Likvidace léčiv

14. 8. 2018 Autor: Jaroslava Levitnerová

Podle ustanovení § 89 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), v platném znění, je lékárna povinna převzít nepoužitelná léčiva odevzdaná fyzickými osobami. Náklady vzniklé lékárně s odevzdáním těchto nepoužitelných léčiv oprávněným osobám, kterým byl udělen souhlas s nakládáním nebezpečných odpadů a s jejich zneškodněním, hradí stát prostřednictvím krajského úřadu.

Při nakládání s nepoužitelnými léčivy se postupuje stejně jako při nakládání s nebezpečnými odpady, včetně vedení jejich evidence podle zvláštního právního předpisu (zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Přehled povolených zařízení k nakládání s odpady v Královéhradeckém kraji provozovaných podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje zpracovává soupis nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv za správní území kraje, k soupisu dokládá příslušné prvotní doklady a ve čtvrtletních termínech žádá Ministerstvo financí ČR o uvolnění účelové dotace ze státního rozpočtu v souladu s Metodickým postup MF- 28980/2017/1201.

Z tohoto důvodu bude úhrada provedena provozovatelům lékáren až po obdržení dotace ze státního rozpočtu za uplynulé čtvrtletí.

Pro zjednodušení a sjednocení formy žádosti jsme pro Vás připravili čtvrtletní formulář Žádost o úhradu nákladů na odstraňování nepoužitelných léčiv odevzdaných fyzickými osobami (formulář v příloze).

Pro upřesnění uvádíme, že každý provozovatel v rámci jednoho čtvrtletí vyplňuje pouze jednu „Žádost …“ (formulář), ve kterém odděleně uvede náklady za všechny svoje jednotlivé provozovny (lékárny) na území kraje a doloží je jednotlivými příslušnými prvotními doklady.

Náhrada se bude týkat pouze těch faktur, které byly již uhrazeny lékárnami a tento doklad je třeba doložit.

Termíny zasílání žádostí – vyúčtování pro zařazení do žádosti o dotaci na MF ČR

do 10. ledna
do 10. dubna
do 10. července
do 10. října

Upozornění pro plátce DPH:

„Lékárna, která je plátcem daně z přidané hodnoty, nesmí z poskytnuté dotace tuto daň hradit, pokud může zcela nebo z části uplatnit odpočet podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.“

Kontaktní osoba:

Jana Hynková, tel.: 495 817 137
e-mail:jhynkova@kr-kralovehradecky.cz
odbor zdravotnictví - oddělení zdravotní péče a ekonomiky

Soubory ke stažení