Nový metodický pokyn MŠMT v oblasti prevence

3. 10. 2013 Autor: Dita Kosová

V srpnu 2013 byl vydán Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních, čj. MSMT-22294/2013-1, dostupný na http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-pokyny.

  • Text metodického pokynu je provázán s Metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, čj. 21291/2010-28 ve znění pozdějších úprav (ke stažení na stejném internetovém odkaze).
  •  Na rozdíl od jiných druhů násilí, se kterými se setkáváme ve školním prostředí, je šikana zvlášť zákeřná, protože často zůstává dlouho skrytá. Tak i při relativně malé intenzitě šikany může u jejích obětí docházet k závažným psychickým traumatům s dlouhodobými následky a k postupné deformaci vztahů v kolektivu. Vzhledem k tomu, že šikana se v zárodečných stádiích více či méně vyskytuje téměř v každé škole, je potřeba věnovat tomuto jevu zvláštní pozornost.
  • Škola má jednoznačnou odpovědnost za děti a žáky. V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění,  jsou školy a školská zařízení povinny zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit a současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování (sociálně patologických jevů). Z tohoto důvodu pedagogický pracovník šikanování mezi žáky předchází, jeho projevy neprodleně řeší a každé jeho oběti poskytne okamžitou pomoc.
  •  Školní program proti šikanování by měl být součástí Minimálního preventivního programu, na jehož tvorbě se měli podílet všichni pedagogičtí pracovníci.
  •  Sankce by měly být ukotveny ve školním řádě, na začátku školního roku by  měli rodiče podepsat, že s ním byli seznámeni.
  •  V metodice je popsány trestné činy či provinění ve vztahu k šikaně i kyberšikaně, včetně následků neoznámení jevu ze strany pedagogického pracovníka.  Dále minimální požadavky na školu pro řešení šikany,  je zde popsán společný postup řešení při výskytu šikany ve škole, jsou zde uvedena nápravná opatření, spolupráce se specializovanými institucemi.
  •  Jedna z kapitol je věnována též ochraně dětí v předškolním vzdělávání  a kontrole ze strany ČŠI.

 

Přílohy metodiky:

Příloha 1 – Přímé a nepřímé varovné signály šikanování

Příloha 2 – Zkrácený popis stádií šikanování

Příloha 3 – Možná informace pro rodiče o programu školy proti šikaně

Příloha 4 – Doporučené znění textů ve školním řádu pro problematiku šikanování

Příloha 5 – Odkazy na literaturu, webové stránky a kontakty