Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Královéhradeckého kraje na období 2014-2018

13. 12. 2013 Autor: Dita Kosová

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 9. 12. 2013 schválilo usnesením čj. ZK/11/613/2013 Koncepci školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Královéhradeckého kraje na období 2014-2018 (dále jen "Koncepce").

Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování a omezení škod způsobených jejich výskytem mezi žáky, dále výchova ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací.

Pozitivní postoje k rizikovému chování, které se nedostatečným preventivním působením mohou vytvořit, se jen velmi obtížně napravují v období dospělosti a mohou mít vliv na kvalitu dalšího života. Proto je období předškolního a školního vzdělávání velmi významné při formování osobnosti mladých lidí. Prevenci projevů rizikového chování u školní mládeže je věnována pozornost nejen ze strany MŠMT, ale i z krajů a obcí. Na jednotlivých školách už je jejich vlastní realizace. Při předcházení, ale i řešení různých projevů rizikového chování participují se školou různé složky (např. metodici prevence při Pedagogicko-psychologické poradně, orgán sociálně-právní ochrany dětí, Policie ČR, městská policie, nestátní neziskové organizace).

Koncepce vychází především z Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 -2018

a navazuje na Plán primární prevence rizikového chování Královéhradeckého kraje (2013).

S jejím obsahem se, prosím, seznamte v příloze.

Soubory ke stažení