Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2009

4. 1. 2010 Autor: Ivan Guman

Dotace od Královéhradeckého kraje je možno využívat pouze do 31. prosince 2009.

Na základě ustanovení Zásad dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2009 a Zásad dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby definované v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji pro rok 2009 a na základě ustanovení článku IV. Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2009 je příjemce dotace povinen ji vyúčtovat k 31. 12. 2009 na předepsaných formulářích.

Termín pro vrácení nevyčerpaných prostředků na účet Královéhradeckého kraje je stanoven na 31. 1. 2010. Čísla účtů pro vracení nevyčerpaných prostředků jsou uvedena ve smlouvě.

Termín pro podání vyúčtování popř. odevzdání závěrečné zprávy je stanoven na 15. 2. 2010.

POZOR, pro každou jednotlivou smlouvu uzavřenou s organizací je nutné odevzdat samostatné vyúčtování!

Neposílejte kopie účetních dokladů!

Formuláře pro vyúčtování naleznete v příloze této zprávy (viz. níže)

Postup vyúčtování a formuláře pro textovou část vyúčtování jsou v souboru Závěrečná zpráva vyúčtování dotací pro sociální nebo navazující služby za rok 2009. Tento soubor obsahuje popis vyúčtování pro oba dotační programy.

Pro vyúčtování dotace dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2009 použijte soubor: Formulář vyúčtování dotace pro sociální služby za rok 2009

Pro vyúčtování dotace z dotačního programu na podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby definované v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji pro rok 2009 použijte soubor: Formulář vyúčtování dotace pro navazující služby za rok 2009

Součástí vyúčtování dotace (pro oba programy) poskytnuté z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2009 je i potvrzení místně příslušného státního orgánu o vyrovnání veškerých svých závazků vůči státu (finanční úřad, správa sociálního zabezpečení) a zdravotním pojišťovnám, u kterých jsou registrovaní zaměstnanci). Stačí kopie potvrzení.

Odevzdání

Vyúčtování dotace pošlete na adresu:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
odbor sociálních věcí
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Termín pro podání vyúčtování popř. odevzdání závěrečné zprávy je stanoven na 15. 2. 2010.

Informace k vyúčtování a závěrečné zprávě v případě potřeby podá:
Ing. Ivan Guman, tel.: 495 817 246, e-mail: iguman@kr-kralovehradecky.cz 
Mgr. Robert Černý, tel.: 495 817 432, e-mail: rcerny@kr-kralovehradecky.cz

Soubory ke stažení