Královéhradecký kraj realizuje Digitální technickou mapu

30. 5. 2022 Autor: Alice Martinková

Informace o projektu

Digitální technická mapa Královéhradeckého  kraje (DTM KHK) se rozhodně řadí mezi nejrozsáhlejší projekty, které byly kdy krajem tvořeny. 

Projekt DTM vzniká na základě legislativního rozhodnutí o vybudování krajských Digitálních technických map – přesněji se jedná o novelu zákona 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje digitální technické mapy, a novelu zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), které jsou vydány jako zákon 47/2020 Sb.

DTM bude povinně vytvořená pro celou ČR. Správcem DTM kraje bude samotný krajský úřad v přenesené působnosti. Nad krajskými DTM bude vytvořen informační systém digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) zajišťovaný Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČUZK).

Tato mapa bude obsahovat informace tvořené zejména třemi stěžejními prvky: základní prostorovou situací (ZPS; polohopis), dopravní infrastrukturou (DI; komunikace) a technickou infrastrukturou (TI; inženýrské sítě).

Pro samotné pořizování dat se budou využívat veškeré dostupné metody – letecká fotogrammetrie, mobilní mapování i klasické geodetické měření. Výsledným produktem bude podrobné mapové dílo, které bude obsahovat již zmíněné prvky (ZPS, DI, TI) zobrazené na podkladové mapě (např. ortofotomapě).

Většina údajů bude veřejně publikována a to pomocí prohlížecích služeb nebo mapového klienta, eventuálně budou data k dispozici ke stažení. Ty údaje, které budou označené za neveřejné (např. některé vlastnosti objektů TI či záměry na realizaci změn DI/TI), budou přístupné výhradně na základně žádosti.

Uskutečňovaný projekt bude přinášet a zjednodušovat řadu skutečností. Kromě toho se také stane jedním ze základních stavebních kamenů digitalizace stavebního řízení.

DTM bude obecně nejen sloužit při plánování, realizaci investic a jejich zefektivnění, ale taktéž během rozhodování o strategickém směřování krajů, měst a obcí. Vznik tohoto díla ulehčí mnoha subjektům každodenní práci při rozvoji uvedených oblastí. Využitelnost a přínosnost projektu lze dále spatřovat zejména ve:

  • sdílení detailních informací o stavebních a technických objektech a zařízeních
  • zvýšení informovanosti samotných obyvatel a komfortu investorů a stavebníků
  • stavebních projektech (např. budoucí výstavbě), pasportizaci a územním plánování
  • využití dat pro vlastní digitální mapy (např. obcí), BIM projekty, dotační projekty
Aby byl projekt provozuschopný tak, jak bylo od začátku zamýšleno, bude Královéhradecký kraj v rámci DTM projektu pořizovat i nezbytný informační systém (IS DTM) a hardware. Spuštění krajských DTM je stanoveno na 1.7. 2023.