrh na prodej pozemku v k. ú. a obci Pec pod Sněžkou
67 ZK/7/467/2017 32 0 0
58. Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě budoucí kupní
68 ZK/7/468/2017 31 0 2
společné hlasování k bodům č. 59 - 85
69 33 0 0
59. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 429/12 v k. ú. Žireč Městys a obci Dvůr Králové nad Labem, okr. Trutnov
69 ZK/7/469/2017 33 0 0
60. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 31/27 v k. ú. Hřibsko a obci Stěžery, okr. Hradec Králové
69 ZK/7/470/2017 33 0 0
61. Návrh na výkup spoluvlastnického podílu na pozemkové parcele č. 593/9 v k. ú. a obci Malé Svatoňovice, okr. Trutnov
69 ZK/7/471/2017 33 0 0
62. Návrh na výkup pozemku v k. ú. a obci Káranice, okr. Hradec Králové
69 ZK/7/472/2017 33 0 0
63. Návrh na výkup pozemku v k. ú. Pulice a obci Dobruška, okr. Rychnov nad Kněžnou
69 ZK/7/473/2017 33 0 0
64. Návrh na výkup pozemků v k. ú. Bukovina u Pecky a obci Pecka, okr. Jičín
69 ZK/7/474/2017 33 0 0
65. Návrh na výkup pozemků v k. ú. Semonice a obci Jaroměř, okr. Náchod
69 ZK/7/475/2017 33 0 0
66. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 871/28 v k. ú. a obci Lhoty u Potštejna, okr. Rychnov nad Kněžnou
69 ZK/7/476/2017 33 0 0
67. Návrh na výkup pozemků v k. ú. Hřibsko a obci Stěžery, okr. Hradec Králové
69 ZK/7/477/2017 33 0 0
68. Návrh na výkup pozemkůp. č. 538/19, 538/20a 524/7 v k. ú. a obci Mlékosrby, okr. Hradec Králové
69 ZK/7/478/2017 33 0 0
69. Návrh na výkup pozemkup. č. 538/24 v k. ú. a obci Mlékosrby, okr. Hradec Králové
69 ZK/7/479/2017 33 0 0
70. Návrh na výkup pozemkup. č. 538/11 v k. ú. a obci Mlékosrby, okr. Hradec Králové
69 ZK/7/480/2017 33 0 0
71. Návrh na výkup pozemkůp. č. 538/13 a 538/14 v k. ú. a obci Mlékosrby, okr. Hradec Králové
69 ZK/7/481/2017 33 0 0
72. Návrh na výkup pozemkup. č. 538/21 v k. ú. a obci Mlékosrby, okr. Hradec Králové
69 ZK/7/482/2017 33 0 0
73. Návrh na výkup pozemkup. č. 525/8 v k. ú. a obci Mlékosrby, okr. Hradec Králové
69 ZK/7/483/2017 33 0 0
74. Návrh na výkup pozemkup. č. 524/5 v k. ú. a obci Mlékosrby, okr. Hradec Králové
69 ZK/7/484/2017 33 0 0
75. Návrh na výkup pozemkup. č. 524/8 v k. ú. a obci Mlékosrby, okr. Hradec Králové
69 ZK/7/485/2017 33 0 0
76. Návrh na výkup pozemků v k. ú. Smržov u Smiřic a obci Smržov, okr. Hradec Králové
69 ZK/7/486/2017 33 0 0
77. Návrh na výkup pozemku v k. ú. a obci Převýšov, okr. Hradec Králové
69 ZK/7/487/2017 33 0 0
78. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 733/20 v k. ú. a obci Cholenice, okr. Jičín
69 ZK/7/488/2017 33 0 0
79. Návrh na výkup pozemku p. č. 2414/3 v k. ú. a obci Třebechovice pod Orebem, okr. Hradec Králové
69 ZK/7/489/2017 33 0 0
80. Návrh na výkup pozemku v k. ú. a obci Lípa nad Orlicí, okr. Rychnov nad Kněžnou
69 ZK/7/490/2017 33 0 0
81. Návrh na výkup pozemku v k. ú. a obci Hradec Králové
69 ZK/7/491/2017 33 0 0
82. Návrh na výkup podílů pozemků v k.ú. Jeníkovice u Hradce Králové a v k.ú. Třebechovice pod Orebem
69 ZK/7/492/2017 33 0 0
83. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 453/6 v k. ú. a obci Libčany, okr. Hradec Králové
69 ZK/7/493/2017 33 0 0
84. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 430/50 v k. ú. Svinary, okr. Hradec Králové
69 ZK/7/494/2017 33 0 0
85. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 2689 v k. ú. Jeníkovice u Hradce Králové, okr. Hradec Králové
69 ZK/7/495/2017 33 0 0
86. Návrh na revokaci usnesení ZK/21/1441/2015 - výkup pozemku v k. ú. Staňkova Lhota a obci Sobotka, okr. Jičín
70 ZK/7/496/2017 34 0 0
87. Návrh na zrušení usnesení č. ZK/6/370/2017 ze dne 19.6.2017 - výkup pozemku v k. ú. a obci Chudeřice, okr. Hradec Králové
71 ZK/7/497/2017 34 0 0
společné hlasování k bodům č. 88 - 101
72 33 0 0
88. Návrh na darování pozemků v k. ú. Vrchoviny a v k. ú. Nové Město nad Metují, obci Nové Město nad Metují, okr. Náchod
72 ZK/7/498/2017 33 0 0
89. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Nechanice, okr. HradecKrálové
72 ZK/7/499/2017 33 0 0
90. Návrh na darování pozemků v k. ú. Doubravice u Dvora Králové a obci Doubravice, okr. Trutnov
72 ZK/7/500/2017 33 0 0
91. Návrh na darování pozemků v k. ú. Řešetova Lhota a obci Studnice, okr. Náchod
72 ZK/7/501/2017 33 0 0
92. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Rokytnice v Orlických horách a v k. ú. Prostřední Rokytnice a obci Rokytnice v Orlických horách, okr. Rychnov nad Kněžnou
72 ZK/7/502/2017 33 0 0
93. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Velká Jesenice, okr. Náchod
72 ZK/7/503/2017 33 0 0
94. Návrh na darování pozemků v k. ú. Osek u Sobotky a obci Osek, okr. Jičín
72 ZK/7/504/2017 33 0 0
95. Darování p.p.č. 405 v k.ú. Samšina
72 ZK/7/505/2017 33 0 0
96. Darování části p.p.č. 676/2 v k.ú. Kunčice nad Labem
72 ZK/7/506/2017 33 0 0
97. Darování pozemků v k.ú. Vrchlabí
72 ZK/7/507/2017 33 0 0
98. Darování st.p.č. 187 v k.ú. Prosečné
72 ZK/7/508/2017 33 0 0
99. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Nevratice, okr. Jičín
72 ZK/7/509/2017 33 0 0
100. Návrh na darování pozemku v k. ú. a obci Rudník, okr. Trutnov
72 ZK/7/510/2017 33 0 0
101. Návrh na darování pozemků v k.ú. Teplice nad Metují, okr. Náchod, do vlastnictví města Teplice nad Metují
72 ZK/7/511/2017 33 0 0
102. Návrh na majetkoprávní vypořádání stavby pozemní komunikace včetně pozemků v k.ú. Hubojedy– celé stavby silnice III/2814 v k.ú. Hubojedy
73 ZK/7/512/2017 31 0 0
103. Návrh na majetkoprávní vypořádání části stavby silnice III/3205, stavby chodníku, zpevněné plochy pod zastávkou, obrubníků a pozemků v k.ú. Černíkovice
74 ZK/7/513/2017 31 0 0
společné hlasování k bodům č. 104 - 116
75 34 0 0
104. Návrh na přijetí daru - pozemků v k. ú. a obci Nechanice, okr. Hradec Králové
75 ZK/7/514/2017 34 0 0
105. Návrh na přijetí daru - pozemků v k. ú. Doubravice u Dvora Králové a obci Doubravice, okr. Trutnov
75 ZK/7/515/2017 34 0 0
106. Návrh na přijetí daru - pozemku v k. ú. a obci Nevratice, okr. Jičín
75 ZK/7/516/2017 34 0 0
107. Návrh na přijetí daru - pozemku v k.ú. Skuhrov nad Bělou
75 ZK/7/517/2017 34 0 0
108. Návrh na přijetí daru - části pozemku v k.ú. Černíkovice
75 ZK/7/518/2017 34 0 0
109. Návrh na bezúplatný převod pozemků od ČR - Státní pozemkový úřad
75 ZK/7/519/2017 34 0 0
110. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Smržov u Smiřic a obci Smržov od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
75 ZK/7/520/2017 34 0 0
111. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Převýšov od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
75 ZK/7/521/2017 34 0 0
112. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Holohlavy od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
75 ZK/7/522/2017 34 0 0
113. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Radvanice v Čechách a obci Radvanice od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
75 ZK/7/523/2017 34 0 0
114. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. a obci Hradec Králové
75 ZK/7/524/2017 34 0 0
115. Návrh na bezúplatný převod části pozemku v k. ú. a obci Hostinné
75 ZK/7/525/2017 34 0 0
116. Návrh na bezúplatný převod pozemků od ČR - Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci
75 ZK/7/526/2017 34 0 0
117. Návrh na výmaz předkupního práva k pozemkům v k. ú. Popovice u Jičína, J. S.
76 ZK/7/527/2017 33 0 1
118. Návrh na výmaz předkupního práva k pozemkům v k. ú. Popovice u Jičína, Z. N.
77 ZK/7/528/2017 33 0 1
119. Návrh na výmaz předkupního práva v k. ú. Borohrádek
78 ZK/7/529/2017 34 0 0
120. Návrh na zajištění správy sousoší v k. ú. a obci Střezetice
79 ZK/7/530/2017 34 0 0
121. Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období
80 ZK/7/531/2017 33 0 0
122. Plán práce kontr. skupin Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na II. pololetí r. 2017
81 ZK/7/532/2017 32 0 1
123. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
82 ZK/7/533/2017 32 0 0
124. Zpráva o činnosti Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti
83 ZK/7/534/2017 32 0 0
125. Výstavba operačních sálů v Městské nemocnici a.s. ve Dvoře Králové nad Labem - informace – projednávání předřazeno před bod č. 15
126. Žaloby na Krajský úřad Královéhradeckého kraje a jeho organizace v souvislosti s platností zákona 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
84 14 11 8
127. Změna ve výkonu funkcí členů Rady Královéhradeckého kraje – projednávání předřazeno před bod č. 7
13 ZK/7/419/2017 28 9 5
128. Stanovení postupu v rámci řešení vlastnických vztahů k budově Regiocentra Nový pivovar – projednávání předřazeno před bod č.
protinávrh Ing. Sommera
23 4 8 29
128. Stanovení postupu v rámci řešení vlastnických vztahů k budově Regiocentra Nový pivovar – projednávání předřazeno před bod č.
původní návrh
24 ZK/7/428/2017 27 1 14
129. "Revokace usnesení ZK/6/342/2017 ze dne 19.6.2017 - Realizace a financování projektu Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí ""Společné dědictví"""
85 ZK/7/535/2017 32 0 0

Autor: Ivana Nesvačilová

Soubory ke stažení