Metodické doporučení č. 22 „Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních"

2. 11. 2017 Autor: Dita Kosová

Metodického doporučení č. 22 „Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany jejich zdraví. Nastavení systémové metodické podpory a práce s rodinou a školou či školským zařízením.“ Materiál i s jeho přílohami je dostupný na této adrese: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dodrzovani-pravidel-prevence-vzniku-problemovych-situaci?highlightWords=metodick%C3%A9+doporu%C4%8Den%C3%AD+prevenci+rizikov%C3%A9ho+chov%C3%A1n%C3%AD

Cílem tohoto dokumentu je: „Řešení nastavení a kontrola dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací, které se týkají žáků s PAS, ve školách a školských zařízeních za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany jejich zdraví, nastavení systémové metodické podpory a práce s rodinou a školou či školským zařízením“.

Předkládaný materiál je návrhem plnění výše uvedeného opatření a obsahuje:

charakteristiku PAS,

specifika chování žáků s PAS,

příčiny vzniku problémových situací u žáků s PAS,

pravidla předcházení rizikových situací,

příklady dobré či špatné praxe,

spolupráci na úrovni škola – rodič - odborní pracovníci,

doporučený postup školy pro prevenci projevů rizikového chování,

doporučení na zajištění bezpečnosti a zdraví - školní řád - krizový plán-

Samostatnou přílohou tohoto materiálu je návrh struktury a obsahu formuláře „Krizový plán pro případ předcházení vzniku problémových situací u žáků s PAS ve školách či školských zařízení“.

Vzhledem k charakteru této přílohy nejde o dokument, který by byl určen přímo ŠMP. Týká se celého poradenského pracoviště školy, ale asi nejvíce výchovných poradců, speciálních pedagogů a školních psychologů.

Prosím, abyste materiál rozšířili do příslušných školských poradenských zařízení a to i v případě, že se k nim materiál už pravděpodobně dostal. Pokud budete mít Vy či Vaši kolegové z poraden a SPC nějaké dotazy k obsahu této přílohy, obraťte se na MŠMT, oddělení speciálního vzdělávání - Mgr. Janu Horáčkovou (jana.horackova@msmt.cz), která se podílela na tvorbě materiálu.