9.03 - Umísťování staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území

26. 5. 2008

Umísťování staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území

 1. 01. Identifikační číslo návodu:   9
   
 2. 02. Kód:   3
   
 3. 03. Pojmenování (název) životní situace:

  Umísťování staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území

   
 4. 04. Základní informace k životní situaci:
  Rozhodnutí o umístění staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním, může vydat příslušný orgán podle zvláštních právních předpisů (zák. č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)). jen na základě závazného stanoviska orgánu kraje v přenesené působnosti, vydaného po projednání s obvodním báňským úřadem. Báňský úřad navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení.  Smyslem tohoto opatření je ochrana nerostného bohatství – vyloučení situací, kdy by mohlo dojít ke znemožnění či ztížení dobývání ložisek výhradních nerostů.
   
 5. 05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
  O vydání závazného stanoviska žádá navrhovatel vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení v chráněném ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním
   
 6. 06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
  Navrhovatel požádá krajský úřad o vydání závazného stanoviska. Žádost o závazné stanovisko musí navrhovatel doložit vyjádřením těžební organizace spolu s návrhem podmínek ochrany výhradního ložiska. V žádosti musí být provedena identifikace stavby nebo zařízení v návaznosti na stanovené chráněné ložiskové území. Krajský úřad před vydáním závazného stanoviska je povinen případ projednat s příslušným obvodním báňským úřadem.
   
 7. 07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
  Podáním žádosti
   
 8. 08. Na které instituci životní situaci řešit:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje (informaci podá rovněž příslušný stavební úřad, kde fyzické a právnické osoby podávají žádost o územní rozhodnutí, popřípadě obvodní báňský úřad).
   
 9. 09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
   
 10. 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  Vyjádření těžební organizace s návrhem podmínek ochrany výhradního ložiska. Identifikace a popis umísťované stavby či zařízení (zákres v katastrální mapě, parc. č., katastrální území, detailní popis stavby či zařízení, návaznost na CHLÚ)
   
 11. 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
  Nejsou stanoveny.
   
 12. 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  Vydání závazného stanoviska neprobíhá ve správním řízení - správní poplatky nejsou.
   
 13. 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
  Nestanoveny, s ohledem na správní řízení vedená stavebním řádem je snaha vyřešit případy do 30 dnů
   
 14. 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
  Krajský úřad vyřizuje případy v součinnosti s příslušným obvodním báňským úřadem
   
 15. 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

   
 16. 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
  posta@kr-kralovehradecky.cz
   
 17. 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích.
   
 18. 18. Jaké jsou související předpisy:
  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
   
 19. 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
  Na závazné stanovisko krajského úřadu se vztahují obecné předpisy o správním řízení. Na rozhodování o povolování staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území (jehož je souhlas krajského úřadu součástí) se vztahují obecné předpisy
   
 20. 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
  Sankce nejsou stanoveny. Bez souhlasného závazného stanoviska krajského úřadu nemůže být v chráněném ložiskovém území stavba, jež nesouvisí s dobýváním, umístěna.
   
 21. 21. Nejčastější dotazy :
  Kdo žádá příslušný krajský úřad o souhlas se stavbou v chráněném ložiskovém území (CHLÚ). Příslušným žadatelem je navrhovatel – žadatel o umístění stavby či zařízení v chráněném ložiskovém území, jež nesouvisí s dobýváním.
   
 22. 22. Další informace:
  Obvodní báňský úřad v Trutnově, Horská 5
   
 23. 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:

   
 24. 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

   
 25. 25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství
   
 26. 26. Kontaktní osoba:
  Ing. Miloslav Chlápek, tel: 495817185, e-mail: mchlapek@kr-kralovehradecky.cz
   
 27. 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
  1.1.2008
   
 28. 28. Popis byl naposledy aktualizován:
  3.3.2008
   
 29. 29. Datum konce platnosti popisu:
  Konec platnosti návodu není stanoven.
   
 30. 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: