USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Datum konání: 9.12.2019

Hlasování

bod názevbodujednání poznámka č.hl. č.usnesení + - zdr.
  návrhová komise 1   37 0 1
  ověřovatelé zápisu 2   40 0 0
  návrh programu 3   41 0 0
1. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za uplynulé období 4 ZK/24/1914/2019 41 0 0
2. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 5 ZK/24/1915/2019 41 0 0
3. Návrh na změnu personálního obsazení ve výborech Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 6 ZK/24/1916/2019 41 0 0
4. Dotace na individuální účel z rozpočtu kapitoly 18 - zastupitelstvo kraje 7 ZK/24/1917/2019 36 0 5
5. Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2020 8 ZK/24/1918/2019 30 0 11
6. Návrh na 4. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2019 9 ZK/24/1919/2019 27 0 9
7. Návrh smlouvy o zajištění železniční osobní přepravy mezikrajskými vlaky uzavíranou mezi Královéhradeckým krajem a Libereckým krajem 10 ZK/24/1920/2019 33 0 0
8. Návrh dodatku č. 6 ke smlouvě nazvané „Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na předfinancování a kofinancování projektu „Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje, II. fáze“ 11 ZK/24/1921/2019 34 0 0
9. Návrh dodatku č. 10 ke smlouvě nazvané „Smlouva o poskytnutí dotace s návratností z rozpočtu Královéhradeckého kraje na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu“ 12 ZK/24/1922/2019 34 0 0
10. Optimalizace struktury řízení zdravotnických akciových společností Královéhradeckého kraje – INFORMACE 13 ZK/24/1923/2019 33 0 0
11. Změna rozsahu závazku veřejné služby poskytované krajskými nemocnicemi 14 ZK/24/1924/2019 29 0 1
12. Vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby v roce 2020 - zajištění urgentní (neodkladné) akutní lůžkové a ambulantní nemocniční péče a zajištění lékařské pohotovostní služby 15 ZK/24/1925/2019 33 0 0
13. Návrh na uzavření smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby s Fakultní nemocnicí Hradec Králové na rok 2020 16 ZK/24/1926/2019 32 0 0
14. Návrh na úpravu rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví roku 2019 17 ZK/24/1927/2019 34 0 0
15. Návrh na bezúplatný převod sanitního vozidla pobočnému spolku Vodní záchranná služba ČČK Náchod, p.s. 18 ZK/24/1928/2019 36 0 0
  návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 16 - 18 19   34 0 0
  hlasování k bodům č. 16 - 18 20   34 0 0
16. Návrh na úpravu výše dotací v rámci dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který je financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdržel na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2019 20 ZK/24/1929/2019 34 0 0
17. Návrh na schválení dotace z nerozdělené rezervy v rámci dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2019 20 ZK/24/1930/2019 34 0 0
18. Návrh na přerozdělení příspěvků na provoz mezi příspěvkovými organizacemi odvětví sociálních věcí na rok 2019 20 ZK/24/1931/2019 34 0 0
19. Návrh na vyhlášení dotačního programu na podporu hospicové péče v Královéhradeckém kraji v roce 2020 21 ZK/24/1932/2019 34 0 0
20. Schválení Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2020 – 2023 22 ZK/24/1933/2019 33 0 0
21. Aktualizace Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 – 2020 včetně Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb 2018 – 2020 a Přehledu služeb s celostátní působností zajišťujících potřeby obyvatel Královéhradeckého kraje 23 ZK/24/1934/2019 34 0 0
22. Návrh na schválení záměru sloučení příspěvkových organizací Domov důchodců Borohrádek a Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí s účinností od 1. 1. 2021 24 ZK/24/1935/2019 36 0 0
23. Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji 25 ZK/24/1936/2019 30 0 1
24. Návrh na přidělení mimořádných účelových příspěvků příspěvkovým organizacím zřizovaným Královéhradeckým krajem v oblasti rozvoje nadání, regionálních soutěží, prevence rizikového chování a zdravého životního stylu, etické výchovy, sportu a tělovýchovy, volnočasových aktivit a environmentální výchovy v roce 2020 26 ZK/24/1937/2019 38 0 0
25. Návrh na uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 v Karlovarském kraji 27 ZK/24/1938/2019 39 0 0
26. Aktualizace návratných finančních výpomocí organizacím Královéhradeckého kraje na přípravu projektů do Operačního programu Životní prostředí 2014+ 28 ZK/24/1939/2019 37 0 0
27. Žádost o poskytnutí investičních a neinvestičních příspěvků a schválení vyúčtování návratných finančních výpomocí projektů z 19. a 39. výzvy OPŽP 29 ZK/24/1940/2019 38 0 0
28. Žádost o poskytnutí investičních a neinvestičních příspěvků a schválení vyúčtování návratných finančních výpomocí projektů z 57. výzvy IROP 30 ZK/24/1941/2019 38 0 0
29. Návrh poskytnutí finanční odměny za archeologický nález dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 31 ZK/24/1942/2019 38 0 0
30. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na zajištění regionálních funkcí knihoven v roce 2020 32 ZK/24/1943/2019 38 0 0
31. Změna účelu a rozpočtu Letního hudebního festivalu Za poklady Broumovska 2019 podpořeného dotací 33 ZK/24/1944/2019 39 0 0
32. "Podpora obecně prospěšných projektů v dotačním programu ""Podpora hospodaření v lesích - asanace kůrovcového dříví"" v roce 2019 " 34 ZK/24/1945/2019 39 0 0
33. Dotační program v oblasti regionálního rozvoje pro rok 2020 pro podporu JPO zřízených obcemi v Královéhradeckém kraji - likvidace následků kůrovcové kalamity 35 ZK/24/1946/2019 37 0 1
  návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 34 - 36 36   37 0 0
  hlasování k bodům č. 34 - 36 37   38 0 0
34. Změny v projektech podpořených dotacemi 37 ZK/24/1947/2019 38 0 0
35. Změny v projektech podpořených dotacemi v oblasti kultury a památkové péče 37 ZK/24/1948/2019 38 0 0
36. Odejmutí dotace žadateli o dotaci v projektu č. 19KPGU2-0064 37 ZK/24/1949/2019 38 0 0
37. Žádost o změnu v projektu podpořeném z rozpočtu Královéhradeckého kraje - město Pec pod Sněžkou IČO 002 78 181 38 ZK/24/1950/2019 38 0 2
38. Žádost o prominutí odvodu dotace - Společnost pro destinační management Broumovska, o. p. s. IČO 023 26 159 39   21 14 5
39. Prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně - Klouza Roman se sídlem Radim 40 ZK/24/1951/2019 39 0 1
40. Žádost společnosti Královéhradecká labská o.p.s. o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a prominutí penále za porušení rozpočtové kázně za období od 12. 12. 2015 do 28. 6. 2019 41 ZK/24/1952/2019 36 1 1
41. Návrhy změn v projektech, podpořených dotacemi na individuální účel 42 ZK/24/1953/2019 40 0 0
42. Poskytnutí dotací na individuální účel - IV. změna rozpočtu 2019 43 ZK/24/1954/2019 35 1 2
43. Návrh výjimky z obecné doby udržitelnosti majetku hrazeného z dotace KHK u projektu města Nový Bydžov 44 ZK/24/1955/2019 39 0 0
44. Založení Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z.s.
neplatné
45        
44. Založení Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z.s. 46 ZK/24/1956/2019 25 4 10
  návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 45 - 48 47   30 0 0
  hlasování k bodům č. 45 - 48 48   32 0 0
45. Zrušení Koncepce zemědělské politiky Královéhradeckého kraje 48 ZK/24/1957/2019 32 0 0
46. Prodloužení termínu realizace projektu „Hrádek – kanalizace pro 8 RD“ 48 ZK/24/1958/2019 32 0 0
47. Prodloužení termínu realizace projektu „Splašková kanalizace a ČOV Smržov“ 48 ZK/24/1959/2019 32 0 0
48. Prodloužení termínu realizace projektu „Kratonohy - splašková kanalizace a ČOV“ 48 ZK/24/1960/2019 32 0 0
  návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 49 - 126 49   28 0 0
  hlasování k bodům č. 49 - 126 50   35 0 0
49. Návrh na pověření Rady Královéhradeckého kraje k uvolňování finančních prostředků z vratky předfinancování a z rezervy na kapitole 21 v roce 2020 50 ZK/24/1961/2019 35 0 0
50. Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod - smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2020 50 ZK/24/1962/2019 35 0 0
51. Návrh na změnu zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje 50 ZK/24/1963/2019 35 0 0
52. Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů 50 ZK/24/1964/2019 35 0 0
53. Aktualizace příslibu profinancování projektů z oblasti zdravotnictví předložených do výzvy č. 100 OPŽP 50 ZK/24/1965/2019 35 0 0
54. Příslib profinancování projektu “Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královehradeckého kraje a.s. - Rychnov n. Kněžnou“ 50 ZK/24/1966/2019 35 0 0
55. "Návrh na výkup pozemku p.p.č. 3018 v k.ú. Kvasiny mezi Královéhradeckým krajem a paní Z. Š. v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"". " 50 ZK/24/1967/2019 35 0 0
56. "Návrh na výkup pozemků p.p.č. 1315/25, p.p.č. 3010, p.p.č. 3015 a výkup spoluvlastnického podílu na pozemku p.p.č. 1315/24 v k.ú. Kvasiny mezi Královéhradeckým krajem a paní R. N. v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"". " 50 ZK/24/1968/2019 35 0 0
57. "Návrh na výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích p.p.č. 3011 a p.p.č. 3012 v k.ú. Kvasiny mezi Královéhradeckým krajem, panem J. H., panem J. R., panem R. R. a paní K. Š. v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"". " 50 ZK/24/1969/2019 35 0 0
58. "Návrh na výkup spoluvlastnického podílu na pozemcích p.p.č. 3011 a p.p.č. 3012 v k.ú. Kvasiny mezi Královéhradeckým krajem a panem E. H. v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"". " 50 ZK/24/1970/2019 35 0 0
59. "Návrh na výkup pozemku p.p.č. 3017 v k.ú. Kvasiny mezi Královéhradeckým krajem a panem Z. T. v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"". " 50 ZK/24/1971/2019 35 0 0
60. "Návrh Smlouvy o podmínkách provedení stavby ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu - Solnice jih a Kvasiny sever"" se společností Povodí Labe, státní podnik " 50 ZK/24/1972/2019 35 0 0
61. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemku p.č. 3519/8 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem 50 ZK/24/1973/2019 35 0 0
62. Návrh na prodej pozemku p. č. 304/1 v k. ú. a obci Libchyně 50 ZK/24/1974/2019 35 0 0
63. Návrh na prodej pozemků v k. ú. Horní Dřevíč a obci Stárkov, okr. Náchod 50 ZK/24/1975/2019 35 0 0
64. Návrh na prodej pozemku p.č. 1048/34 v k.ú. a obci Police nad Metují 50 ZK/24/1976/2019 35 0 0
65. Návrh na prodej pozemku p. č. 190/9 v k. ú. Brusnice 50 ZK/24/1977/2019 35 0 0
66. Návrh na prodej pozemku p.č. 3016 v k.ú. a obci Lično 50 ZK/24/1978/2019 35 0 0
67. Návrh na prodej pozemku p.č. 727/10 v k.ú. a obci Zachrašťany 50 ZK/24/1979/2019 35 0 0
68. Návrh na prodej pozemku v k. ú. Žabokrky a obci Hronov 50 ZK/24/1980/2019 35 0 0
69. Návrh na prodej pozemku p. č. 793/3 v k.ú. Zdelov 50 ZK/24/1981/2019 35 0 0
70. Návrh na prodej pozemků v k. ú. Vidonice a obci Pecka, okr. Jičín 50 ZK/24/1982/2019 35 0 0
71. Návrh na výkup pozemků p. č. 441/1, 441/4 a 441/12 v k. ú. Lhota pod Libčany 50 ZK/24/1983/2019 35 0 0
72. Návrh na výkup pozemků p. č. 701/3 a 701/4 v k. ú. Dolní Přím 50 ZK/24/1984/2019 35 0 0
73. Návrh na výkup pozemku p. č. 1270/4 v k. ú. a obci Velká Jesenice 50 ZK/24/1985/2019 35 0 0
74. Návrh na výkup pozemku p. č. 1270/2 v k. ú. a obci Velká Jesenice 50 ZK/24/1986/2019 35 0 0
75. Návrh na výkup pozemku p. č. 1270/6 v k. ú. a obci Velká Jesenice 50 ZK/24/1987/2019 35 0 0
76. Návrh na výkup pozemku p. č. 1262/10 v k. ú. a obci Velká Jesenice 50 ZK/24/1988/2019 35 0 0
77. Návrh na výkup pozemku p. č. 2637 v k. ú. Olešnice u Červeného Kostelce a obci Červený Kostelec 50 ZK/24/1989/2019 35 0 0
78. Návrh na výkup pozemku p. č. 2269 v k. ú. Olešnice u Červeného Kostelce a obci Červený Kostelec 50 ZK/24/1990/2019 35 0 0
79. Návrh na výkup pozemků p. č. 2021 a p. č. 2023 v k. ú. Olešnice u Červeného Kostelce a obci Červený Kostelec 50 ZK/24/1991/2019 35 0 0
80. Návrh na výkup pozemku p. č. 2265 v k. ú. Olešnice u Červeného Kostelce a obci Červený Kostelec 50 ZK/24/1992/2019 35 0 0
81. Návrh na výkup pozemku p. č. 2037 v k. ú. Olešnice u Červeného Kostelce a obci Červený Kostelec 50 ZK/24/1993/2019 35 0 0
82. Návrh na výkup pozemku p. č. 1281/32 v k. ú. a obci Železnice 50 ZK/24/1994/2019 35 0 0
83. Návrh na výkup pozemku p. č. 1281/47 v k. ú. a obci Železnice 50 ZK/24/1995/2019 35 0 0
84. Návrh na výkup pozemku p. č. 1281/44 v k. ú. a obci Železnice 50 ZK/24/1996/2019 35 0 0
85. Návrh na výkup pozemku p. č. 113/4 v k. ú. Polizy a obci Osice 50 ZK/24/1997/2019 35 0 0
86. Návrh na výkup pozemků p. č. 637/9 a 637/30 v k. ú. Bukovina u Pecky 50 ZK/24/1998/2019 35 0 0
87. Návrh na výkup pozemku p. č. 1222/11 v k. ú. Rohoznice u Hořic a obci Rohoznice 50 ZK/24/1999/2019 35 0 0
88. Návrh na výkup spoluvlastnického podílu k pozemku p. č. 685/33 v k. ú. a obci Nechanice 50 ZK/24/2000/2019 35 0 0
89. Návrh na výkup pozemku p. č. 506/22 v k. ú. Lejšovka 50 ZK/24/2001/2019 35 0 0
90. Návrh na výkup pozemků v k. ú. a obci Jaroměř 50 ZK/24/2002/2019 35 0 0
91. Návrh na výkup pozemku v k. ú. a obci Libošovice 50 ZK/24/2003/2019 35 0 0
92. Návrh na výkup spoluvlastnického podílu k pozemku v k. ú. a obci Nechanice 50 ZK/24/2004/2019 35 0 0
93. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Stará Voda 50 ZK/24/2005/2019 35 0 0
94. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Rožnov 50 ZK/24/2006/2019 35 0 0
95. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Bolehošť 50 ZK/24/2007/2019 35 0 0
96. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou a obci Rychnov nad Kněžnou 50 ZK/24/2008/2019 35 0 0
97. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Černilov a v k. ú. Bukovina u Hradce Králové a obci Černilov 50 ZK/24/2009/2019 35 0 0
98. Návrh na darování pozemků v k. ú. Osek u Sobotky a obci Osek, okr. Jičín 50 ZK/24/2010/2019 35 0 0
99. Návrh na darování pozemků v k. ú. Úhlejov, Chroustov u Miletína, Miletín a Rohoznice u Hořic, okr. Jičín 50 ZK/24/2011/2019 35 0 0
100. Návrh na darování pozemku v k. ú. Vidonice a obci Pecka, okr. Jičín 50 ZK/24/2012/2019 35 0 0
101. Návrh na darování pozemku v k. ú. Králova Lhota u Českého Meziříčí a obci Králova Lhota 50 ZK/24/2013/2019 35 0 0
102. Návrh na darování pozemku p. č. 2612/8 v k. ú. a obci Rychnov nad Kněžnou 50 ZK/24/2014/2019 35 0 0
103. Návrh na darování pozemků v k. ú. Kukleny a obci Hradec Králové a v k. ú. Plotiště nad Labem a obci Hradec Králové STAŽENO          
104. Návrh na darování pozemků v k. ú. Polánky nad Dědinou a obci Třebechovice pod Orebem 50 ZK/24/2015/2019 35 0 0
105. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Dvůr Králové nad Labem 50 ZK/24/2016/2019 35 0 0
106. Návrh na darování pozemku v k. ú. Stupná a obci Vidochov 50 ZK/24/2017/2019 35 0 0
107. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Byzhradec 50 ZK/24/2018/2019 35 0 0
108. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Choustníkovo Hradiště 50 ZK/24/2019/2019 35 0 0
109. Návrh na darování pozemků v k. ú. Slemeno u Rychnova nad Kněžnou a obci Synkov - Slemeno 50 ZK/24/2020/2019 35 0 0
110. Dodatek č. 1 k darovací smlouvě 50 ZK/24/2021/2019 35 0 0
111. Návrh na příjem daru - část silnice I. třídy č. I/11 (Lovčice - Hradec Králové) STAŽENO          
112. Návrh na příjem daru - část silnice I. třídy I/36 v k. ú. Nové Město nad Cidlinou a v k. ú. Klamoš STAŽENO          
113. Návrh na příjem daru - část silnice I. třídy č. I/35 v k. ú. Hradec Králové, Nový Hradec Králové a Vysoká nad Labem STAŽENO          
114. Návrh na bezúplatný převod pozemku p. č. 314/3 (podíl 1/11) v k. ú. a obci Bílsko u Hořic od ČR - ÚZSVM 50 ZK/24/2022/2019 35 0 0
115. Návrh na bezúplatný převod pozemku p. č. 667/9 v k. ú. Suchá u Nechanic a obci Nechanice od ČR - ÚZSVM 50 ZK/24/2023/2019 35 0 0
116. Návrh na bezúplatný převod pozemku p. č. 731/3 v k. ú. a obci Třebechovice pod Orebem 50 ZK/24/2024/2019 35 0 0
117. Návrh na bezúplatný převod pozemků p. č. 1007/84 a 1007/85 v k. ú. Slezské Předměstí a obci Hradec Králové 50 ZK/24/2025/2019 35 0 0
118. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Rodov a obci Smiřice 50 ZK/24/2026/2019 35 0 0
119. Návrh na bezúplatný převod nemovitých věcí v k. ú. a obci Dobruška 50 ZK/24/2027/2019 35 0 0
120. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Třebeš a obci Hradec Králové 50 ZK/24/2028/2019 35 0 0
121. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k.ú. Kumburský Újezd obci Nová Paka od ČR - Lesy České republiky, s. p. 50 ZK/24/2029/2019 35 0 0
122. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Třebeš a obci Hradec Králové 50 ZK/24/2030/2019 35 0 0
123. Návrh na směnu pozemku p. č. 479/4 v k. ú. Čánka a obci Opočno 50 ZK/24/2031/2019 35 0 0
124. "Majetkoprávní příprava stavební akce - ""II/298 Opočno obchvat, 2. etapa"" " 50 ZK/24/2032/2019 35 0 0
125. Návrh na svěření nemovitého majetku k hospodaření vk. ú. a obci Týniště nad Orlicí 50 ZK/24/2033/2019 35 0 0
126. Návrh na svěření nemovitého majetku k hospodaření vk. ú. a obci Kostelec nad Orlicí 50 ZK/24/2034/2019 35 0 0
127. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 51 ZK/24/2035/2019 35 0 0

Autor: Ivana Nesvačilová

Soubory ke stažení