Trendy související s trhem práce

14. 2. 2019 Autor: Zdeňka Rychterová

Trendy související s trhem práce v Královéhradeckém kraji – shrnutí poznatků

V rámci Predikcí trhu práce vznikl ve všech krajích Regionální profil trhu práce, který se bude každoročně aktualizovat a bude sloužit k verifikaci dat modelu predikcí.
Regionální profil trhu práce (RP) může sloužit i jako materiál sloužící pro různá strategická rozhodnutí Kraje v oblasti vzdělávání, sociální, finančních podpor, určení priorit, pro plánování. Regionální profil má závaznou minimální strukturu:

 • • Demografický vývoj v Královéhradeckém kraji
 • • Vzdělávání v kraji
 • • Ekonomika a výkonnost
 • • Trh práce Královéhradeckého kraje
 • • Nejvýznamnější zaměstnavatelé kraje
 • • Rozvojové záměry kraje

Při zpracování RP je hodnoceno postavení Královéhradeckého kraje v souvislosti s ostatními kraji, či s průměry za ČR.

 • Z demografie je nutné poukázat na fakt, že v našem kraji je nejmenší podíl produktivních obyvatel a naopak největší podíl poproduktivní populace. Patříme mezi nejstarší kraje z hlediska průměrného věku obyvatel. Predikuje se další pokles produktivní populace a nárůst poproduktivní populace.
 • Vzdělanostní struktura obyvatel: ve srovnání s ĆR máme větší podíl obyvatel bez vzdělání a se základním vzděláním a menší počet vysokoškoláků. Je třeba zmínit i fakt, že většina vysokoškoláků z kraje odchází studovat do jiných krajů. V kraji je největší zájem ve středním vzdělávání o obory s maturitní zkouškou (46,5 % žáků), obory s výučním listem (22,5 %), víceletá gymnázia (17,9 %) a čtyřletá gymnázia (10,8 %).
 • HDP na obyvatele nás řadí na 5. místo mezi kraji a od roku 2011 vzrostl o 18 %. Největšího podílu dosahují následující odvětví: průmysl, těžba a dobývání (zejména zpracovatelský průmysl); veřejná správa a obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče; obchod, doprava, ubytování a pohostinství. Klíčovým odvětvím v Královéhradeckém kraji je automobilový průmysl. Náš kraj dosáhl největšího nárůstu tvorby hrubého fixního kapitálu v letech 2011-2016 (47,8%), roste význam reinvestic.
 • V kraji bohužel převažuje ekonomicky neaktivní populace nad ekonomicky aktivní, což je obráceně než u ČR. Nejvíce osob u nás pracuje ve zpracovatelském průmyslu (32,6 %: 86 tis – v ČR 27%), velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel, administrativní a podpůrně činnosti, zdravotní a sociální péče. V letech 2011 – 2016 zaznamenal největší nárůst zpracovatelský průmysl, největší pokles stavebnictví, doprava a skladování. Průměrné mzdy jsou v kraji nižší než v ČR, s výjimkou pomocných a nekvalifikovaných pracovníků (více v příloze). Cizinci na trhu práce tvoří 5,6 % (15 tis – Polsko, Slovensko, Ukrajina, Rumundsko).
 • Největší zaměstnavatelé v Kraji: Škoda auto a.s., Fakultní nemocnice Hradec Králové, Continental automotive Czech Republic s.r.o., Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, JUTA a.s..

Významné grafy jsou v příloze Trendy související s trhem práce.

Soubory ke stažení

Fotogalerie