9.08 - Udělení licence ke zpracování plánů a osnov

26. 5. 2008

Udělení licence ke zpracování plánů a osnov (§ 26 odst. 1 lesního zákona)

 1. 01. Identifikační číslo návodu:   9
   
 2. 02. Kód:   8
   
 3. 03. Pojmenování (název) životní situace:

  Udělení licence ke zpracování plánů a osnov (§ 26 odst. 1 lesního zákona).

   
 4. 04. Základní informace k životní situaci:
  Orgán kraje v přenesené působnosti uděluje podle § 26 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění licenci ke zpracování plánů a osnov.
   
 5. 05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
  Žadatelem může být osoba (právnická nebo fyzická), která si podá žádost u orgánu státní správy lesů, v jehož územním obvodu má fyzická osoba trvalý pobyt nebo právnická osoba sídlo.
   
 6. 06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
  a) dosažení věku 18 let,b) státní občanství České republiky,c) způsobilost k právním úkonům,d) bezúhonnost,e) odborné lesnické vzdělání,f) odborná lesnická praxe.
   
 7. 07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
  Podáním žádosti osobně či poštou.
   
 8. 08. Na které instituci životní situaci řešit:
  Na krajském úřadě, příslušném podle místa trvalého pobytu žadatele nebo sídla právnické osoby.
   
 9. 09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství
   
 10. 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  Je-li žadatelem o udělení licence fyzická osoba, žádost o udělení licence obsahuje:a) jméno a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo a číslo občanského průkazu,b) obchodní jméno, pokud pod tímto jménem podniká,c) identifikační číslo, bylo-li mu přiděleno,d) označení předmětu licence o jejíž udělení je žádáno, popř. i doba, na kterou je licence žádána,e)úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení odborného lesnického vzdělání / vysokoškolské vzdělání lesnického směru /f) popis dosavadní odborné lesnické praxe žadatele s uvedením počtu let trvání praxe / odborná praxe žadatele musí být alespoň deset let/g) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než šest měsíců.Je-li žadatelem o udělení licence právnická osoba, žádost o udělení licence obsahuje:a) obchodní jméno, sídlo a právní formu žadatele,b) jméno a příjmení a trvalý pobyt osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem žadatele,c) identifikační číslo,d) výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než tři měsíce,e) označení předmětu licence, o jejíž udělení je žádáno, popř.i doba, na kterou je licence žádána,f) jméno a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo a číslo občanského průkazu odpovědného zástupce,g) úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení odborného lesnického vzdělání odpovědným zástupcem /vysokoškolské vzdělání lesnického směru /h) popis dosavadní odborné lesnické praxe odpovědného zástupce s uvedením počtu let trvání praxe /odborná praxe žadatele musí být alespoň deset let/i) výpis z evidence Rejstříku trestů odpovědného zástupce ne starší než šest měsíců.
   
 11. 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
  Formuláře se nepoužívají.
   
 12. 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  Poplatek 200,- Kč, lze uhradit na pokladně krajského úřadu nebo na účet krajského úřadu.
   
 13. 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
  Při bezchybně podané žádosti a všech potřebných náležitostí do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.
   
 14. 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
  Žádní.
   
 15. 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
  Žádné.
   
 16. 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
  posta@kr-kralovehradecky.cz
   
 17. 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění.
   
 18. 18. Jaké jsou související předpisy:
  Vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství.
   
 19. 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
  Odvolání je možno podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na Ministerstvo zemědělství, prostřednictvím příslušného krajského úřadu, který povolení vydal.
   
 20. 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
  Sankce stanoveny nejsou.
   
 21. 21. Nejčastější dotazy :

   
 22. 22. Další informace:

   
 23. 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:

   
 24. 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

   
 25. 25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství
   
 26. 26. Kontaktní osoba:
  Ing. František Novák, tel: 495817186, e-mail: fnovak@kr-kralovehradecky.cz
   
 27. 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
  1.1.2008
   
 28. 28. Popis byl naposledy aktualizován:
  18.1.2008
   
 29. 29. Datum konce platnosti popisu:
  Konec platnosti návodu není stanoven.
   
 30. 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: