USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Datum konání: 14.10.2019

Hlasování

bod názevbodujednání poznámka č.hl. č.usnesení + - zdr.
návrhová komise
1 39 0 1
ověřovatelé zápisu
2 38 0 1
návrh programu
návrh P. Sadovského
3 18 17 6
návrh programu
zmatečné hlasování
4
návrh programu
5 29 0 12
1. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za uplynulé období
6 ZK/23/1827/2019 42 0 0
2. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
7 ZK/23/1828/2019 42 0 0
3. Návrh termínů zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v roce 2020
8 ZK/23/1829/2019 42 0 0
4. Dotace na individuální účel z rozpočtu kapitoly 18 - zastupitelstvo kraje
9 ZK/23/1830/2019 42 0 0
5. Návrh na zvýšení kapitálových výdajů příspěvkové organizace Správa silnic Královéhradeckého kraje
10 ZK/23/1831/2019 42 0 0
6. Návrh na úpravu vyrovnávacích plateb za plnění závazku veřejné služby na rok 2019
11 ZK/23/1832/2019 41 0 0
7. Žádost společnosti Městská nemocnice, a.s. o poskytnutí mimořádné vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby minulých let
12 ZK/23/1833/2019 41 0 1
8. Analýza zdravotního stavu obyvatel Královéhradeckého kraje 2018
13 ZK/23/1834/2019 39 0 0
9. Návrh na navýšení dotací v rámci dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2019
14 ZK/23/1835/2019 39 0 0
10. Aktualizace Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na období 2018 až 2026
15 ZK/23/1836/2019 40 0 0
11. Průběžná zpráva o naplňování Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 až 2020
16 ZK/23/1837/2019 40 0 0
12. Aktualizace Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 až 2020
17 ZK/23/1838/2019 42 0 0
13. Úpravy rozpočtu odvětví školství pro rok 2019
18 ZK/23/1839/2019 41 0 0
14. Závěrečná zpráva k zabezpečení výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách IX. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2019
19 ZK/23/1840/2019 40 0 0
15. Dodatek č. 3 a č. 4 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem I-KAP KHK I
20 ZK/23/1841/2019 40 0 0
16. Návrh na navýšení návratné finanční výpomoci u projektů Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem
21 ZK/23/1842/2019 40 0 0
17. Příslib na dofinancování akce: Výstavba depozitáře Regionálního muzea a galerie v Jičíně - v Robousích na rok 2020-2021
22 ZK/23/1843/2019 38 0 1
18. Žádost Centra Sion, z.s., se sídlem Na Kotli 1201/27, Hradec Králové, vč. jejího zpřesnění, o poskytnutí jednorázové návratné půjčky Královéhradeckým krajem pro Sion školy vzhledem k neobdržení finančních prostředků z MŠMT v důsledku právních komplikací
protinávrh Ing. Sommera
23 2 22 14
18. Žádost Centra Sion, z.s., se sídlem Na Kotli 1201/27, Hradec Králové, vč. jejího zpřesnění, o poskytnutí jednorázové návratné půjčky Královéhradeckým krajem pro Sion školy vzhledem k neobdržení finančních prostředků z MŠMT v důsledku právních komplikací
24 ZK/23/1844/2019 29 1 9
19. Dotační programy v oblasti životního prostředí a zemědělství pro rok 2020
25 ZK/23/1845/2019 30 0 0
20. Dotační programy v oblasti vzdělávání pro rok 2020
26 ZK/23/1846/2019 30 0 0
21. Dotační program 20POVU1 Program obnovy venkova
27 ZK/23/1847/2019 31 0 0

zmatečné hlasování
28
22. Dotační programy v oblasti regionálního rozvoje pro rok 2020
29 ZK/23/1848/2019 32 0 0
23. "Podpora veřejně prospěšných projektů v dotačním programu ""Podpora hospodaření v lesích - asanace kůrovcového dříví"" v roce 2019 "
30 ZK/23/1849/2019 30 0 0
24. Poskytnutí dotací z krajských dotačních programů v oblasti životní prostředí a zemědělství pro rok 2019
31 ZK/23/1850/2019 32 0 1
25. Změny v projektech podpořených dotacemi
32 ZK/23/1851/2019 35 0 0
26. Změna v projektu žadatele Český svaz včelařů, z. s. okresní organizace Náchod IČO 004 34 736
33 Zk/23/1852/2019 35 0 1
27. Změny v projektech podpořených dotacemi v oblasti kultury a památkové péče
34 ZK/23/1853/2019 30 2 4
28. Žádost o prominutí odvodu dotace Společnosti pro destinační management Broumovska o. p. s. IČO 023 26 159
stažení bodu jednání
35 26 3 8
29. Poskytnutí ručení Královéhradeckého kraje za úvěr na opravu hradu Vízmburk - staženo
30. Změny v projektech DSO Kladská stezka a HZS KHK, podpořených dotací na individuální účel
36 ZK/23/1854/2019 36 0 0
31. "Revokace usnesení zastupitelstva ZK/18/1389/2019 - Projektový záměr ""Cestou barokní galerie loutek KUKS. SOCHA LOUTKOU"" "
37 ZK/23/1855/2019 36 0 1
32. Založení Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z.s.
33. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021 – 2027
38 ZK/23/1856/2019 40 0 0
34. Návrh na schválení uzavření Smlouvy o partnerství a poskytnutí návratné finanční výpomoci v rámci projektu Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje II
39 ZK/23/1857/2019 38 0 1
35. Úprava termínu realizace projektu „Kanalizace Rudník“
40 ZK/23/1859/2019 31 0 0
36. Změna termínu realizace projektu obce Třebihošť dle smlouvy o poskytnutí dotace č. DS2019/03086
41 ZK/23/1860/2019 34 0 0
37. Aktualizace pravidel dotačního programu Královéhradeckého kraje Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod
42 ZK/23/1861/2019 35 0 0
38. Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů
43 ZK/23/1862/219 33 0 0
39. Návrh na změnu financování jmenovitých akcí z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2019 - odvětví školství, Nová Paka
44 ZK/23/1863/2019 25 0 12
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 42 - 51 (vyjma staženého bodu č. 48)
46 37 0 0
hlasování k bodům č. 42 - 51 (vyjma staženého bodu č. 48)
47 38 0 0
40. Návrh na výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích p.p.č. 3011 a p.p.č. 3012 v k.ú. Kvasiny mezi Královéhradeckým krajem a panem E. H. v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ - staženo
0
41. Návrh na výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích p.p.č. 3011 a p.p.č. 3012 v k.ú. Kvasiny mezi Královéhradeckým krajem, panem J. H., panem J. R., panem R. R. a paní K. Š. v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ - staženo
0
42. Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup části pozemku v k. ú. Černíkovice s paní M. H. pro realizaci akce „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
47 ZK/23/1864/2019 38 0 0
43. Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup části pozemku v k. ú. Černíkovice s paní J. K. pro realizaci akce „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
47 ZK/23/1865/2019 38 0 0
44. Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup části pozemku v k. ú. Černíkovice s panem J. S. a paní V. S. pro realizaci akce „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
47 ZK/23/1866/2019 38 0 0
45. Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup části pozemků v k. ú. Černíkovice s panem V. H. pro realizaci akce „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
47 ZK/23/1867/2019 38 0 0
46. Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup části pozemku v k. ú. Černíkovice s Obcí Černíkovice pro realizaci akce „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
47 ZK/23/1868/2019 38 0 0
47. Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup pozemku v k. ú. Černíkovice se Z. s. Č a.s. pro realizaci akce „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
47 ZK/23/1869/2019 38 0 0
48. Návrh na výkup pozemků p.p.č. 1315/25, p.p.č. 3010, p.p.č. 3015 a výkup spoluvlastnického podílu na pozemku p.p.č. 1315/24 mezi Královéhradeckým krajem a paní R. N. v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ - staženo
49. Návrh Smlouvy kupní na odkup pozemku p.p.č. 2460/15 mezi Královéhradeckým krajem a panem T. H. pro realizaci stavební akce „I/14 Solnice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
47 ZK/23/1870/2019 38 0 0
50. Návrh Smlouvy kupní na odkup spoluvlastnického podílu na pozemcích p.p.č. 2460/64, p.p.č. 2460/65 a p.p.č. 2460/75 mezi Královéhradeckým krajem a panem L. P. pro realizaci stavební akce „I/14 Solnice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
47 ZK/23/1871/2019 38 0 0
51. Návrh Smlouvy kupní na odkup spoluvlastnického podílu na pozemku p.p.č. 2460/12 mezi Královéhradeckým krajem a paní V. K. pro realizaci stavební akce „I/14 Solnice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
47 ZK/23/1872/2019 38 0 0
52. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 3018 v k.ú. Kvasiny mezi Královéhradeckým krajem a paní Z. Š. v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“. - staženo
47 38 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 53 - 62
48 39 0 0
hlasování k bodům č. 53 - 62
49 37 0 0
53. Návrh na prodej pozemku p. č. 328/2 v k. ú. Vršovka
49 ZK/23/1873/2019 37 0 0
54. Návrh na prodej pozemku p. č. 526/28 v k. ú. a obci Kostelec nad Orlicí, okr. Rychnov nad Kněžnou
49 ZK/23/1874/2019 37 0 0
55. Návrh na prodej pozemků p. č. 314/3 a 314/4 v k. ú. Prkenný Důl a obci Žacléř, okr. Trutnov
49 ZK/23/1875/2019 37 0 0
56. Návrh na prodej pozemku p. č. 434/12 v k. ú. Písek u Chlumce nad Cidlinou a obci Písek, okr. Hradec Králové
49 ZK/23/1876/2019 37 0 0
57. Návrh na prodej pozemků p. č. 415/19 a 438/2 v k. ú. Písek u Chlumce nad Cidlinou a obci Písek, okr. Hradec Králové
49 ZK/23/1877/2019 37 0 0
58. Návrh na prodej pozemku p. č. 942/10 v k. ú. Bojiště u Trutnova a obci Trutnov, okr. Trutnov
49 ZK/23/1878/2019 37 0 0
59. Návrh na prodej pozemku p. č. 2282/48 v k. ú. a obci Solnice, okr. Rychnov nad Kněžnou
49 ZK/23/1879/2019 37 0 0
60. Návrh na prodej pozemku p. č. 359/13 v k. ú. Říkov
49 ZK/23/1880/2019 37 0 0
61. Návrh na prodej pozemku v k. ú. a obci Chlumec nad Cidlinou
49 ZK/23/1881/2019 37 0 0
62. Návrh na prodej trafostanice v k. ú. Opočno pod Orlickými horami a obci Opočno
49 ZK/23/1882/2019 37 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 63 -73
50 37 0 0
hlasování k bodům č. 63 - 73
51 37 0 0
63. Návrh na výkup pozemku p. č. 2687 v k. ú. Jeníkovice u Hradce Králové a obci Jeníkovice
51 ZK/23/1883/2019 37 0 0
64. Návrh na výkup pozemku p. č. 2190 v k. ú. Jeníkovice u Hradce Králové a obci Jeníkovice
51 ZK/23/1884/2019 37 0 0
65. Návrh na výkup pozemku p. č. 2124 v k. ú. Jeníkovice u Hradce Králové a obci Jeníkovice
51 ZK/23/1885/2019 37 0 0
66. Návrh na výkup pozemku p. č. 2191 v k. ú. Jeníkovice u Hradce Králové a obci Jeníkovice
51 ZK/23/1886/2019 37 0 0
67. Návrh na výkup pozemku p. č. 2127 v k. ú. Jeníkovice u Hradce Králové a obci Jeníkovice
51 ZK/23/1887/2019 37 0 0
68. Návrh na výkup pozemků p. č. 2192 a p. č. 2193 v k. ú. Jeníkovice u Hradce Králové a obci Jeníkovice
51 ZK/23/1888/2019 37 0 0
69. Návrh na výkup pozemků p. č. 2126 a p. č. 2130 v k. ú. Jeníkovice u Hradce Králové a obci Jeníkovice
51 ZK/23/1889/2019 37 0 0
70. Návrh na výkup pozemků p. č. 2121, p. č. 2125 a p. č. 2138 v k. ú. Jeníkovice u Hradce Králové a obci Jeníkovice
51 ZK/23/1890/2019 37 0 0
71. Návrh na výkup pozemků p. č. 1045/10 v k. ú. a obci Dětenice a p. p. č. 267/15 k. ú. Osenice a obci Dětenice
51 ZK/23/1891/2019 37 0 0
72. Návrh na výkup pozemku p. č. 1048 v k. ú. Žíželeves a obci Hořiněves
51 ZK/23/1892/2019 37 0 0
73. Návrh na výkup pozemku p. č. 685/28 v k. ú. a obci Červená Třemešná
51 ZK/23/1893/2019 37 0 0
74. Návrh na výkup nemovitých věcí v k. ú. Hořice v Podkrkonoší a obci Hořice
52 ZK/23/1894/2019 36 0 0
75. Návrh na převod vlastnických práv k pozemní komunikaci - darování stavby silnice III/32341 v k. ú. Mžany a Sadová u Sovětic
53 ZK/23/1895/2019 38 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 76 - 88
54 39 1 0
hlasování k bodům č. 76 -88
55 39 0 0
76. Návrh na darování pozemku v k. ú. a obci Božanov
55 ZK/23/1896/2019 39 0 0
77. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Konecchlumí
55 ZK/23/1897/2019 39 0 0
78. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Česká Metuje
55 ZK/23/1898/2019 39 0 0
79. Návrh na darování pozemků p. č. 1144/4, 1144/5 a 1144/7 v k. ú. Velká Ves u Broumova a obci Broumov, okr. Náchod
55 ZK/23/1899/2019 39 0 0
80. Návrh na darování pozemků p. č. 399/3 a 469/6 v k. ú. Vysokov
55 ZK/23/1900/2019 39 0 0
81. Návrh na darování pozemků p. č. 324/12, 324/13, 324/15 a část 324/2 v k. ú. Vestřev
55 ZK/23/1901/2019 39 0 0
82. Návrh na přijetí daru v k. ú. Brusnice a obci Hajnice
55 ZK/23/1902/2019 39 0 0
83. Návrh na bezúplatný převod pozemku p. č. 873/2 v k. ú. Nové Město nad Cidlinou a obci Nové Město od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
55 ZK/23/1903/2019 39 0 0
84. Návrh na bezúplatný převod pozemků p. č. 2149/37 a 2966/5 v k. ú. Hořejší Vrchlabí a obci Vrchlabí od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
55 ZK/23/1904/2019 39 0 0
85. Návrh na bezúplatný převod pozemku p. č. 373/9 v k. ú. Pouchov a obci Hradec Králové od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
55 ZK/23/1905/2019 39 0 0
86. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Holovousy v Podkrkonoší a obci Holovousy od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
55 ZK/23/1906/2019 39 0 0
87. Žádost o bezúplatný převod majetku od ČR SPÚ prostřednictvím privatizačního projektu - propustku v k. ú. Libná a obci Teplice nad Metují
55 ZK/23/1907/2019 39 0 0
88. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Náchod
55 ZK/23/1908/2019 39 0 0
89. Návrh na souhlas s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí směnné částí pozemků p. č. 4298 a p. č. 3919/1, oba v katastrálním území Jaroměř
56 ZK/23/1909/2019 37 0 0
90. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
57 ZK/23/1910/2019 39 0 0
91. Příslib financování realizace investic do krajské infrastruktury sociálních služeb
58 ZK/23/1911/2019 39 0 1
92. Žádost Benediktinského opatství sv. Václava o odpuštění splácení zůstatku půjčky
39 ZK/23/1858/2019 38 0 1
93. "Návrh na navýšení schválené částky finanční spoluúčasti investiční akce ""Domky Na Květné"" Domov důchodců Borohrádek."
59 ZK/23/1912/2019 27 2 10
94. Návrh na změnu personálního obsazení ve výborech Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
60 ZK/23/1913/2019 40 0 0

Soubory ke stažení