USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Datum konání: 17.6.2019

Hlasování

bod názevbodujednání poznámka č.hl. č.usnesení + - zdr.
návrhová komise
1 39 0 0
ověřovatelé zápisu
2 38 0 0

návrh Petra Sadovského
3 13 18 9

neplatné hlasování
4

návrh na úpravy v programu - PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
5 41 0 0
schválení programu zasedání
hlasování o programu 21. zasedání
6 31 0 9
1. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za uplynulé období
7 ZK/21/1609/2019 41 0 0
2. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje - staženo z programu
3. Volba přísedících Krajského soudu v Hradci Králové
8 ZK/21/1610/2019 41 0 0
4. Dotace na individuální účel a finanční dar z rozpočtu kapitoly 18 - zastupitelstvo kraje
9 ZK/21/1611/2019 41 0 0
5. Návrh na závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2018
10 ZK/21/1612/2019 30 0 11

návrh MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D., MPA
11 26 1 14
6. Návrh na 2. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2019
hlasování o celkovém návrhu
12 ZK/21/1613/2019 30 0 11
7. Návrh dalšího postupu v zajištění regionální železniční dopravy na tratích v Královéhradeckém kraji od 12.12.2021
13 ZK/21/1614/2019 41 0 0
8. Změna společenské smlouvy společnosti OREDO s.r.o.
14 ZK/21/1615/2019 40 0 0
9. Optimalizace struktury řízení zdravotnických akciových společností Královéhradeckého kraje
15 ZK/21/1616/2019 41 0 0
10. Návrh na navýšení vyrovnávacích plateb za plnění závazku veřejné služby - zajištění urgentní (neodkladné) akutní lůžkové péče, ambulantní nemocniční péče a zajištění lékařské pohotovostní služby na rok 2019
16 ZK/21/1617/2019 34 0 1
11. Žádost Oblastní nemocnice Náchod a.s. - Smlouva o ručení
17 ZK/21/1618/2019 33 0 0
12. Žádost Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. o ručení ke smlouvě o úvěru
18 ZK/21/1619/2019 35 0 0
13. Schválení výsledků dotačního řízení Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2019
19 ZK/21/1620/2019 32 0 0
14. Aktualizace Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 – 2020 včetně Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb 2018 – 2020 a Přehledu služeb s celostátní působností zajišťujících potřeby obyvatel Královéhradeckého kraje
20 ZK/21/1621/2019 26 0 11
15. Plán investic do infrastruktury v krajské Síti veřejně podporovaných sociálních služeb
21 ZK/21/1622/2019 37 0 1
16. Příslib financování realizace investic do krajské infrastruktury sociálních služeb
22 ZK/21/1623/2019 38 0 0
17. Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická
23 ZK/21/1624/2019 31 0 1
18. Návrh účasti výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách IX. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2020
24 ZK/21/1625/2019 27 0 0
19. Návrh na rozdělení dotací v krajském dotačním programu č. 19SMR20 - Naplňování Koncepce podpory mládeže v Královéhradeckém kraji v roce 2019 (2. kolo)
25 ZK/21/1626/2019 30 0 0
20. Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Královéhradeckého kraje na období 2019 - 2024
26 ZK/21/1626/2019 37 0 0
21. Návrh na schválení příslibu profinancování pro projekt Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově
27 ZK/21/1627/2019 39 0 0
22. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na předfinancování projektu
28 ZK/21/1628/2019 40 0 0
23. Návrh na schválení poskytnutí návratných finančních výpomocí organizacím na financování realizace projektových záměrů do Operačního programu Životní prostředí 2014+ (100. výzva)
29 ZK/21/1631/2019 41 0 0
24. Aktualizace návratných finančních výpomocí organizacím Královéhradeckého kraje na přípravu projektů do Operačního programu Životní prostředí 2014+ II
31 40 0 0
25. Revokace usnesení č. ZK/8/556/2017
32 ZK/21/1633/2019 39 0 1
26. Poskytnutí dotací na individuální účel - II. změna rozpočtu 2019
33 ZK/21/1634/2019 38 0 1
27. Poskytnutí dotací na individuální účel lázeňským obcím v KHK
34 ZK/21/1635/2019 38 0 0
28. "Podpora veřejně prospěšných projektů v dotačním programu ""Podpora hospodaření v lesích - asanace kůrovcového dříví"" v roce 2019 "
35 ZK/21/1636/2019 40 0 0
29. Změna v projektu Oblastní charity Červený Kostelec, podpořeném dotací na individuální účel
36 ZK/21/1637/2019 33 0 5
30. Změny v projektech podpořených dotacemi - obec Slatina nad Zdobnicí, městys Nový Hrádek
37 ZK/21/1638/2019 37 0 1
31. Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně obci Potštejn
38 ZK/21/1639/2019 40 0 0
32. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně městu Česká Skalice
39 ZK/21/1640/2019 40 0 1
33. "Dotační program ""Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji III"" (Kotlíkové dotace III) "
40 ZK/21/1641/2019 38 0 0
34. """Pravidla pro úhradu vyvolaných nákladů na pořízení změny územního plánu vyplývající ze Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje nebo jejich aktualizace“ "
41 ZK/21/1642/2019 38 0 0
35. Návrh na vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
42 ZK/21/1643/2019 38 1 1
36. Založení veřejné výzkumné instituce „Výzkumný institut ochrany genofondů, v.v.i.“
43 ZK/21/1644/2019 38 0 0
37. Investiční dotace obcím na rozvoj vodohospodářské infrastruktury v roce 2019 – I.
44 ZK/21/1645/2019 37 0 0
38. Změna termínu realizace projektu města Železnice dle smlouvy o poskytnutí dotace č. DS2018/05019
45 ZK/21/1646/2019 36 0 0
39. Změna termínu realizace projektu obce Samšina dle smlouvy o poskytnutí dotace č. DS2018/03239
46 ZK/21/1647/2019 36 0 0
40. Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů
47 ZK/21/1648/2019 36 0 0
41. Aktualizace návratných finančních výpomocí organizacím Královéhradeckého kraje na přípravu projektů do Operačního programu Životní prostředí 2014+projednávání předřazeno před bod č. 24
30 ZK/21/1632/2019 39 0 0
42. "Návrh na přijetí daru - pozemku p. p. č. 3456/2 v k. ú. Lipovka u Rychnova nad Kněžnou pro akci ""II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat"" v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"" "
48 ZK/21/1649/2019 36 0 0
43. Návrh na směnu pozemků v k. ú. a obci Černíkovice a k. ú. Lipovka u Rychnova nad Kněžnou, mezi Královéhradeckým krajem a paní J. K.
49 ZK/21/1650/2019 37 0 0
44. Návrh na schválení uzavření smlouvy o realizaci přeložky – z důvodu křížení stavby I/33 Jaroměř – obchvat a silnic III/3075 a III/3071 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
50 ZK/21/1651/2019 39 0 0
45. Návrh na schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění pomoci při výkupu pozemků uzavřené s městem Jičín 05. 01. 2015
51 ZK/21/1652/2019 38 0 0
46. Návrh na schválení uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě prostřednictvím Správy silnic Královéhradeckého kraje
52 ZK/21/1653/2019 39 0 0
47. Majetkoprávní příprava stavební akce - „Přeložka silnice II/303 Běloves-Velké Poříčí“
53 ZK/21/1654/2019 37 0 0
48. Návrh na příjem darů v nemocnici Jičín a Trutnov
54 ZK/21/1655/2019 37 0 0
49. Návrh na směnu pozemků v k.ú. Labská
55 ZK/21/1656/2019 34 0 0
50. Návrh na vynětí nemovitého majetku z hospodaření
56 ZK/21/1657/2019 34 0 0
51. Návrh na předání nemovitého majetku k hospodaření a vyřazení nemovitého majetku z hospodaření
57 ZK/21/1658/2019 35 0 0
sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 52 - 54
58 35 0 0
hlasování k bodům č. 52 - 54
59 37 0 0
52. Návrh na prodej pozemku p.č. 140/6 v k.ú. Opočno pod Orlickými horami
59 ZK/21/1659/2019 37 0 0
53. Návrh na prodej pozemku p. č. 321 v k. ú. Sedlec u Lanžova a obci Lanžov, okr. Trutnov
59 ZK/21/1660/2019 37 0 0
54. Návrh na prodej pozemku v k. ú. Rozběřice a obci Všestary a návrh na pacht pozemku v k. ú. Rozběřice a obci Všestary
59 ZK/21/1661/2019 37 0 0
55. Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní na výkup nemovitých věcí v k. ú. Roudnička a obci Hradec Králové
60 ZK/21/1662/2019 38 0 0
56. Návrh uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní a o právu provést stavbu na výkup pozemku v k. ú. a obci Náchod
61 ZK/21/1663/2019 39 0 0
sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č.57 - 83
62 39 0 0
hlasování k bodům č. 57 - 83
63 34 0 0
57. Návrh na výkup pozemků v k. ú. a obec Třebechovice pod Orebem
63 ZK/21/1664/2019 34 0 0
58. Návrh na výkup pozemku p. č. 361/54 v k. ú. a obci Žlunice
63 ZK/21/1665/2019 34 0 0
59. Návrh na výkup pozemku p. č. 428/23 v k. ú. a obci Slavhostice
63 ZK/21/1666/2019 34 0 0
60. Návrh na výkup pozemku p. č. 970/2 v k. ú. a obci Starý Bydžov
63 ZK/21/1667/2019 34 0 0
61. Návrh na výkup pozemku p. č. 2590/11 v k. ú. a obci Nový Bydžov
63 ZK/21/1668/2019 34 0 0
62. Návrh na výkup pozemku p. č. 2678/16 v k. ú. a obci Nový Bydžov
63 ZK/21/1669/2019 34 0 0
63. Návrh na výkup pozemku p. č. 2591/4 v k. ú. a obci Nový Bydžov
63 ZK/21/1670/2019 34 0 0
64. Návrh na výkup pozemků p. č. 2591/8, p. č. 2591/9 a p. č. 2591/10 v k. ú. a obci Nový Bydžov
63 ZK/21/1671/2019 34 0 0
65. Návrh na výkup pozemků p. č. 2688/3 a 2688/4 v k. ú. a obci Nový Bydžov
63 ZK/21/1672/2019 34 0 0
66. Návrh na výkup pozemku p. č. 632/73 (podíl 1/4) v k. ú. a obci Dolní Přím
63 ZK/21/1673/2019 34 0 0
67. Návrh na výkup pozemku p. č. 634/3 v k. ú. a obci Dolní Přím
63 ZK/21/1674/2019 34 0 0
68. Návrh na výkup pozemku p. č. 701/2 v k. ú. a obci Dolní Přím
63 ZK/21/1675/2019 34 0 0
69. Návrh na výkup pozemků p. č. 736/1 a 736/12 v k. ú. Lubno u Nechanic a obci Nechanice
63 ZK/21/1676/2019 34 0 0
70. Návrh na výkup pozemku p. č. 736/9 v k. ú. Lubno u Nechanic a obci Nechanice
63 ZK/21/1677/2019 34 0 0
71. Návrh na výkup pozemku p. č. 740/6 v k. ú. a obci Nechanice
63 ZK/21/1678/2019 34 0 0
72. Návrh na výkup pozemku p. č. 576/6 v k. ú. Rosnice u Všestar a obci Všestary
63 ZK/21/1679/2019 34 0 0
73. Návrh na výkup pozemku p. č. 1299 v k. ú. Sendražice u Smiřic a obci Sendražice
63 ZK/21/1980/2019 34 0 0
sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 74 - 91
64 35 0 0
hlasování k bodům č. 74 - 91
65 36 0 0
74. Návrh na bezúplatný převod pozemku p. č. 314/19 v k. ú. a obci Bílsko u Hořic od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
65 ZK/21/1681/2019 36 0 0
75. Návrh na bezúplatný převod pozemků p. č. 791/34 a 791/35 v k. ú. a obci Střevač od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
65 ZK/21/1682/2019 36 0 0
76. Návrh na bezúplatný převod pozemku p. č. 1265 v k. ú. Stolín a obci Červený Kostelec od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
65 ZK/21/1683/2019 36 0 0
77. Návrh na bezúplatný převod pozemku p. č. 1281/36 (podíl 1/2) v k. ú. a obci Železnice od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
65 ZK/21/1684/2019 36 0 0
78. Návrh na bezúplatný převod pozemků p. č. 67/6, 67/7, 67/9 a 67/12 v k. ú. Horní Vernéřovice a obci Jívka od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
65 ZK/21/1685/2019 36 0 0
79. Návrh na bezúplatný převod pozemků p. č. 67/10 a 67/11 v k. ú. Horní Vernéřovice a obci Jívka od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
65 ZK/21/1686/2019 36 0 0
80. Návrh na bezúplatný převod pozemku p. č. 632/73 (podíl 3/4) v k. ú. a obci Dolní Přím od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
65 ZK/21/1687/2019 36 0 0
81. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Hořiněves, v k. ú. Libčany a v k. ú. Želí od ČR - Lesy České republiky, s. p.
65 ZK/21/1688/2019 36 0 0
82. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Třebeš a obci Hradec Králové
65 ZK/21/1689/2019 36 0 0
83. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Trutnov
65 ZK/21/1690/2019 36 0 0
84. Návrh na přijetí daru v k. ú. Brusnice a obci Hajnice
65 ZK/21/1691/2019 36 0 0
85. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Semechnice, okr. Rychnov nad Kněžnou
65 ZK/21/1692/2019 36 0 0
86. Návrh na darování pozemků v k. ú. Dolní Adršpach a obci Adršpach, okr. Náchod
65 ZK/21/1693/2019 36 0 0
87. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Tuř, okr. Jičín
65 ZK/21/1694/2019 36 0 0
88. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Nová Paka, okr. Jičín
65 ZK/21/1695/2019 36 0 0
89. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Sobotka, okr. Jičín
65 ZK/21/1696/2019 36 0 0
90. Návrh na darování pozemku v k. ú. a obci Třesovice, okr. Hradec Králové
65 ZK/21/1697/2019 36 0 0
91. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Bukvice, okr. Jičín
65 ZK/21/1698/2019 36 0 0
92. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
66 ZK/21/1699/2019 35 0 0
93. Návrh na navýšení návratné finanční výpomoci u projektu Snížení energetické náročnosti obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově
67 ZK/21/1700/2019 35 0 1
94. Žádost o změnu podmínek dotační smlouvy ZO ČSOP Jaro Jaroměř
68 ZK/21/1701/2019 37 3 6

Soubory ke stažení