Aktuální informace

7. 7. 2022 Autor: Milan Zilvar

Nejnovější informace

K datu 30. 6. 2022 Ministerstvo financí zveřejnilo metodický postup k zajištění jednotného zatřídění výdajů, případně příjmů, územních rozpočtů souvisejících s poskytnutou pomocí Ukrajině (platnost od 1. 7. 2022). https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora/2022/pomoc-ukrajine--rozpoctove-zachyceni-pla-48081/.

K datu 29. 6. 2022 zveřejňujeme informaci ke změnám ve výkaze FIN 2-12 M.
V souvislosti s vyhláškou č. 514/2021 Sb. a vyhláškou č. 160/2022 Sb. dochází ke změnám ve výkaze FIN 2-12 M.
Prosím, kontaktujte dodavatele vašeho ekonomického SW a ověřte si, jak bude váš SW řešit zachycení příjmů a výdajů na mimořádné události od 1. 7. 2022.
V nově upravené části IX. se uvádějí přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů uvedených na položkách 4111, 4113, 4116, 4118, 4160, 4211, 4312, 4216, 4218, 4240, 8113 a 8123 v členění podle účelových znaků a související výdaje v členění podle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby a účelových znaků. Část IX. bude obsahovat údaje od 1.1.2022.
Nově v části X. budete vykazovat příjmy a výdaje, které se týkají mimořádných událostí. Vyhláška č. 160/2022 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2022 a od tohoto data budete příjmy a výdaje značit číslem mimořádné události. Obce a DSO nesmí číslo mimořádné události zpětně uvést u žádného příjmu a výdaje před 1. 7. 2022. MF ČR upraví Metodický postup k zajištění jednotného zatřídění výdajů, příp. příjmů, územních rozpočtů souvisejících s poskytnutou pomocí Ukrajině. Ministerstvo financí ČR tento Metodický postup zveřejní v nebližších dnech.
Nově části IX. a X. výkazu FIN 2-12 M budete poprvé předávat ve výkazu FIN 2-12 M za období srpen 2022.
V tuto chvíli není na stránkách MF ČR zveřejněn formát XML, který by obsahoval tyto změny. A proto budete muset před předáním výkazů za srpen 2022 aktualizovat váš SW, abyste výkazy zaslali ve správném formátu.
Podrobné informace najdete na stránkách MF:

K datu 12. 4. 2022 byly na stránkách našeho kraje zveřejněny informace ohledně Postupu pro podání žádosti o kompenzaci za ubytování uprchlíků https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/postup-kralovehradeckeho-kraje-pri-poskytovani-kompenzaci-dle-usneseni-vlady-c--207-ze-dne-16--brezna-2022-338062/

K datu 31. 3. 2022 Ministerstvo financí aktualizovalo Pokyn k postupu podle vyhlášky ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě (verze od 31. 3. 2022) a Informace o změnách (provedených ke dni 31. 3. 2022). https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2021/vyhlaska-c-412-2021-sb-43882/

K datu 31. 3. 2022 Ministerstvo financí aktualizovalo metodický postup k zajištění jednotného zatřídění výdajů, případně příjmů, územních rozpočtů souvisejících s poskytnutou pomocí Ukrajině. https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora/2022/pomoc-ukrajine--rozpoctove-zachyceni-46717/

K datu 28. 3. 2022 byla provedena aktualizace Metodické pomůcky - transfery 2022 (strana 24, 29 a 32). Aktualizace pro rok 2022 jsou označeny modře.

K datu 25. 3. 2022 Ministerstvo financí aktualizovalo postup k zajištění jednotného zatřídění výdajů územních rozpočtů souvisejících s poskytnutou pomocí Ukrajině. https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora/2022/pomoc-ukrajine--rozpoctove-zachyceni-46717/

K datu 25. 3. 2022 byly zveřejněny Pokyny ke zpracování a předložení výkazů měst, městysů, obcí, DSO a příspěvkových organizací za období 03/2022

K datu 23. 3. 2022 byly na stránkách Ministerstva financí ČR zveřejněny informace ohledně Veřejné sbírky pořádané obcí nebo krajem https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora/2022/verejne-sbirky-poradane-obci-nebo-krajem-46907/

K datu 8. 3. 2022 byly zveřejněny Pokyny k předávání výkazů v roce 2022 pro obce, města, městyse, DSO a příspěvkové organizace.

K datu 8. 3. 2022 byly zveřejněny Pokyny k předávání výkazu Schvalování účetní závěrky za rok 2021 za obce, města, městyse, DSO a příspěvkové organizace.

K datu 2. 3. 2022 Ministerstvo financí zveřejnilo postup k zajištění jednotného zatřídění výdajů územních rozpočtů souvisejících s poskytnutou pomocí Ukrajině. https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora/2022/pomoc-ukrajine--rozpoctove-zachyceni-46717/

K datu 2. 3. 2022 Ministerstvo financí zveřejnilo další aktuální informace ohledně výkazu FIN 2 – 12 M a výkazu PAP. https://www.statnipokladna.cz/cs/aktuality/2022/informace-kompetencniho-centra-iissp--ba-1643

K datu 17. 2. 2022 byly na stránkách Ministerstva financí ČR zveřejněny další informace k vyhlášce č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2021/vyhlaska-c-412-2021-sb-43882/

K datu 9. 2. 2022 byla na stránkách Ministerstva financí ČR zveřejněna „Metodická pomůcka k transferům“, která je dostupná na tomto odkazu: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/metodicka-podpora/metodicke-pomucky/2022/metodicka-pomucka-k-transferum-46457/

K datu 26. 1. 2022 byly na stránkách Ministerstva financí ČR zveřejněny informace ohledně Mimořádného příspěvku zaměstnanci dle zákona č. 121/2021 a tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb u příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a dobrovolnými svazky obcí https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora/2022/mimoradny-prispevek-zamestnanci-dle-zako-46261/

K datu 17. 01. 2022 byla provedena aktualizace Metodické pomůcky 2022 (str. 13, 14, 39), Metodické pomůcky - transfery 2022 (str. 6, 8, 22, 28, 29) a Návaznosti RS na nákladové a výnosové účty 2022 (str. 5). Aktualizace jsou označeny modře. A byl zveřejněn Číselník nástrojů 2022.

K datu 27. 12. 2021 byly na stránkách Ministerstva financí ČR zveřejněny nové Zprávy MF – č. 3/2021, které obsahují mimo jiné informace k rozpisu závazných ukazatelů čerpání výdajů státního rozpočtu na rok 2022 v období rozpočtového provizoria: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/zpravy-mf-pro-obce-a-kraje/2021/zpravy-mf-cislo-3-2021-44062

K datu 21. 12. 2021byly zveřejněny Pokyny ke zpracování a předložení výkazů měst, městysů, obcí, DSO a příspěvkových organizací za období 12/2021.

K datu 16. 12. 2021byla na stránkách Ministerstva financí ČR zveřejněna vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, jejíž struktura je oproti stávající vyhlášce mnohem přehlednější, zároveň však došlo k odstranění obsahové náplně v případě druhového a odvětvového třídění. https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2021/vyhlaska-c-412-2021-sb-43882

K datu 07. 12. 2021 byl na stránkách Ministerstva financí ČR zveřejněn Metodický pokyn k vyhlášce č. 403/2021 Sb., https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora/2021/metodicky-pokyn-k-vyhlasce-c-403-2021-43817?share=facebook. Novela vyhlášky č. 419/2001 Sb., o předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu, přinese určité snížení administrativní zátěže pro obce; obce a dobrovolné svazky obcí (DSO) budou předávat pro účely vypracování návrhu státního závěrečného účtu do centrálního systému účetních informací státu pouze přehled přijatých úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí, tedy již nebudou nadále předávat shrnutí vlastního hospodaření a přehled koncesních smluv; krajská města a hl. m. Praha budou namísto zhodnocení vlastního finančního hospodaření (případně hodnotící zprávy) dále předávat vysvětlení významných skutečností.https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=403/2021&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy

K datu 16. 11. 2021 byla na stránkách Ministerstva financí ČR zveřejněna  Metodika tvorby PAP 2022 https://www.statnipokladna.cz/cs/aktuality/2021/metodika-tvorby-pap-pro-rok-2022-1549. Aktualizovaná Metodika tvorby PAP se použije poprvé v rámci sestavování PAP k 31. 3. 2022.