USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Datum konání: 20.4.2020

Hlasování

Pozn.: Zasedání zastupitelstva se konalo v nouzovém stavu. Hlasovací protokoly jsou k nahlédnutí na organizačním oddělení KÚ Královéhradeckého kraje.

bod názevbodujednání poznámka č.hl. č.usnesení + - zdr.
  hlasování - výjimka z Jednacího řádu Zastupitelstva a výborů Zastupitelstva KHK 1 ZK/27/2154/2020 37 0 0
  ověřovatelé zápisu z jenání 27. ZK 2   38 0 0
  program - vyjmutí hlasování k bodům č. 27 - 30 (hlasovat samostatně o těchto bodech) 3   24 7 6
  program - vyjmutí hlasování k bodu č. 4 (hlasovat samostatně o tomto bodu) 4   26 6 7
  schválení programu 27. ZK včetně schválení sloučení projednávání v blocích dle předkladatelů 5   38 0 0
1. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje 6 ZK/27/2155/2020 38 0 0
2. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 6 ZK/27/2156/2020 38 0 0
3. Přísedící krajského soudu v Hradci Králové 6 ZK/27/2157/2020 38 0 0
4. Dotace na individuální účel z rozpočtu kapitoly 18 - zastupitelstvo kraje 7   21 1 16
5. Udělení záslužných medailí Královéhradeckého kraje 6 ZK/27/2158/2020 38 0 0
6. Navýšení účelové finanční rezervy finančních prostředků k řešení krizových situací a odstraňování jejich následků 6 ZK/27/2159/2020 38 0 0
  Návrh na 1. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2020
návrh JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D. - samostatně hlasovat o části II. návrhu k bodu č. 7
8   35 0 1
7. Návrh na 1. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2020
návrh Mgr. Ivan Adamec - samostatně hlasovat o bodu č. 7
9   zpochybněno    
7. Návrh na 1. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2020
návrh adamec- hlasovat samostatně o bodu č. 7
10   37 0 0
7. Návrh na 1. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2020
hlasování k bodu č. 7 části II.
11   11 19 7
7. Návrh na 1. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2020
hlasování k bodu č. 7 - zbývající část usnesení
12 ZK/27/2160/2020 36 0 0
8. Vypořádání účetních hodnot s ŘSD ČR na silnicích II/311, II/319 a III/32551 13 ZK/27/2161/2020 37 0 0
9. Návrh Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Královéhradeckého krajeCentru služeb pro silniční dopravu- STAŽENO Z PROGRAMU          
10. "Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Zdravotnickému nadačnímu fondu Královéhradeckého kraje na ""Stipendijní programy Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje pro akademické roky 2019 - 2020 a 2020 - 2021"" " 14 ZK/27/2162/2020 29 0 2
11. "Žádost o poskytnutí individuální dotace společnostiZdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. na realizaci projektu ""Příprava zahraničních zdravotnických pracovníků na působení u poskytovatelů zdravotní péče v KHK"" STAŽENO Z PROGRAMU"          
12. Žádost Oblastní nemocnice Náchod a.s. - dodatek č. 1 ke Smlouvě o ručení 14 ZK/27/2163/2020 29 0 2
13. Financování migrací a integrací s třetími stranami – Nemocniční informační systém KHK 14 ZK/27/2164/2020 29 0 2
14. Návrh na poskytnutí neinvestičního účelově vázaného příspěvku organizacím Barevné domky Hajnice a Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny na realizaci aktivit projektu Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením v Královéhradeckém kraji 15 ZK/27/2165/2020 34 0 0
15. Návrh na schválení poskytnutí neinvestičního účelově vázaného příspěvku na realizaci aktivity projektu „Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II“ pro Centrum investic, rozvoje a inovací 15 ZK/27/2166/2020 34 0 0
 
návrh JUDr. Ing. Rudolfa Cogana, Ph.D. - samostatně vyčlenit hlasování k bodům 19 a 20
16   23 1 11
16. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní rok 2018/2019 19 ZK/27/2167/2020 35 0 0
17. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje (2020-2024) 19 ZK/27/2168/2020 35 0 0
18. Závěrečná zpráva k zabezpečení výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách IX. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2020 19 ZK/27/2169/2020 35 0 0
19. Návrh na dofinancování významných tradičních sportovních akcí s udělenou trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje pořádaných v roce 2020 17 ZK/27/2170/2020 24 0 10
20. Návrh na poskytnutí individuálních dotací na rok 2020 (odvětví volnočasových aktivit - kapitola 9) 18 ZK/27/2171/2020 25 0 10
21. Žádost o předfinancování projektu 19 ZK/27/2172/2020 35 0 0
22. Zapojení škol do národního dotačního programu Centra odborné přípravy Ministerstva zemědělství 19 ZK/27/2173/2020 35 0 0
23. Předfinancování projektu Střední průmyslové školy kamenické a sochařské, Hořice a souhlas s jejím zapojením do dotační výzvy 19 ZK/27/2174/2020 35 0 0
24. Návrh na schválení přípravy projektových záměrů do Operačního programu Životní prostředí 2014+ 19 ZK/27/2175/2020 35 0 0
25. Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/25/2047/2020, přílohy č. 1 o poskytnutí neinvestičních dotací na významné tradiční kulturní akce s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje na rok 2020 STAŽENO Z PROGRAMU          
26. "Příslib kofinancování projektu Muzea východních Čech v Hradci Králové, příspěvkové organizace, s názvem ""Digitální brána do dějin"" " 19 ZK/27/2176/2020 35 0 0
27. Poskytnutí dotací z krajských dotačních programů v oblasti cestovního ruchu pro rok 2020 20 ZK/27/2177/2020 23 0 12
28. Poskytnutí dotací z krajských dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje pro rok 2020 21   21 0 11
29. Poskytnutí dotací z krajských dotačních programů v oblasti životního prostředí a zemědělství pro rok 2020 22   12 0 22
30. Dotační programy v oblasti regionálního rozvoje pro rok 2020 23   16 0 17
31. Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci na realizaci projektu „Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje III.“ 24 ZK/27/2178/2020 28 0 6
32. Návrhy změn v projektech, podpořených dotacemi na individuální účel - N.Bydžov, Opočno, Č.Kostelec, Olfin Car, Maratonstav 24 ZK/27/2179/2020 28 0 6
33. Poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektů Evropského seskupení pro územní spolupráci NOVUM 24 ZK/27/2180/2020 28 0 6
34. Návrh změn v podmínkách smlouvy o partnerství na projektu Dostavba věže samostatnosti v Hořicích 24 ZK/27/2181/2020 28 0 6
35. Dotační program 20RRD08 pro pořízení ochranných prostředků a pomůcek pro autobusové a drážní dopravce v závazku veřejné služby 24 ZK/27/2182/2020 28 0 6
36. Poskytnutí dotace Filharmonii HK na pořízení klavíru Petrof 24 ZK/27/2183/2020 28 0 6
37. Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje – návrh výběru nejvhodnější varianty koridoru technické infrastruktury 24 ZK/27/2184/2020 28 0 6
38. Prodloužení termínů realizace projektů „Vodovod Bukvice“ a „Vodovod Křelina“ 25 ZK/27/2185/2020 33 0 0
39. Prodloužení termínu realizace vodohospodářského projektu obce Janov 25 ZK/27/2186/2020 33 0 0
40. „Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů“ 26 ZK/27/2187/2020 31 0 0
41. Návrh Smlouvy kupní na odkup pozemků p.p.č. 2460/25 a p.p.č. 2460/70 mezi Královéhradeckým krajem a panem M. P. pro realizaci stavební akce „I/14 Solnice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ 26 ZK/27/2188/2020 31 0 0
42. Návrh Smlouvy kupní na odkup spoluvlastnického podílu na pozemku p.p.č. 2460/24 mezi Královéhradeckým krajem a paní M. V. pro realizaci stavební akce „I/14 Solnice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ 26 ZK/27/2189/2020 31 0 0
43. Návrh Smlouvy kupní na odkup spoluvlastnického podílu na pozemku p.p.č. 2460/24 mezi Královéhradeckým krajem a paní J. D. pro realizaci stavební akce „I/14 Solnice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ 26 ZK/27/2190/2020 31 0 0
44. Návrh Smlouvy kupní na odkup spoluvlastnického podílu na pozemcích p.p.č. 2460/64, p.p.č. 2460/65 a p.p.č. 2460/75 mezi Královéhradeckým krajem a paní R. K. pro realizaci stavební akce „I/14 Solnice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ 26 ZK/27/2191/2020 31 0 0
45. Návrh Smlouvy kupní na odkup spoluvlastnického podílu na pozemcích p.p.č. 2460/69 a p.p.č. 2460/79 mezi Královéhradeckým krajem a paní M. P. pro realizaci stavební akce „I/14 Solnice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ 26 ZK/27/2192/2020 31 0 0
46. Návrh Smlouvy kupní na odkup spoluvlastnického podílu na pozemcích p.p.č. 2460/69 a p.p.č. 2460/79 mezi Královéhradeckým krajem a paní L. Š. pro realizaci stavební akce „I/14 Solnice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ 26 ZK/27/2193/2020 31 0 0
47. Návrh Smlouvy kupní na odkup spoluvlastnického podílu na pozemcích p.p.č. 2460/69 a p.p.č. 2460/79 mezi Královéhradeckým krajem a paní H. E. pro realizaci stavební akce „I/14 Solnice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ 26 ZK/27/2194/2020 31 0 0
48. Návrh Smlouvy kupní na odkup pozemků p.p.č. 2460/37 a p.p.č. 5177 mezi Královéhradeckým krajem a paní M. D. pro realizaci stavební akce „I/14 Solnice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ 26 ZK/27/2195/2020 31 0 0
49. Návrh Smlouvy kupní na odkup spoluvlastnického podílu na pozemcích p.p.č. 2460/64, p.p.č. 2460/65, p.p.č. 2460/75, p.p.č. 5281/3 a p.p.č. 5281/4 mezi Královéhradeckým krajem a panem R. P. pro realizaci stavební akce „I/14 Solnice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ 26 ZK/27/2196/2020 31 0 0
50. Návrh navýkup pozemků p. č. 691/11 a 691/18 (podíl 1/4) v k. ú. Lubno u Nechanic a obci Nechanice 26 ZK/27/2197/2020 31 0 0
51. Návrh navýkup pozemku p. č. 73/2 v k.ú. a obci Stárkov 26 ZK/27/2198/2020 31 0 0
52. Návrh navýkup pozemku p. č. 549/3 v k.ú. Bělá u Pecky a obci Pecka 26 ZK/27/2199/2020 31 0 0
53. Návrh navýkup pozemku p. č. 200/2 v k.ú. Staré Nechanice a obci Nechanice 26 ZK/27/2200/2020 31 0 0
54. Návrh navýkup pozemku p. č. 451/25 v k.ú. a obci Libčany 26 ZK/27/2201/2020 31 0 0
55. Návrh navýkup pozemků p. č. 370/23 a p. p. č. 370/24 v k.ú. Vidonice a obci Pecka 26 ZK/27/2202/2020 31 0 0
56. Návrh navýkup pozemků p. č. 121/4 a p. p. č. 1128/12 v k.ú. a obci Pecka 26 ZK/27/2203/2020 31 0 0
57. Návrh navýkup pozemků p. č. 932 a p. p. č. 985 v k.ú. Lužany nad Trotinou a obci Lužany 26 ZK/27/2204/2020 31 0 0
58. Návrh navýkup pozemků p. č. 685/30 v k.ú. a obci Červená Třemešná a p. p. č. 1335/18 v k. ú. a obci Miletín 26 ZK/27/2205/2020 31 0 0
59. Návrh navýkup pozemku p. č. 644/21 v k.ú. a obci Červená Třemešná 26 ZK/27/2206/2020 31 0 0
60. Návrh navýkup pozemku p. č. 1499 v k.ú. a obci Lanžov 26 ZK/27/2207/2020 31 0 0
61. Návrh navýkup pozemku p. č. 1498 v k.ú. a obci Lanžov 26 ZK/27/2208/2020 31 0 0
62. Návrh navýkup pozemku p. č. 730/4 v k.ú. a obci Nechanice 26 ZK/27/2209/2020 31 0 0
63. Návrh navýkup pozemku p. č. 1104/24 v k.ú. a obci Újezd pod Troskami 26 ZK/27/2210/2020 31 0 0
64. Návrh nabezúplatný převod pozemku p. č. 237/3 v k.ú. Staré Nechanice a obci Nechanice 26 ZK/27/2211/2020 31 0 0
65. Návrh nabezúplatný převod pozemku p. č. 2677/2 v k.ú. a obci Nový Bydžov 26 ZK/27/2212/2020 31 0 0
66. Návrh nabezúplatný převod pozemku p. č. 31/22 - podíl 1/2 v k.ú. Hřibsko a obci Stěžery 26 ZK/27/2213/2020 31 0 0
67. Návrh nabezúplatný převod pozemků p. č. 451/27 a 451/29 v k.ú. a obci Libčany 26 ZK/27/2214/2020 31 0 0
68. Návrh nabezúplatný převod pozemků p. č. 1950/1, 2144/10 a 2596 v k.ú. a obci Výrava 26 ZK/27/2215/2020 31 0 0
69. Návrh nabezúplatný převod pozemků p. č. 708/1, 708/2, 708/9 a 708/14 v k.ú. a obci Barchov 26 ZK/27/2216/2020 31 0 0
70. Návrh nabezúplatný převod pozemku p. č. 735/4 v k.ú. a obci Teplice nad Metují 26 ZK/27/2217/2020 31 0 0
71. Návrh nabezúplatný převod pozemků p. č. 2590/1 a 2591/1 v k.ú. a obci Nový Bydžov 26 ZK/27/2218/2020 31 0 0
72. Návrh na darování pozemků v k. ú. Doudleby nad Orlicí 26 ZK/27/2219/2020 31 0 0
73. Návrh na darování částí pozemků p. č. 387/1 a 421/1v k. ú. Světí 26 ZK/27/2220/2020 31 0 0
74. Návrh na darování pozemku p. č. 1053/5 v k. ú. Číbuz 26 ZK/27/2221/2020 31 0 0
75. Návrh na darování pozemku p. č. 737/3 v k. ú. Sobčice 26 ZK/27/2222/2020 31 0 0
76. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Svoboda nad Úpou 26 ZK/27/2223/2020 31 0 0
77. Návrh na darování pozemků v k. ú. Údrnice a v k. ú. Únětice,obci Údrnice 26 ZK/27/2224/2020 31 0 0
78. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Úpice 26 ZK/27/2225/2020 31 0 0
79. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Libřice 26 ZK/27/2226/2020 31 0 0
80. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Lodín 26 ZK/27/2227/2020 31 0 0
81. Návrh na darování nemovitých věcí v k. ú. a obci Nové Město nad Metují 26 ZK/27/2228/2020 31 0 0
82. Návrh na převod vlastnických práv k pozemní komunikaci - darování stavby silnice III/32430 v k. ú. Dolní Přím a v k. ú. Horní Přím včetně pozemku p. č. 292/1 v k. ú. Horní Přím 26 ZK/27/2229/2020 31 0 0
83. Návrh na revokaci usnesení č. ZK/25/2098/2020 - směna pozemku v k.ú. Dolní Nemojov 26 ZK/27/2230/2020 31 0 0
84. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje STAŽENO Z PROGRAMU          

Soubory ke stažení