9.05 - Zařazení lesů do kategorie lesů ochranných nebo zvláštního určení

26. 5. 2008

Žádost o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných nebo zvláštního určení s výjimkou vojenských lesů

 1. 01. Identifikační číslo návodu:   9
   
 2. 02. Kód:   5
   
 3. 03. Pojmenování (název) životní situace:

  Žádost o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných nebo zvláštního určení s výjimkou vojenských lesů.

   
 4. 04. Základní informace k životní situaci:
  Orgán kraje v přenesené působnosti rozhoduje podle §7 odst. 2 a § 8 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných a lesů zvláštního určení.
   
 5. 05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
  Žadatelem může být osoba (právnická nebo fyzická), na kterou se podle lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa (tj. zpravidla vlastník nebo nájemce).
   
 6. 06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
  Prokázat vlastnictví k předmětným lesům. Odůvodnit žádost údaji dle platného lesního hospodářského plánu, lesního zákona a souvisejících vyhlášek a způsobem obhospodařování nebo jeho záměrem (tj. např. jednoduchým projektem). Doložit rozhodnutí jiných orgánů státní správy, která jsou důvodem ke změně kategorie lesů.
   
 7. 07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
  Podáním žádosti osobně či poštou.
   
 8. 08. Na které instituci životní situaci řešit:
  Na krajském úřadě, nachází-li se předmětné pozemky v obvodu správní působnosti tohoto kraje. Jde-li o pozemky určené pro obranu státu, je podacím místem Mze.
   
 9. 09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství
   
 10. 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  Žádost, výpis z katastru nemovitostí k dotčeným lesním pozemkům, smlouva o nájmu lesních pozemků (pokud je žadatelem nájemce).
   
 11. 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
  Formuláře se nepoužívají.
   
 12. 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  Poplatky se nevybírají.
   
 13. 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
  Při bezchybně podané žádosti a všech potřebných náležitostí do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.
   
 14. 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
  Žádní.
   
 15. 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
  Žádné.
   
 16. 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
  posta@kr-kralovehradecky.cz
   
 17. 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění.
   
 18. 18. Jaké jsou související předpisy:
  Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů. Vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.
   
 19. 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
  Odvolání je možno podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na Ministerstvo zemědělství, prostřednictvím příslušného krajského úřadu, který povolení vydal.
   
 20. 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
  Sankce stanoveny nejsou.
   
 21. 21. Nejčastější dotazy :

   
 22. 22. Další informace:

   
 23. 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:

   
 24. 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

   
 25. 25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství
   
 26. 26. Kontaktní osoba:
  Ing. Kateřina Marková, tel: 495817457, kmarkova@kr-kralovehradecky.cz, Daniel Klika DiS., tel. 495817428, dklika@kr-kralovehradecky.cz
   
 27. 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
  1.1.2008
   
 28. 28. Popis byl naposledy aktualizován:
  1.2.2011
   
 29. 29. Datum konce platnosti popisu:
  Konec platnosti návodu není stanoven.
   
 30. 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: