Informace o DTM pro občany

30. 5. 2022 Autor: admin admin

V souvislosti s přijetím zákona č. 47/2020 Sb. byla krajům uložena povinnost vybudovat do 30. června 2023 digitální technické mapy krajů (dále jen „DTM“). Krajský úřad Královéhradeckého kraje aktuálně pracuje na projektu Digitální technické mapy Královéhradeckého kraje (dále jen „DTM KHK“), což představuje pořízení informačního systému DTM a pořízení dat pro naplnění DTM KHK.

Sběr dat probíhá několika způsoby, především se jedná o pořízení:

  • - leteckých měřických snímků území kraje a z nich odvozené ortofotomapy;
  • - dat silnic II. a III. třídy;
  • - dat základní polohové situace silnic
  • - dat technické infrastruktury.
V rámci projektu Pořízení dat pro projekt DTM KHK je pořizována základní polohová situace komunikací. Aby byla dodržena požadovaná přesnost následného mapování, je nutné jako podklad pro mobilní mapovací nájezd vytvořit vlícovací a kontrolní body, které jsou pro tento projekt řešeny dle Technické přílohy, která je součástí zadávací dokumentace a je nutné je dodržet.

Vlícovací body musí být umístěny v tělese komunikace a bez nich není možné dodržet předepsané parametry. Vlícovací bod je geodeticky zaměřen a následně jsou data, která vzniknou z mobilního mapování pomocí vlícovacích a kontrolních bodů zpřesňována.

Grafické značení vlícovacích a kontrolních bodů
Při realizaci v jiných krajích se zpracovatelé bohužel setkali s případy, kdy byly tyto body ničeny (zamalovány černou či jinou barvou), což znamenalo, že se tyto body musely být opětovně namalovány a geodeticky zaměřeny. Proto se na Vás obracíme s prosbou, abyste tyto body nijak neničili, nepoškozovali či neupravovali.

V následujících týdnech budou tyto značky vytvářeny a následně využity pro mobilní mapování, kdy na území Královéhradeckého kraje začnou jezdit speciálně osazené automobily kamerami a budou provádět mapování.

Pokud budete mít další dotazy ke vzniku DTM KHK či průběhu mapování, obracejte se na Ing. Jiřího Holase (jholas@kr-kralovehradeky.cz, tel.: +420 495 817 144).