USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 12. prosince 2002

USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 12. prosince 2002

Datum konání: 12.12.2002

Zaměření

Rozpočet kraje na rok 2003, grantové programy

Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

USNESENÍ

 

z 16. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,

konaného dne 12. prosince 2002

 

 

USNESENÍ č. 16/331/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

b e r e   n a   v ě d o m í :

zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 7.11. do 2.12.2002.

 

 

USNESENÍ č. 16/332/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

s c h v a l u j e

 

a) ponechat ve sledování :

 

3/11/2001- bod a/      

5/63/2001

7/101/2001

7/117/2001

8/134/2002

9/144/2002

9/155/2002

9/161/2002

10/172/2002

10/173/2002

10/174/2002

10/177/2002

11/193/2002

11/210/2002

11/217/2002

12/233/2002

12/234/2002

13/241/2002

13/243/2002

13/244/2002

13/246/2002

13/247/2002

13/249/2002

13/251/2002

13/252/2002

13/253/2002

13/257/2002

13/258/2002

13/262/2002

13/264/2002

13/271/2002

13/272/2002

 

b) vyřadit ze sledování

5/61/2002

6/83/2002

6/85/2002

7/95/2002

7/102/2002

7/113/2002

9/145/2002

9/160/2002

10/167/2002

10/169/2002

10/171/2002

10/176/2002

10/178/2002

10/182/2002

12/235/2002

13/250/2002

13/261/2002

13/263/2002

13/275/2002

13/279/2002

14/285/2002

14/286/2002

14/287/2002

14/288/2002

14/289/2002

14/290/2002

14/292/2002

14/295/2002

14/296/2002

14/297/2002

14/300/2002

14/301/2002

14/302/2002

14/304/2002

14/305/2002

14/307/2002

14/309/2002

14/318/2002

 

c) změnu termínů plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

8/134/2002                 termín : 30.4.2003

12/234/2002               termín : 31.3.2002

 

 

USNESENÍ č. 16/333/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

zvýšení počtu zástupců hejtmana kraje na 3 členy zastupitelstva kraje

 

II. v o l í

Ing. Jaroslava Váchu a Mgr. Ladislava Vrbu, členy Rady Královéhradeckého kraje, zástupci hejtmana Královéhradeckého kraje

 

III. p o t v r z u j e

Ing. Vladimíra Dernera statutárním zástupcem hejtmana Královéhradeckého kraje

 

IV. u k l á d á

Radě Královéhradeckého kraje

návrh kompetencí zástupců hejtmana Královéhradeckého kraje předložit zastupitelstvu kraje na příštím zasedání zastupitelstva

 

 

USNESENÍ č. 16/334/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

s t a n o v u j e

v souladu s § 35 odst. 2 písm. o) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že počet uvolněných členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje se zvyšuje o:

a) Petra Kuříka, předsedu výboru pro regionální rozvoj

b) Ing. Otto Salače, CSc., předsedu výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

c) RNDr. Jiřího Stejskala, předsedu výboru sociálního a zdravotního

 

Předsedové budou uvolněni k 1. 1. 2003 a náplň činnosti bude v souladu s předloženými podmínkami činnosti dle přílohy.

 

 

USNESENÍ č. 16/335/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. p r ojednalo

návrh zakladatelské smlouvy  společnosti s ručením omezeným OREDO, která bude zajišťovat funkci organizátora veřejné hromadné dopravy

 

II. b e r e   n a   v ě d o m í

a)      jmenování jednatele společnosti OREDO s.r.o Hradec Králové ing. Vladimíra Záleského

b)      jmenování dozorčí rady společnosti

Ing. Jaroslava Váchu

Ing. Jiřího Vlčka

Bc. Karla Klímy

Ing. Aloise Tuháčka

Ing. Lubomíra Štěpána

 

 

III. s chvaluje

zakladatelskou smlouvu společnosti s ručením omezeným OREDO, se sídlem Nerudova 104, Hradec Králové

 

IV. z m o c ň u j e

Ing. Jaroslava Váchu a Ing. Vladimíra Záleského

k podpisu zakladatelské smlouvy

 

V. u k l á d á

Ing. Vladimíru Záleskému, jednateli společnosti

zajistit veškeré právní úkony spojené se zápisem společnosti do obchodního rejstříku a zahájit činnost organizace kraje

 

 

USNESENÍ č. 16/336/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s chvaluje

změnu závazných ukazatelů, příspěvku na výdaje a specifických ukazatelů škol, předškolních a školských zařízení  zřizovaných Královéhradeckým krajem na rok 2002

 

II. u k l á dá

Mgr. Ladislavu Vrbovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,

informovat ředitele škol, předškolních a školských zařízení o změně ukazatelů, schválených Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje

Termín: do 20.12.2002

 

 

USNESENÍ č. 16/337/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. r u š í

Speciální základní školu při dětské lázeňské léčebně, Železnice, Tyršova 303 ke dni 31. 1. 2003 a schvaluje následné vyřazení příspěvkové organizace ze sítě škol a školských zařízení na MŠMT

 

II. ukládá

Mgr. Ladislavu Vrbovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,

zajistit veškeré právní úkony související se zrušením Speciální základní školy při dětské lázeňské léčebně, Železnice, Tyršova 303 a následné vyřazení příspěvkové organizace ze sítě škol a školských zařízení na MŠMT

Termín: 28. 2. 2003

 

 

USNESENÍ č. 16/338/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. p r o j e d n a l o

seznam grantových a dílčích programů kraje na další období

 

II. s c h v a l u j e

vyčlenění částky 37,5 mil. Kč na grantové a dílčí programy z Fondu rozvoje kraje

 

III. u k l á d á

1.         výborům zastupitelstva kraje

projednat všechny grantové a dílčí programy z pohledu věcné správnosti a finanční přiměřenosti

Termín : 20.1.2003

2.         výboru pro regionální rozvoj zastupitelstva kraje

projednat všechny grantové a dílčí programy včetně usnesení přijatých příslušnými výbory k této věci. Vypracovat souborné stanovisko do 31.1.2003 a prostřednictvím rady je předložit spolu s konečným návrhem programů zastupitelstvu kraje.

 

 

USNESENÍ č. 16/339/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. p r o j e d n a l o

žádost obce Kocbeře o dotaci na realizaci investiční akce – vodovod

 

II. s c h v a l u j e

poskytnutí bezúročné půjčky na dobu 2 let ve výši 1,5 mil. Kč na dofinancování investiční akce vodovod pro obec Kocbeře s tím, že půjčka bude jištěna stavbou vodovodu

 

III. u k l á d á

Ing. Vladimíru Dernerovi, zástupci hejtmana Královéhradeckého kraje

zajistit zapracování bezúročné půjčky do 1. úpravy rozpočtu 2003

 

 

USNESENÍ č. 16/340/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s chvaluje

11. úpravu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2002 včetně příloh č. 1 a 2 a včetně pozměňujících a doplňujících návrhů

 

II. z m o c ň u j e

Radu Královéhradeckého kraje v souladu s ust. § 59 odst. 1 písm. a) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 16 odst. 4 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, k uskutečnění rozpočtových opatření, půjde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu - o dotace poskytnuté ze státního rozpočtu kraji a příspěvkovým organizacím kraje, a to v době do 31. 12. 2002

 

III. u k l á d á

Ing. Vladimíru Dernerovi, zástupci hejtmana Královéhradeckého kraje

a) informovat o provedených rozpočtových opatřeních zastupitelstvo kraje

b) zapracovat uskutečněná rozpočtová opatření do 31. 12. 2002 do rozpočtu kraje

 

 

USNESENÍ č. 16/341/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s chvaluje

a) bilanci příjmů a výdajů rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2003

b) vybrané ukazatele rozpočtu na rok 2003

c) přílohu č. 1 - Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2003

 

II. b e r e   n a   v ě d o m í

Přílohu č. 2 , 3, 4 a 5

 

III. z m o c ň u j e

Radu Královéhradeckého kraje v souladu s ust. § 59 odst. 1 písm. a) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 16 odst. 4 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, k uskutečnění rozpočtových opatření, půjde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu - o dotace poskytnuté ze státního rozpočtu kraji a příspěvkovým organizacím kraje a o dotace poskytnuté ze státního rozpočtu obcím prostřednictvím kraje v r. 2003

 

IV. u k l á d á

Ing. Vladimíru Dernerovi, zástupci hejtmana Královéhradeckého kraje:

a) zapracovat uskutečněná rozpočtová opatření provedená v r. 2003  v souladu se zmocněním

    do rozpočtu kraje

b) informovat o uskutečněných rozpočtových opatřeních provedených v souladu se

    zmocněním zastupitelstvo kraje na nejbližším zasedání

 

 

V. p o v ě ř u j e

Finanční výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a Radu Královéhradeckého kraje kontrolou čerpání podrobného rozpisu rozpočtu vzatého na vědomí

 

 

USNESENÍ č. 16/342/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

Zásady upravující postup při pronájmu nemovitého majetku a výpůjčky majetku ve vlastnictví kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím Královéhradeckého kraje

 

II. u k l á d á

JUDr. Ivaně Křečkové, ředitelce Krajského úřadu

seznámit s přijatými Zásadami všechny vedoucí příspěvkových organizací Královéhradeckého kraje

Termín : ihned

 

 

 

USNESENÍ č. 16/343/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

Výkup

Kupující: Královéhradecký kraj

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje

Prodávající:

1) Josef Berger, bytem Lubno 23, 503 15 Nechanice

    Část pozemků:

    p.p.č. 31/2 o výměře cca 129 m2 orná půda

    p.p.č. 31/5 o výměře cca 164 m2 orná půda

    v obci Nechanice a k. ú. Lubno u Nechanic

2) Bc. Stanislav a Danuše Blažkovi, bytem Fričova

    1048, 500 06 Hradec Králové 6

    Část pozemku:

    p.p.č. 78/19 o výměře cca 10 m2 ost. pl. – ost. kom.

    v obci Nechanice a k. ú. Lubno u  Nechanic

3) MVDr. Emil a Eva Šlesingrovi, bytem Labská kotlina 973, 500 02 Hradec Králové 2

    Část pozemku: ve zjednodušené evidenci – parcela původ pozemkový katastr

    PK st. 50 o výměře cca 84 m2 v obci Nechanice a k. ú. Lubno u Nechanic

4) Jaroslav Rybář, bytem Lubno 17, 503 15 Nechanice

    Část pozemku: ve zjednodušené evidenci – parcela původ pozemkový katastr

    PK 78/2 o výměře cca 365 m2 v obci Nechanice a k. ú. Lubno u Nechanic 

5) Zdeněk Pluhař, bytem Lubno 32, 503 15 Nechanice (vlastnický podíl 3/8)

    Jaroslav Pluhař, bytem Lubno 59, 503 15 Nechanice (vlastnický podíl 1/8)

    Josef Pluhař, bytem Hradecká 412, 500 11 Hradec Králové (vlastnický podíl 1/8)

    Jiří Pluhař, bytem Táboritská 2155, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (vlastnický podíl 3/8)

    Část pozemků: ve zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový katastr

    PK 483 o výměře cca 10 m2

    PK 485 o výměře cca 251 m2

    v obci Nechanice a k. ú. Lubno u Nechanic

Cena:  80,- Kč/m2 (celkem cca 1013 m2 x 80,- Kč, tj. cca 81 040,- Kč)

Financování: ze Státního fondu dopravní infrastruktury

Náklady spojené s převodem: hradí kupující

Věcná břemena:  nejsou

 

II. u k l á d á

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje

uzavřít a podepsat kupní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení

 

 

USNESENÍ č. 16/344/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

Výkup

Prodávající: ČR – Pozemkový fond České republiky

Kupující: Královéhradecký kraj

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje

Část pozemku: p.p.č. 31/13 o výměře cca 58 m2 orná půda v obci Nechanice a k. ú. Lubno u Nechanic

Cena:  cca 993,- Kč (tj. 17,10- Kč/m2)

Financování: ze Státního fondu dopravní infrastruktury

Náklady spojené s převodem: hradí kupující

Věcná břemena:  nejsou

       

II. u k l á d á

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení

 

 

USNESENÍ č. 16/345/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

Bezúplatný převod

Převádějící: ČR – Okresní úřad Hradec Králové

Přejímající: Královéhradecký kraj

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje

Část pozemků:

st.p.č. 100 o výměře cca 132 m2 zast. pl. a nádvoří

pozemek ve zjednodušené evidenci – parcela původ

pozemkový katastr PK 691/1 o výměře cca 4174 m2

v obci Nechanice a k. ú. Lubno u Nechanic

Cena:  bezúplatně

Náklady spojené s převodem: hradí obdarovaný

Věcná břemena:  nejsou

 

 

II. u k l á d á

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje

uzavřít a podepsat smlouvu o bezúplatném převodu dle bodu I. tohoto usnesení

 

 

USNESENÍ č. 16/346/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e  

Směnu pozemků

Vlastník: Královéhradecký kraj

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje převede Městu Nechanice (po vykoupení, resp. převedení pozemků do vlastnictví Královéhradeckého kraje):

Část pozemků:

st.p.č. 100 o výměře cca 109 m2 ost. pl. – ost. kom., 

pozemek ve zjednodušené evidenci – parcela původ

pozemkový katastr

PK 691/1 o výměře cca 351 m2,

p.p.č. 31/13 o výměře cca 58 m2 ost. pl. – ost. kom.,

p.p.č. 679/2 o výměře cca 168 m2 ost. pl. – ost. kom.

p.p.č. 31/2 o výměře cca 129 m2 ost. pl. – ost. kom.,

p.p.č. 31/5 o výměře cca 164 m2 ost. pl. – ost. kom.,

p.p.č. 78/19 o výměře cca 10 m2 ost. pl. – ost. kom.,

pozemek ve zjednodušené evidenci – parcela původ

pozemkový katastr

PK st. 50 o výměře cca 59 m2,

pozemek ve zjednodušené evidenci – parcela původ

pozemkový katastr PK 78/2 o výměře cca 365 m2 vše v obci Nechanice a k. ú. Lubno u Nechanic

Výměra celkem: 1413 m2

Vlastník: Město Nechanice převede Královéhradeckému kraji, do správy Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje

Část pozemků:

p.p.č. 31/7 o výměře cca 2 m2 ost. pl. - silnice 

p.p.č. 664/1 o výměře cca 11 m2 ost. pl. - silnice 

p.p.č. 679/3 o výměře cca 106 m2 ost. pl. - silnice 

p.p.č. 679/4 o výměře cca 154 m2 ost. pl. - silnice 

pozemek ve zjednodušené evidenci – parcela původ

pozemkový katastr PK st. 78 o výměře cca 110 m2

pozemek ve zjednodušené evidenci – parcela původ

pozemkový katastr PK 478 o výměře cca 63 m2 vše v obci Nechanice a k. ú. Lubno u Nechanic

Výměra celkem: 446 m2

Cena:  bezúplatně

Náklady spojené s převodem: hradí obě strany

Věcná břemena:  nejsou

 

II. u k l á d á

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje

uzavřít a podepsat směnnou smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení

 

 

USNESENÍ č. 16/347/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e   

Směnu pozemních komunikací a pozemků mezi Královéhradeckým krajem a Městem Jičín

Vlastník: Královéhradecký kraj

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje převede Městu Jičín

Nemovitosti

stavby

úsek původní silnice III/03526 (část ulice Jiráskovy)

v délce 0,065 km, a to od km 0,773 (křižovatka ul. Jiráskovy a ul. Zahradní) do km 0,838 (zaústění do původní silnice II/286 v jejím km 2,124 tj. křižovatka ul. Jiráskovy a ul. Havlíčkovy);

úsek původní silnice II/286 (část ul. Havlíčkovy a ul. Šafaříkova) v délce 0,416 km, a to od km 1,829 (původní vyústění silnice III/32840, tj. křižovatka ul. Šafaříkovy a ul. 17. listopadu) do km 2,245 (křižovatka ul. Zahradní a ul. Havlíčkovy)

pozemky označené dle geometrického plánu jako

p.p.č. 1326/3 o výměře 289 m2 ost. pl. – ost. kom. 

p.p.č. 1326/2 o výměře 1508 m2 ost. pl. – silnice

p.p.č. 1326/4 o výměře 484 m2 ost. pl. – ost. kom.

p.p.č. 1369/2 o výměře 279 m2 ost. pl. – ost. kom.

p.p.č. 1369/3 o výměře 186 m2 ost. pl. – ost. kom.

p.p.č. 1371/3 o výměře 109 m2 ost. pl. – ost. kom. 

p.p.č. 1371/4 o výměře 176 m2 ost. pl. – ost. kom.

p.p.č. 1369/4 o výměře 3953 m2 ost. pl. – ost. kom. 

p.p.č. 1185/2 o výměře 146 m2 ost. pl. – ost. kom.

p.p.č. 1365/1 o výměře 2904 m2 ost. pl. – ost. kom.

p.p.č. 1365/4 o výměře 106 m2 ost. pl. – ost. kom.       

p.p.č. 1365/5 o výměře 39 m2 ost. pl. – ost. kom.

p.p.č. 1364/1 o výměře 8913 m2 ost. pl. – ost. kom.

vše v obci a k. ú. Jičín

Výměra pozemků celkem: 19092 m2

Vlastník: Město Jičín převede Královéhradeckému kraji, do správy Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje

Nemovitosti:

stavba silnice č. III/03526 – část ulice Zahradní, původně místní komunikace včetně pozemku označeného dle GP jako p.p.č. 1370/4 o výměře 619 m2 ost. pl. – ost. kom.;

stavba silnice č. II/286 – ul. Sv. Čecha včetně pozemku označeného dle GP jako p.p.č. 1145/8 o výměře 3733 m2 ost. pl. – ost. kom.;

stavba silnice č. II/286  část ulice Vrchlického včetně pozemku označeného dle GP jako p.p.č. 1136/24 o výměře 2614 m2 ost. pl. – ost.kom.;

stavba silnice č. II/286 – okružní křižovatka směr ul. Bolzánova včetně pozemku označeného dle GP jako p.p.č. 1189/4o výměře 96 m2 ost. pl. – ost. kom.;

stavba silnice č. II/286 – okružní křižovatka směr ul. Čs. armády včetně pozemku označeného dle GP jako p.p.č. 1325/5 o výměře 203 m2 ost. pl. – ost. kom.vše v obci a k. ú. Jičín

Výměra pozemků celkem: 7265 m2

Cena:  bezúplatně

Náklady spojené s převodem: hradí obě strany

Věcná břemena: nejsou

 

II. u k l á d á

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje

uzavřít a podepsat směnnou smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení

 

 

USNESENÍ č. 16/348/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e   

Darování

Dárce: Královéhradecký kraj

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje

Obdarovaný: Obec Miletín

Nemovitosti:

část stavby s příslušenstvím bývalé silnice č. III/28447 v úseku od km 1,050 (vyústění ze stávající silnice č. III/28447) do km 1,570 (tj. po zaústění do stávající silnice č. III/28447)

pozemek pod stavbou bývalé silnice č. III/28447 p.p.č. 1335/15 o výměře 5476 m2 ost. pl. – ost. kom. v obci a k. ú. Miletín

Cena:  bezúplatně

Náklady spojené s převodem: hradí obdarovaný

Věcná břemena:  nejsou

 

II. u k l á d á

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje

uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení

 

 

USNESENÍ č. 16/349/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e   

Darování

Dárce: Královéhradecký kraj

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje

Obdarovaný: Obec Samšina

Nemovitosti:

stavba bývalé silnice č. III/0167 včetně příslušenství v úseku od km 0,000 (vyústění z původní silnice č. I/16) do km 0,045 (konec silnice za obcí Šalanda) v obci Samšina a k. ú. Plhov

Cena:  bezúplatně

Náklady spojené s převodem: hradí obdarovaný

Věcná břemena:  nejsou

 

II. u k l á d á

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje

uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení

 

 

USNESENÍ č. 16/350/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e   

Darování

Dárce: Královéhradecký kraj

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje

Obdarovaný: Obec Třtěnice

Nemovitosti:

- část stavby bývalé silnice č. III/32755 včetně příslušenství v úseku od km 0,000 v místní části Kabáty až do km 1,083 na hranici k. ú. Třtěnice;

- část stavby bývalé silnice č. III/32755 včetně příslušenství v úseku od km 1,083 na hranici k. ú. Třtěnice po křižovatku se silnicí č. III/32754 do km 1,790 v obci Třtěnice;

- část stavby bývalé silnice č. III/32755 včetně příslušenství v úseku od km 2,166 v obci Třtěnice do km 2,242 v obci Třtěnice;

- část stavby bývalé silnice č. III/32755 včetně příslušenství v úseku od km 2,242 v obci Třtěnice do km 4,009 na hranici k. ú. Třtěnice

v obci Podhorní Újezd a Vojice a k. ú. Vojice a v obci a k. ú. Třtěnice     

Cena:  bezúplatně

Náklady spojené s převodem: hradí obdarovaný

Věcná břemena: nejsou

 

 

II. u k l á d á

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje

uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení

 

 

USNESENÍ č. 16/351/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e   

Darování

Dárce: Královéhradecký kraj

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje

Obdarovaný: Obec Podhradí

Nemovitosti:

- část stavby bývalé silnice č. III/28017 včetně příslušenství v úseku od km 6,983 (vyústění z přeložky silnice č. I/32) do km 7,117 (po zaústění do bývalé silnice č. I/32) v obci Podhradí, místní část Čejkovice;

- část stavby bývalé silnice č. III/28019 včetně příslušenství v úseku od km 0,000 (vyústění z původní silnice č. I/32) do km 0,125 (po zaústění do přeložky silnice č. I/32) v obci Podhradí, místní část Čejkovice

 

v obci Podhradí a k. ú. Čejkovice u Jičína

 

Cena:  bezúplatně

Náklady spojené s převodem: hradí obdarovaný

Věcná břemena:  nejsou

 

II. u k l á d á

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje

uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení

 

USNESENÍ č. 16/352/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e   

Prodej

Prodávající: Královéhradecký kraj

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje

Kupující: manželé Otakar a Vlasta Smolíkovi, bytem Žlunice čp. 84, 507 34 Žlunice

Pozemky:

st.p.č. 121/5 o výměře 91 m2 zast. pl. a nádvoří

st. p. č. 210/2 o výměře 21 m2 zast. pl. a nádvoří v obci a k. ú. Žlunice

Výměra celkem: 112 m2

Cena:  7 000,- Kč (tj. 62,50- Kč/m2)

Náklady spojené s převodem: hradí kupující

Věcná břemena:  nejsou

 

II. u k l á d á

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení

USNESENÍ č. 16/353/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

I. o d m í t á  

Nabídku pronájmu či prodeje nemovitosti (luxusní vily) v Ústí nad Orlicí:

Nabízející: JUDr. Emil Hernych, Hradecká č.p. 22, 130 00 Praha

Stavba: luxusní vila Floriana Hernycha, Ústí nad Orlicí – bez bližšího upřesnění

Pozemky:  stavební parcela a přilehlý pozemek v Ústí nad Orlicí – bez bližšího upřesnění

Cena:  dle odhadu či dohodou – blíže neupřesněno

Věcná břemena:  neváznou, ani jiné právní závady

 

II. u k l á d á

Ing. Vladimíru Dernerovi, zástupci hejtmana Královéhradeckého kraje,

zajistit vypracování odpovědi panu JUDr. Emilu Hernychovi na jeho nabídku ze dne 18. 9. 2002 se závěrem, že Královéhradecký kraj nemá pro nabízenou nemovitost v současné době žádné vhodné využití a nabídku s díky odmítá.

 

 

USNESENÍ č. 16/354/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

Dlouhodobý pronájem

Pronajímatel: Královéhradecký kraj

Správce: Galerie moderního umění, Velké náměstí 139/140, Hradec Králové

Nájemce: dle výsledků výběrového řízení

Nebytový prostor:  Tomkova ul. 139/140, Hradec Králové (bytová část Galerie moderního umění) Výměra: 15,09 m2

Cena: 400,- Kč/m2/rok

 

II. u k l á d á

Ing. Vladimíru Dernerovi, zástupci hejtmana Královéhradeckého kraje,

vyhlásit výběrové řízení na dlouhodobý pronájem nebytového prostoru dle bodu I. tohoto usnesení

 

 

USNESENÍ č. 16/355/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

Prodej

Prodávající: Královéhradecký kraj

Správce: Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště, Tyršova 341, Police nad Metují

Kupující: Obchodní společnost Východočeská energetika, a.s. se sídlem v Hradci Králové, Sladkovského 215, 501 03  Hradec Králové

Stavba: zděná budova trafostanice na st.p.č. 413/2 v k.ú. a obci Police nad Metují

Pozemek: st.p.č. 413/2 pod budovou trafostanice označená jako zastavěná plocha, technická vybavenost o výměře 85 m2 v k.ú. a obci Police nad Metují

Cena: 376.100,- dle znaleckého posudku

Náklady spojené s převodem: hradí kupující (KN)

Daň z převodu nemovitostí: hradí prodávající (FÚ)

Věcná břemena: neváznou

II. u k l á d á

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

uzavřít a podepsat kupní smlouvu na prodej budovy trafostanice na pozemku st.p.č. 413/2 a pozemku st.p.č. 413/2  pod budovou trafostanice o výměře 85 m2 v obci a k.ú. Police nad Metují podle bodu I. tohoto usnesení.

 

 

USNESENÍ č. 16/356/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

Darování

Darující: ČR-Okresní úřad Hradec Králové

Obdarovaný: Královéhradecký kraj

Pozemek:

p.p.č. 167/153 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 1052 m2,

p.p.č. 167/155 ostatní plocha-zeleň o výměře 475m2

oba v k.ú. a obci Hradec Králové

Cena: bezúplatně

Náklady spojené s převodem: hradí obdarovaný, kraj je od daně darovací osvobozen

Věcná břemena:  nejsou

 

II. u k l á d á

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení

 

 

USNESENÍ č. 16/357/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e 

Darování nemovitosti

Dárce: Město Rychnov nad Kněžnou

Obdarovaný: Královéhradecký kraj

Správce: VOŠ  technicko-ekonomická a SPŠ, U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou

Pozemek: pozemková parcela č. 800 (dle PK)

Výměra: 88 m2 v k.ú. a obci Rychnov nad Kněžnou

Cena: bezúplatně

Náklady spojené s převodem: hradí obdarovaný

Věcná břemena: bez zápisu

 

II. u k l á d á

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

uzavřít a podepsat darovací smlouvu na pozemkovou parcelu pod budovou školy č. 800 (dle PK) v k.ú. a obci Rychnov nad Kněžnou o výměře  88 m2  dle bodu I. tohoto usnesení

 

 

USNESENÍ č. 16/358/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

Směnu pozemků

Pozemky ve vlastnictví  : Královéhradecký kraj

Správce majetku:SOŠ a SOU, Tyršova 112, Nový Bydžov

Pozemky ve vlastnictví : Město Nový Bydžov k.ú. Nový Bydžov, LV 10001

Předmět směny : pozemky ve vlastnictví Královéhradeckého kraje v k.ú. Nový Bydžov,

LV 3435st.p.č.436/2 o výměře 677 m2 vč. domu čp.1388

p.p.č.374/4 o výměře 528 m2

p.p.č.374/7 o výměře 170 m2

st.p.č.1302o výměře1130 m2,tj.celkem 2505m2

za pozemky ve vlastnictví Města Nový Bydžov

v k.ú. Nový Bydžov, LV 10001

p.p.č.197/2 o výměře 1993 m2

p.p.č.199/1 o výměře 261 m2

p.p.č.196/3 o výměře 259 m2,tj.celkem2513m2

Cena: za pozemky ve vlastnictví Města Nový Bydžov  = Kč 278.960,- za pozemky ve vlastnictví Královéhradeckého kraje včetně domu č.p. 1388  = Kč 340 510,--.

Průměrná cena za 1m2 není uvedena, jedná se o různé pozemky, jejichž cena je různá. Rozdíl ve výši 61.550,-- Kč nebude Městem Nový Bydžov doplácen, neboť Město Nový Bydžov ponese vysoké  náklady na demolici zchátralé nemovitosti

Náklady spojené se směnou:  daň z převodu nemovitostí  uhradí Město Nový Bydžov

 

II. u k l á d á

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

uzavřít smlouvu o směně nemovitostí dle bodu I. tohoto usnesení

 

 

USNESENÍ č. 16/359/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

Umístění stavby a zřízení věcného břemene

Povinný: Královéhradecký kraj

Správce majetku:Školní polesí, K Bělidlu 478, 541 02  Trutnov IV

Oprávněný: Dagmar Sytařová, Malá Úpa 23, 542 27

Věcné břemeno spočívá: v právu zřídit a provozovat stavbu kabelové přípojky NN po části p.p.č.1539/2 v k.ú.Horní Staré Město, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem, kterým bude zaměřena dokončená stavba.

Cena: stanovená na základě znaleckého posudku

 

II. u k l á d á

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

a) podepsat souhlas s umístěním stavby

b) podepsat a uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí – uzavření věc. břemene

c) uzavřít a podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene dle bodu I. tohoto usnesení

 

 

USNESENÍ č. 16/360/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

Věcné břemeno

Povinný : Královéhradecký kraj

Správce majetku :  Speciální školy, Hradecká 1231, 500  03 Hradec Králové

Oprávněný :

1. Aliatel, a.s., Sokolovská 131/86, 186  00  Praha 8,

2. ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s., U Nákladového nádraží 3144, 130  00  Praha 3,

3. Sloane Park  Properte Trust, a.s., U Elektry 650,190 00  Praha 9

Předmět věcného břemene: oprávnění zřídit a provozovat podzemní telekomunikační vedení veřejné telekomunikační sítě včetně jejich vytyčovacích bodů, kabelových rozvaděčů a dalších prvků na části pozemku p.p.č.201/12 ostatní plochy, ost.komunikace v k.ú. HK, v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č.948-181/2002.Rozsah záboru je 7 m2.

Cena : stanovená dle oceňovacího předpisu MF ČR č. 279/1997 ,tj. 80,--Kč za 1m2,celkem 560,--Kč.

Náklady spojené s převodem : nejsou, náklady na zaměření platí oprávněný

 

II.u k l á d á

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

uzavřít a podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene dle bodu I. tohoto usnesení

 

 

USNESENÍ č. 16/361/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy po části st. p. č. 663 v k. ú. Jičín

Povinný z věcného břemene: Královéhradecký kraj

Správce majetku: VOŠ, SPŠ, SOU a U Jičín

Oprávněný z věcného břemene: ČR-Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

Cena: bezúplatně

Pozemek zatížený věcným břemenem: st. p. č. 663 v k. ú. Jičín

Účel zřízení věcného břemene: zajištění přístupu k objektu skladu CO

Rozsah věcného břemene:dle GP č. 2035-6/2001

 

II. u k l á d á

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

uzavřít a podepsat smlouvu dle bodu I.

 

 

USNESENÍ č. 16/362/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí darovací ze dne 3. března 1997 dle důvodové zprávy

Budoucí dárce: Město Hradec Králové

Budoucí obdarovaný: Královéhradecký kraj

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje

Pozemky: pod silnicemi II. a III. tříd ve všech katastrálních územích města Hradec Králové, které jsou ve vlastnictví Města Hradec Králové, vše v obci Hradec Králové

II. u k l á d á

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje

uzavřít a podepsat Dodatek č. 2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí darovací ze dne 3. března 1997 dle bodu I. tohoto usnesení 

 

 

USNESENÍ č. 16/363/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

r u š í

usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. 11/214/2002 ze dne 27.6.2002

 

 

USNESENÍ č. 16/364/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. p r o j e d n a l o

předložený materiál  „Zásady implementace Programu rozvoje kraje“ doplněné o kapitolu „Samostatné projekty“.

 

II. s c h v a l u j e

novelizované „Zásady implementace Programu rozvoje kraje“.

 

III. u k l á d á

Radě Královéhradeckého kraje

postupovat při přípravě rozvojové části rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2003 podle tohoto novelizovaného dokumentu.

 

 

USNESENÍ č. 16/365/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í

Pasportizaci cyklodopravy Královéhradeckého kraje.

 

II. u k l á d á

a)     Výboru regionálního rozvoje, výboru pro dopravu, výboru cestovního ruchu

projednat tento dokument a stanovisko předat Radě Královéhradeckého kraje do konce ledna 2003.

b)     Radě Královéhradeckého kraje

dopracovat materiál do Koncepce cyklodopravy kraje a předložit ji do 31. 3. 2003  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje.

 

 

USNESENÍ č. 16/366/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í

návrh Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zoologická zahrada Dvůr Králové

 

II. ukládá

a) Ing. Zdeňku Pěnkavovi, členu Rady Královéhradeckého kraje

Zajistit veškeré právní úkony spojené s přechodem ZOO Dvůr Králové nad Labem na Královéhradecký kraj a předložit úplné znění zřizovací listiny ZOO Dvůr Králové nad Labem k projednání v zastupitelstvu kraje

T : I. Q 2003

 

b) Radě Královéhradeckého kraje

prověřit založení jiné právní formy organizace ZOO Dvůr Králové nad Labem

 

 

USNESENÍ č. 16/367/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s ch v a l u j e

Koncepci přednemocniční neodkladné péče v Královéhradeckém kraji

 

II. u k l á d á

Ing. Rostislavu Všetečkovi, členu Rady Královéhradeckého kraje

zajistit postupnou realizaci koncepce přednemocniční neodkladné péče a informovat Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o průběhu této realizace

Termín: prosinec 2003

 

 

USNESENÍ č. 16/368/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. bere na vědomí

zprávu o plnění Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Královéhradeckého kraje

 

II. u k l á d á

Ing. Zdeňku Pěnkavovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,

zajistit průběžné plnění  Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Královéhradeckého kraje vč. přípravy úkolů pro rok 2003

 

 

USNESENÍ č. 16/369/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o přechodu movitých věcí ve vlastnictví České republiky na Královéhradecký kraj, dle zák.č. 320/2002 a Usnesení vlády ČR č. 695/2002

 

 

USNESENÍ č. 16/370/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

s c h v a l u j e

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům  Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

 

 

USNESENÍ č. 16/371/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

s c h v a l u j e

Zásady ochrany zdraví Zastupitelů Královéhradeckého kraje při obdržení balíčku s podezřelým obsahem

 

 

USNESENÍ č. 16/372/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

s c h v a l u j e

termíny zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na rok 2003:

 

13. února 2003

27. března 2003

24. dubna 2003

29. května 2003

26. června 2003

25. září 2003

6. listopadu 2003

11. prosince 2003

 

 

USNESENÍ č. 16/373/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

Jednací řád Zastupitelstva a výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje s účinností od 1.1. 2003

 

II. u k l á d á

JUDr. Ivaně Křečkové, ředitelce krajského úřadu

zajistit distribuci Jednacího řádu Zastupitelstva a výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Termín : 31.12.2002

 

 

 

USNESENÍ č. 16/374/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

snížení počtu členů výboru pro regionální rozvoj zastupitelstva kraje z 23 na 15

 

II. o d v o l á v á

členy výboru pro regionální rozvoj vyjma předsedy výboru k 31.12.2002 :

Ing. Petra Stejskala, Ing. Libora Buriana, Ing. Jiřího Franka, CSc., Ing. Zdeňka Kellera, Bc. Karla Klímu, Ing. arch. Zuzanu Košťálovou, Jaromíra Kratěnu, Karla Laše, Ing. Vladimíru Lesenskou, Ing. Pavla Loudu, Ing. Luboše Němečka, Mgr. Jiřího Pekaře, Ing. Milana Plška, Jana Regnera, Ing. RSDr. Otakara Rumla, Ing. Karla Rybenského, Bohuslava Sedláčka, Ing. Jana Semeráka, Ing. Lubomíra Štěpána, MUDr. Pavla Trpáka, Miroslava Vlasáka, Pavla Ulricha

 

III. v o l í

členy výboru pro regionální rozvoj zastupitelstva kraje :

Ing. Rostislava Všetečku, Ing. Petra Stejskala, Bc. Karla Klímu, Miloslava Plasse, Miloše Jona, Bohuslava Sedláčka, MUDr. Pavla Trpáka, Ing. Aloise Tuháčka, Ing.Otto Salače, CSc., RSDr.Ing. Otakara Rumla, Ing. Lubomíra Štěpána, Ing. Vladimíra Dernera, Ing. Jaroslava Váchu, Jiřího Dršku

 

s účinností od 1.1.2003.

 

 

USNESENÍ č. 16/375/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

kofinancování projektu CBC PHARE oprava silnice II/303m v úseku Náchod – Broumov v částce 28 mil. Kč

 

II. u k l á d á

Ïng. Jaroslavu Váchovi, členu Rady Královéhradeckého kraje

přihlásit tento projekt do programu příhraniční spolupráce CBC PHARE Polsko-ČR pro rok 2003

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Ing. Pavel   B r a d í k

                                                                         hejtman  Královéhradeckého kraje