USNESENÍ z 22. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

USNESENÍ z 22. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Datum konání: 9.9.2019

Hlasování

bod názevbodujednání poznámka č.hl. č.usnesení + - zdr.
návrhová komise
1 41 0 1
ověřovatelé zápisu
2 39 0 1
program 22. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
3 41 0 0
1. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za uplynulé období
4 ZK/22/1702/2019 37 0 4
2. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
5 ZK/22/1703/2019 39 0 1
3. Návrh na změnu personálního obsazení ve výborech Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
6 ZK/22/1704/2019 42 0 0
4. Poskytnutí finančního daru vítězné obci v krajském kole soutěže Vesnice roku 2019 v Královéhradeckém kraji
7 ZK/22/1705/2019 42 0 0
5. Dotace na individuální účel z rozpočtu kapitoly 18 - zastupitelstvo kraje
8 ZK/22/1706/2019 32 0 10
6. Čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje za 1. pololetí 2019
9 ZK/22/1707/2019 42 0 0
7. Návrh na 3. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2019
10 ZK/22/1708/2019 27 0 15
8. Návrh smlouvy o zajištění železniční osobní přepravy mezikrajskými vlaky uzavíranou mezi Královéhradeckým krajem a Pardubickým krajem
11 ZK/22/1709/2019 41 0 0
9. Žádost Oblastní nemocnice Náchod a.s. - návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje (pořízení magnetické rezonance)
12 ZK/22/1710/2019 41 0 1
10. Schválení výsledků dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2019
13 ZK/22/1711/2019 39 0 0
11. Návrh na rozdělení navýšené dotace v rámci dotačního řízení dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2019
14 ZK/22/1712/2019 40 0 0
12. Návrh na vyhlášení dotačního programu z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2020, poskytnuté Královéhradeckému kraji ze státního rozpočtu 2020 (kapitoly 313 – MPSV), na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu, na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
15 ZK/22/1713/2019 39 0 0
13. Návrh na schválení finančních prostředků k zajištění provozu Domova sociálních služeb Skřivany
16 ZK/22/1714/2019 38 0 0
14. Smlouva o spolupráci mezi Královéhradeckým krajem a městy Opočno a Dobruška při zajištění pobytových služeb pro seniory
17 ZK/22/1715/2019 40 0 0
15. Program prevence kriminality Královéhradeckého kraje v roce 2019
18 ZK/22/1716/2019 39 0 0
16. Návrh na schválení Dodatku č. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY
19 ZK/22/1717/2019 38 0 0
17. Návrh na schválení Dodatku č. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov U Biřičky
20 ZK/22/1718/2019 39 0 0
18. Informace o provedených rozpočtových opatřeních u státních dotací v rozpočtu školství pro rok 2019
21 ZK/22/1719/2019 38 0 0
19. Návrh schválení dotačního programu Regionální soutěže a přehlídky pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji na rok 2020
22 ZK/22/1720/2019 35 0 0
20. Memorandum o spolupráci s European Cooperation Center, Univerzita Ton Duc Thang
23 ZK/22/1721/2019 35 0 2
21. Návrh na navýšení návratné finanční výpomoci u projektů Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem
24 ZK/22/1722/2019 37 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 22 - 24, 27 - 31
25 35 0 1
hlasování k bodům č. 22 - 24
26 38 0 0
22. Poskytnutí finančního daru obcím, které se umístily na 2. a 3. místě krajského kola soutěže Vesnice roku 2019
26 ZK/22/1723/2019 38 0 0
23. Poskytnutí dotací z krajských dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje pro rok 2019
26 ZK/22/1724/2019 38 0 0
24. "Podpora veřejně prospěšných projektů v dotačním programu 19ZPD10 ""Podpora hospodaření v lesích - asanace kůrovcového dříví"" "
26 ZK/22/1725/2019 38 0 0
25. Změny v projektech podpořených dotacemi - Město Hostinné, Statutární město Hradec Králové, Svazek obcí ÚPA
27 ZK/22/1726/2019 37 0 0
26. Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně městu Česká Skalice IČO 002 72 591
28 ZK/22/1727/2019 37 0 0
hlasování k bodům č. 27 - 31
29 38 0 2
27. Dotační program v oblasti prevence rizikového chování pro rok 2020
29 ZK/22/1728/2019 38 0 2
28. Dotační programy v oblasti volnočasové aktivity pro rok 2020
29 ZK/22/1729/2019 38 0 2
29. Dotační programy v oblasti sport a tělovýchova a vrcholový sport
29 ZK/22/1730/2019 38 0 2
30. Dotační programy v oblasti cestovního ruchu pro rok 2020
29 ZK/22/1731/2019 38 0 2
31. Dotační programy v oblasti kultury a památkové péče pro rok 2020
29 ZK/22/1732/2019 38 0 2
32. Poskytnutí dotací na individuální účel - III. změna rozpočtu 2019
30 ZK/22/1733/2019 33 0 6
33. Změny v projektech, podpořených dotací na individuální účel
31 ZK/22/1734/2019 40 0 0
34. Návrh změn v dotaci na individuální účel pro spolek FC Hradec Králové - mládež
32 ZK/22/1735/2019 24 8 6
35. Poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace EU projektu obce Olešnice v O.h.
33 ZK/22/1736/2019 26 0 14
36. Mimořádný příspěvek Euroregionu Glacensis
34 ZK/22/1737/2019 40 0 0
37. Návrh na odpuštění zbytku půjčky Benediktinskému opatství sv. Václava v Broumově
35 21 9 11
38. Memoranda o spolupráci - Globální geopark UNESCO Český ráj a Geopark Broumovsko
36 ZK/22/1738/2019 34 0 0
39. Návrh na schválení uzavření Smlouvy o partnerství a poskytnutí návratné finanční výpomoci v rámci projektu Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje II
37 22 0 11
40. Revokace usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č./19/1474/2019 - návrh na pořízení Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
38 ZK/22/1739/2019 36 0 0
41. Akční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na léta 2019–2021
39 ZK/22/1740/2019 39 0 0
42. Finanční dary obcím v rámci soutěže v třídění odpadů o Čistou obec 2018
40 ZK/22/1741/2019 37 0 0
43. Prodloužení termínu realizace projektu „Vodovod Svídnice“
41 ZK/22/1742/2019 37 0 0
44. Prodloužení termínu realizace projektu „Kanalizace Hlušice - 2. etapa“
42 ZK/22/1743/2019 37 0 0
45. Návrh na schválení Dodatku č. 1 zřizovací listiny veřejné výzkumné instituce „Výzkumný institut ochrany genofondů, v.v.i.“
43 ZK/22/1744/2019 38 0 0
46. "Návrh na schválení příslibu profinancování projektu ""Stavební úpravy obvodového pláště na budově č.p. 1371, ul. Na Okrouhlíku v Hradci Králové"" "
44 ZK/22/1745/2019 34 0 1
47. Příslib profinancování projektu „AUTA KHK - Alternativní, udržitelné, trendy automobily pro Královéhradecký kraj“
45 ZK/22/1746/2019 35 0 0
48. Územní energetická koncepce Královéhradeckého kraje
46 ZK/22/1747/2019 36 0 0
49. Změna zřizovací listiny CIRI
47 ZK/22/1748/2019 37 0 0
50. Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů
48 ZK/22/1749/2019 37 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 51 - 66
49 37 0 0
hlasování k bodům č. 51 - 66
50 34 0 1
51. Návrh na výkup pozemků p.p.č. 3014 a p.p.č. 3019/1 v k.ú. Kvasiny mezi Královéhradeckým krajem a panem R. K. v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
50 ZK/22/1750/2019 34 0 1
52. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 3013 v k.ú. Kvasiny mezi Královéhradeckým krajem a panem K. K. v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“.
50 ZK/22/1751/2019 34 0 1
53. "Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup části pozemku p.č. 5698 v k. ú. Solnice s panem J. M. v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"" "
50 ZK/22/1752/2019 34 0 1
54. Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup části pozemku p. p. č. 5731/1 v k. ú. Solnice panem J. M. a panem L. M. v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
50 ZK/22/1753/2019 34 0 1
55. Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup části pozemku p. p. č. 5714 v k. ú. Solnice panem B. N. a paní M. N. v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
50 ZK/22/1754/2019 34 0 1
56. "Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup pozemku p.p.č. 5718 a části pozemku p.p.č. 5715 v k. ú. Solnice s panem P. T. a paní J. T. v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"" "
50 ZK/22/1755/2019 34 0 1
57. Návrh Smlouvy kupní na odkup spoluvlastnického podílu na pozemcích p.p.č. 1020/5 a p.p.č. 1026/5 mezi Královéhradeckým krajem a paní O. S. pro realizaci akce „Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
50 ZK/22/1756/2019 34 0 1
58. Návrh Smlouvy kupní na odkup spoluvlastnického podílu na pozemcích p.p.č. 1020/5 a p.p.č. 1026/5 mezi Královéhradeckým krajem a pan K. K. pro realizaci akce „Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
50 ZK/22/1757/2019 34 0 1
59. Návrh Smlouvy kupní na odkup spoluvlastnického podílu na pozemcích p.p.č. 2460/13, p.p.č. 2460/14 a p.p.č. 2460/11 mezi Královéhradeckým krajem a panem K. S. pro realizaci stavební akce „I/14 Solnice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
50 ZK/22/1758/2019 34 0 1
60. Návrh Smlouvy kupní na odkup spoluvlastnického podílu na pozemcích p.p.č. 2460/13, p.p.č. 2460/14 a p.p.č. 2460/11 mezi Královéhradeckým krajem a panem V. J. pro realizaci stavební akce „I/14 Solnice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
50 ZK/22/1759/2019 34 0 1
61. Návrh Smlouvy kupní na odkup pozemků p.p.č. 2460/6 a p.p.č. 5403/2 v k. ú. Solnice mezi Královéhradeckým krajem a panem J. K. pro realizaci stavební akce „I/14 Solnice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
50 ZK/22/1760/2019 34 0 1
62. Návrh Smlouvy kupní na odkup spoluvlastnického podílu na pozemcích p.p.č. 5074/6 a p.p.č. 2460/34 mezi Královéhradeckým krajem a panem J. M. pro realizaci stavební akce „I/14 Solnice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
50 ZK/22/1761/2019 34 0 1
63. Návrh Smlouvy kupní na odkup spoluvlastnického podílu na pozemcích p.p.č. 2460/64, p.p.č. 2460/65 a p.p.č. 2460/75 mezi Královéhradeckým krajem a paní L. K. pro realizaci stavební akce „I/14 Solnice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
50 ZK/22/1762/2019 34 0 1
64. Návrh Smlouvy kupní na odkup spoluvlastnického podílu na pozemcích p.p.č. 2460/64, p.p.č. 2460/65 a p.p.č. 2460/75 mezi Královéhradeckým krajem a paní Z. R. pro realizaci stavební akce „I/14 Solnice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
50 ZK/22/1763/2019 34 0 1
65. Návrh Smlouvy kupní na odkup spoluvlastnického podílu na pozemcích p.p.č. 2460/64, p.p.č. 2460/65 a p.p.č. 2460/75 mezi Královéhradeckým krajem a paní J. Z. pro realizaci stavební akce „I/14 Solnice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
50 ZK/22/1764/2019 34 0 1
66. Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup části pozemků p.p.č. 5665, p.p.č. 5666, p.p.č. 5668/2 a p.p.č. 5676 v k. ú. Solnice od společnosti Auto SAS, s.r.o. v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
50 ZK/22/1765/2019 34 0 1
67. "Návrh Smlouvy o spolupráci s ŘSD na akci ""II/318 Častolovice, obchvat"" v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu "
51 ZK/22/1766/2019 35 0 0
68. Návrh na schválení uzavření smlouvy o realizaci přeložky s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR – z důvodu křížení stavby D35 Hořice – Sadová a silnic II/300, III/3267, II/326, III/32522 , III/32513
52 ZK/22/1767/2019 35 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 69 - 74
53 35 0 0
hlasování k bodům č. 69 - 74
54 34 0 0
69. Návrh na prodej pozemku p. č. 353/41 v k. ú. Stéblovice a obci Sobotka, okr. Jičín
54 ZK/22/1768/2019 34 0 0
70. Návrh na prodej pozemku p. č. 1180/9 v k. ú. a obci Choustníkovo Hradiště, okr. Trutnov
54 ZK/22/1769/2019 34 0 0
71. Návrh na prodej pozemku p. č. 1686/29 dle GP v k. ú. a obci Vernéřovice, okr. Náchod
54 ZK/22/1770/2019 34 0 0
72. Návrh na prodej části pozemku p. č. 1959/1 - v k. ú. Starý Ples a obci Jaroměř
54 ZK/22/1771/2019 34 0 0
73. Návrh na prodej pozemku p. č. 1597/17 v k.ú. Úpice, okres Trutnov
54 ZK/22/1772/2019 34 0 0
74. Návrh na prodej pozemku v k. ú. Černožice nad Labem a obci Černožice
54 ZK/22/1773/2019 34 0 0
75. Návrh na výkup pozemků v k. ú. a obec Třebechovice pod Orebem
55 ZK/22/1774/2019 32 0 1
76. Návrh na výkup nemovitých věcí v k. ú. a obci Jaroměř
56 ZK/22/1775/2019 30 0 2
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 77 - 101
57 34 0 0
hlasování k bodům č. 77 - 101
58 33 0 0
77. Návrh na výkup pozemku p. č. 393/17 v k. ú. a obci Kosičky
58 ZK/22/1776/2019 33 0 0
78. Návrh na výkup pozemku p. č. 518/2 v k. ú. Petrovice u Nového Bydžova a obci Petrovice
58 ZK/22/1777/2019 33 0 0
79. Návrh na výkup pozemků p. č. 2673, p. č. 2691, p. č. 2136 a p. č. 2137 v k. ú. Jeníkovice u Hradce Králové a obci Jeníkovice
58 ZK/22/1778/2019 33 0 0
80. Návrh na výkup pozemku p. č. 2189 v k. ú. Jeníkovice u Hradce Králové a obci Jeníkovice
58 ZK/22/1779/2019 33 0 0
81. Návrh na výkup pozemku p. č. 2680 v k. ú. Jeníkovice u Hradce Králové a obci Jeníkovice
58 ZK/22/1780/2019 33 0 0
82. Návrh na výkup pozemku p. č. 506/23 v k. ú. a obci Lejšovka a p. p. č. 1477/16, p. p. č. 1477/23 a p. p. č. 1477/24 v k. ú. Smržov u Smiřic a obci Smržov
58 ZK/22/1781/2019 33 0 0
83. Návrh na výkup pozemku p. č. 651/1 v k. ú. a obci Lodín
58 ZK/22/1782/2019 33 0 0
84. Návrh na výkup pozemku p. č. 879/4 v k. ú. Křižanov u Mezilečí a obci Hořičky
58 ZK/22/1783/2019 33 0 0
85. Návrh na výkup pozemků p. č. 685/18 a p. č. 691/23 v k. ú. a obci Nechanice
58 ZK/22/1784/2019 33 0 0
86. Návrh na výkup pozemků p. č. 1457, p. č. 1460, p. č. 1485 a p. č. 1486 v k. ú. Sendražice u Smiřic a obci Sendražice
58 ZK/22/1785/2019 33 0 0
87. Návrh na výkup pozemku p. č. 667/2 v k. ú. Suchá u Nechanic a obci Nechanice
58 ZK/22/1786/2019 33 0 0
88. Návrh na výkup pozemku p. č. 2113/5 v k. ú. a obci Skuhrov nad Bělou
58 ZK/22/1787/2019 33 0 0
89. Návrh na výkup pozemků p. č. 685/35 a p. č. 685/36 v k. ú. a obci Červená Třemešná
58 ZK/22/1788/2019 33 0 0
90. Návrh na výkup pozemku p. č. 685/60 v k. ú. a obci Červená Třemešná
58 ZK/22/1789/2019 33 0 0
91. Návrh na výkup pozemku p. č. 685/52 v k. ú. a obci Červená Třemešná
58 ZK/22/1790/2019 33 0 0
92. Návrh na výkup pozemku p. č. 685/59 v k. ú. a obci Červená Třemešná
58 ZK/22/1791/2019 33 0 0
93. Návrh na výkup pozemku p. č. 685/68 v k. ú. a obci Červená Třemešná
58 ZK/22/1792/2019 33 0 0
94. Návrh na výkup pozemku p. č. 685/72 v k. ú. a obci Červená Třemešná
58 ZK/22/1793/2019 33 0 0
95. Návrh na výkup pozemku p. č. 685/73 v k. ú. a obci Červená Třemešná
58 ZK/22/1794/2019 33 0 0
96. Návrh na výkup pozemku p. č. 685/44 v k. ú. a obci Červená Třemešná
58 ZK/22/1795/2019 33 0 0
97. Návrh na výkup pozemku p. č. 685/80 v k. ú. a obci Červená Třemešná
58 ZK/22/1796/2019 33 0 0
98. Návrh na výkup pozemku p. č. 685/69 v k. ú. a obci Červená Třemešná
58 ZK/22/1797/2019 33 0 0
99. Návrh na výkup pozemku p. č. 685/43 v k. ú. a obci Červená Třemešná
58 ZK/22/1798/2019 33 0 0
100. Návrh na výkup pozemku p. č. 685/65 v k. ú. a obci Červená Třemešná
58 ZK/22/1799/2019 33 0 0
101. Návrh na výkup pozemků p. č. 1281/36 (podíl 1/2) a p. č. 1281/46 v k. ú. a obci Železnice
58 ZK/22/1800/2019 33 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 102 - 110
59 33 0 0
hlasování k bodům č. 102 - 110
60 34 0 0
102. Návrh na darování pozemku v k. ú. a obci Bernartice, okr. Trutnov
60 ZK/22/1801/2019 34 0 0
103. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Velké Petrovice, okr. Náchod
60 ZK/22/1802/2019 34 0 0
104. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Zachrašťany, okr. Hradec Králové
60 ZK/22/1803/2019 34 0 0
105. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Rychnovek a v k. ú. Zvole a obci Rychnovek, okr. Náchod
60 ZK/22/1804/2019 34 0 0
106. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Úpice, okr. Trutnov
60 ZK/22/1805/2019 34 0 0
107. Návrh na darování pozemku v k. ú. a obci Slavhostice, okr. Jičín
60 ZK/22/1806/2019 34 0 0
108. Návrh na darování pozemku p. č. 649/6 - v k. ú. Brusnice a obci Hajnice
60 ZK/22/1807/2019 34 0 0
109. Návrh na darování pozemku v k. ú. a obci Puchlovice
60 ZK/22/1808/2019 34 0 0
110. Návrh na darování pozemku p. č. 1123/13 v k. ú. a obci Červený Kostelec
60 ZK/22/1809/2019 34 0 0
111. Návrh na převod vlastnických práv k pozemní komunikaci - darování stavby silnice III/32836 včetně pozemku p. č. 347 v k. ú. Jičíněves
61 ZK/22/1810/2019 36 0 0
112. Návrh na zrušení usnesení č. ZK/20/1596/2019 a darování pozemku v k. ú. a obci Teplice nad Metují, okr. Náchod
62 ZK/22/1811/2019 35 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 113 - 119
63 35 0 0
hlasování k bodům č. 113 - 119
64 33 0 0
113. Návrh na bezúplatný převod pozemků p. č. 335/13 a 335/15 v k. ú. Prkenný Důl a obci Žacléř od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
64 ZK/22/1812/2019 33 0 0
114. Návrh na bezúplatný převod pozemku p. č. 335/17 v k. ú. Prkenný Důl a obci Žacléř od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
64 ZK/22/1813/2019 33 0 0
115. Návrh na bezúplatný převod pozemku p. č. 451/37 v k. ú. a obci Libčany od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
64 ZK/22/1814/2019 33 0 0
116. Návrh na bezúplatný převod pozemku p. č. 2482 v k. ú. a obci Roudnice od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
64 ZK/22/1815/2019 33 0 0
117. Návrh na bezúplatný převod pozemku p. č. 1876/32 v k. ú. a obci Nový Bydžov od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
64 ZK/22/1816/2019 33 0 0
118. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Černá Hora v Krkonoších a obci Janské Lázně od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
64 ZK/22/1817/2019 33 0 0
119. Návrh na bezúplatný převod pozemků p. č. 836/42 a 836/44 v k. ú. Bedřichov v Krkonoších a obci Špindlerův Mlýn od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
64 ZK/22/1818/2019 33 0 0
120. Návrh na bezúplatný převod nemovitých věcí v k. ú. a obci Vrchlabí
65 ZK/22/1819/2019 35 0 1
121. Návrh na bezúplatný převod nemovitých věcí v k. ú. a obci Máslojedy
66 ZK/22/1820/2019 36 0 0
122. Návrh na bezúplatný převod nemovité věci v k. ú. Nový Hradec Králové a obci Hradec Králové
67 ZK/22/1821/2019 38 0 0
123. Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období
68 ZK/22/1822/2019 38 0 0
124. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
69 ZK/22/1823/2019 38 0 0
125. Návrh na schválení příslibu profinancování pro projektu Chytrá obec, chytré město, chytrý kraj
70 ZK/22/1824/2019 37 0 0
126. Návrh Smlouvy kupní na odkup pozemků p. č. 950/5 a p. č. 985/11 a odkup spoluvlastnického podílu na pozemcích p. č. 952/40 a p. č. 1041/4 mezi Královéhradeckým krajem a panem Ing. F. B. pro realizaci akce „Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
71 ZK/22/1825/2019 38 0 0
127. Návrh na změnu financování jmenovitých akcí z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2019 - odvětví školství, Nová Paka - staženo
128. Návrh na navýšení a rozdělení částky dotačního programu na podporu hospicové péče v Královéhradeckém kraji v roce 2019
72 ZK/22/1826/2019 40 0 0

Soubory ke stažení