RADON V BYTECH A DOMECH

2. 5. 2013 Autor: Lucie Feuchter

Stále existuje možnost nechat si zdarma změřit koncentraci radonu v bytech a domech! Při naměření zvýšené koncentrace je možné žádat při splnění stanovených podmínek prostřednictvím Krajského úřadu o dotaci na ozdravná opatření až do výše 150 000 Kč.

Je třeba se bát radonu?

Radon je známý svým negativním účinkem na dýchací cesty a plíce. Radon není vidět ani cítit a obydlí nepoškodí. Časem se ale může projevit na zdraví jeho obyvatel. Odborné studie prokázaly, že pravděpodobnost onemocnění rakovinou plic se zvyšuje s rostoucí koncentrací radonu v domě. Stejně jako jsou oblasti se zvýšeným rizikem povodní nebo s vysokým rizikem lavin, jsou i oblasti se zvýšeným rizikem radonu. Česká republika navíc patří k zemím s nejvyšší průměrnou koncentrací radonu v bytech na světě. Je v zájmu každého se proti takovému riziku přiměřeně chránit. Stát zodpovídá za systémová opatření, tedy identifikaci dotčených oblastí, dostupnost informací, stanovení závazných ukazatelů pro hodnocení rizik a existenci technických řešení pro jejich snížení. Za vlastní obydlí si však zodpovídá jeho majitel sám.

Skutečnost, že radon představuje po kouření nejvýznamnější příčinu rakoviny plic, uznala v roce 2009 Světová zdravotnická organizace (WHO) a doporučila všem státům, aby věnovaly problematice radonu patřičnou pozornost.

Při ročním pobytu v objektu s koncentrací 400 Bq/m3 (směrná hodnota uvedená v legislativě) je ozáření srovnatelné např. s ozářením, způsobeným 440 rentgenovými snímky plic.

Jak zjistit koncentraci radonu v bytě a jak naměřeným hodnotám rozumět?

V rámci Radonového programu ČR si každý občan může nechat informativně změřit radon v bytě/domě. Měření je jednoduché a státem plně hrazené, tedy pro občany bezplatné. Informace je zveřejněna na www.sujb.cz (Radiační ochrana, Radon), www.radonovyprogram.cz nebo ji poskytnou krajské a stavební úřady. Občané Královéhradeckého kraje se s žádostí o měření mohou obracet na

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. – Danu Hladíkovou, radon@suro.cz, tel. 498 652 713. Koncentrace radonu se vyjadřuje v jednotkách Bq/m3 (Becquerel na krychlový metr). Když je výsledek menší než 200, můžeme riziko z radonu zanedbat. Mezi 200 a 400 je riziko přijatelné, nad 400 zvýšené a nad 1000 nepřijatelné.

Jak lze zjistit oblasti s vysokým radonovým rizikem?

Riziko zvýšené koncentrace radonu v bytě závisí především na koncentraci radonu v půdě, tedy na složení geologického podloží. V oblastech s vysokou koncentrací radonu v půdě je i větší riziko jeho pronikání do domů. Koncentrace radonu v půdě je v naší republice zmapovaná, území republiky je rozdělené na oblasti s převažujícím nízkým, středním a vysokým radonovým indexem. Tyto „prognózní“ mapy jsou dostupné na www.geology.cz (Aplikovaná geologie – Radonové riziko – Aplikace map radonového rizika – Radonové mapy) nebo na stavebních úřadech. Pozornost je potřeba zvýšit zejména v oblastech se středním a vysokým rizikem (oblasti značené růžovou a červenou barvou).

Zhruba každý dvacátý objekt v České republice má vyšší koncentrace radonu, než je hodnota doporučená v legislativě. Před investováním velké částky peněz do nového bydlení si ověřte, zda vyhlídnutá nemovitost mezi tyto objekty nepatří.

Co dělat, pokud budou naměřeny vysoké koncentrace v bytě?

Pokud je v bytě více než 1000 Bq/m3, stává se riziko rakoviny plic způsobené radonem jedním z hlavních rizikových faktorů pro uživatele bytu. Vystavovat takovému riziku členy rodiny nebo dokonce děti je nezodpovědné. Stavební úpravy jsou v takovém případě nezbytné. Na provedení ozdravných opatření při takto vysokých hodnotách stát poskytuje za stanovených podmínek finanční dotaci (www.sujb.cz, Radiační ochrana, Radon, www.radonovyprogram.cz ) až do výše 150 tis. Kč na jeden byt. Taková opatření kromě toho, že dům nebo byt ozdraví, také zvýší jeho hodnotu, případně i komfort bydlení. Navíc používaná technická řešení vůbec nemusí narušit interiér stavby. Je dobré využít vhodnou příležitost, třeba výměnu podlah, přestavbu nebo zateplování, ke zlepšení izolace proti pronikání radonu.

Výběr firmy, která bude opatření proti radonu navrhovat a realizovat, je dobré nepodcenit. Zkušenosti a kvalitu firmy lze ověřit podle referencí, které by firma měla na požádání předložit. Měřením po realizaci je nutné zkontrolovat účinnost provedeného opatření.

I při nižší koncentraci radonu je ozdravení nejlepším řešením. V dlouhodobém horizontu je při dnešních rostoucích cenách energií dokonce finančně výhodnější než větrání okny.

Jaká je prevence?

Pozornost je potřeba věnovat i novým domům, kde byla provedena preventivní protiradonová opatření. Ukazuje se, že ne všechna jsou dobře provedená a dostatečná.

U nových staveb je třeba dohlédnout na to, aby v projektu i při vlastní stavbě byly dodrženy všechny požadavky stanovené v Atomovém zákoně (č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a české technické normě Ochrana staveb proti radonu z podloží (ČSN 73 0601), tedy stanovení radonového indexu pozemku a navržení a správné provedení přiměřeného stavebního opatření. Zvláštní pozornost je třeba klást na ochranu domů s podlahovým topením v místnostech, které jsou v kontaktu s podložím. Velmi důležité je zajistit kontrolu účinnosti provedeného opatření měřením koncentrace radonu po dokončení stavby.

Při jaké příležitosti je ještě vhodné nezapomenout na radon?

Při koupi domu je výhodné se také zajímat o koncentraci radonu v něm, zvýšená koncentrace radonu zjištěná dodatečně může být nepříjemným překvapením, a navíc nemovitost znehodnotí.

Pronajímatel bytu má podle Atomového zákona dokonce povinnost informovat nájemce o zvýšené koncentraci radonu.

Škodí radon ve vodě?

Více než radon, který s vodou vypijeme, škodí ten, který se z ní uvolní do ovzduší v bytě, zejména v koupelnách a kuchyních. Pokud je koncentrace radonu ve vodě vyšší než mezní hodnota 300 Bq/l (Bequerel na litr), nesmí se voda dodávat pro veřejné zásobování. Ani pro individuální zásobování ji nelze doporučit a používání balené vody na pití situaci neřeší. Majitelé veřejných vodovodů, kde koncentrace radonu převyšuje mezní hodnotu, mohou požádat o státní dotaci na ozdravná opatření. Pro individuální zásobování je řešením zvýšené větrání místností s vysokou spotřebou vody, využití jiného zdroje nebo úprava toho stávajícího.

Radonový program ČR

Od roku 2010 běží Radonový program ČR 2010 až 2019 – Akční plán, schválený Usnesením vlády ČR č. 594/2009, jehož koordinátorem je Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Jeho hlavním úkolem je poskytnout veřejnosti dostatek informací, které umožní aktivní rozhodování vlastníků nemovitostí o vlastním bydlení. Stále je zachován dostupný systém bezplatného informativního měření koncentrace radonu i systém státních dotací na provedení ozdravných protiradonových opatření při splnění stanovených podmínek. Pokud potřebujete radu nebo informaci, neváhejte se obrátit na všechny jeho účastníky – Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Státní ústav radiační ochrany, krajské úřady nebo stavební úřady. Informace jsou dostupné na www.radonovyprogram.cz, www.sujb.cz.

Jak žádat o dotaci?

O poskytnutí dotace je třeba písemně požádat Ministerstvo financí prostřednictvím Krajského úřadu. Žádosti přijímá průběžně během roku Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (kontaktní osoba: Lucie Feuchter, lfeuchter@kr-kralovehradecky.cz, tel. 495 817 486). Státní dotaci je možné obdržet teprve po provedení ozdravných opatření a následné kontrole jejich účinnosti.