USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Datum konání: 4.5.2020

Hlasování

Pozn.: Zasedání zastupitelstva se konalo v nouzovém stavu. Hlasovací protokoly jsou k nahlédnutí na organizačním oddělení KÚ Královéhradeckého kraje.

bod názevbodujednání poznámka č.hl. č.usnesení + - zdr.
hlasování - výjimka z Jednacího řádu Zastupitelstva a výborů Zastupitelstva KHK
1 42 0 0
návrhová komise
2 42 0 0
ověřovatelé zápisu z jenání 28. ZK
3 42 0 0
program 28. zasedání
4 41 0 0
1. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za uplynulé období
5 ZK/28/2231/2020 41 0 0
2. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
6 ZK/28/2232/2020 40 0 0
3. Návrh na úpravu vyrovnávacích plateb za plnění závazku veřejné služby na rok 2020 u nemocnic Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s.
7 ZK/28/2233/2020 41 0 0
4. Návrh na vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v Královéhradeckém kraji pro rok 2020
8 ZK/28/2234/2020 40 0 0
5. Návrh na schválení výsledků Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2020
9 ZK/28/2235/2020 40 0 0
6. Informace o provedených rozpočtových opatřeních u státních dotací v rozpočtu školství pro rok 2020
10 ZK/28/2236/2020 40 0 0
7. Předfinancování projektu České lesnické akademie Trutnov – střední školy a vyšší odborné školy a souhlas s jejím zapojením do dotační výzvy
11 ZK/28/2237/2020 40 0 0
8. Návrh na schválení realizace projektu Modernizace infrastruktury ICT a vybavení v odborných učebnách č. 2 a č. 7 a návrh na schválení návratné finanční výpomoci
12 ZK/28/2238/2020 40 0 0
9. Revokace usnesení č. ZK/21/1633/2019
13 ZK/28/2239/2020 25 0 15
10. Podpora veřejně prospěšných projektů z krajských dotačních programů v oblasti vzdělávání v roce 2020
14 ZK/28/2240/2020 40 0 0
11. Poskytnutí dotací z krajských dotačních programů v oblasti regionální rozvoj dotační program 20RRDU5 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Královéhradeckém kraji pro rok 2020
15 ZK/28/2241/2020 39 0 0
12. "Podpora veřejně prospěšných projektů v dotačním programu ""Podpora hospodaření v lesích - asanace kůrovcového dříví"" v roce 2020 "
16 ZK/28/2242/2020 40 0 0
13. Poskytnutí dotací z dotačního programu 20POVU1 Program obnovy venkova pro rok 2020
17 ZK/28/2243/2020 39 0 0
14. Změna názvu v projektech podpořených dotacemi
18 ZK/28/2244/2020 40 0 0
15. Prominutí odvodu dotace Společnosti pro destinační management Broumovska, o.p.s. IČO 023 26 159 STAŽENO Z PROGRAMU
16. Poskytnutí dotací na individuální účel - II. změna rozpočtu 2020 STAŽENO Z PROGRAMU
17. Dodatek č. 7 ke Smlouvě o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu se ZOO Dvůr Králové a.s.
19 ZK/28/2245/2020 40 0 0
18. Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 2. etapa STAŽENO Z PROGRAMU
19. Předfinancování silničních projektů realizovaných v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.1
20 ZK/28/2246/2020 40 0 0
20. Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů
21 ZK/28/2247/2020 39 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 21 - 24
22 40 0 0
hlasování k bodům č. 21 - 24
23 40 0 0
21. "Návrh na revokaci usnesení - návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup pozemku p.p.č. 5718 a části pozemku p.p.č. 5715 v k. ú. Solnice s panem P. T. a paní J. T. v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"" "
23 ZK/28/2248/2020 40 0 0
22. Návrh Smlouvy kupní na odkup pozemků p.p.č. 5359/2, p.p.č. 5359/1 a p.p.č. 2460/10 mezi Královéhradeckým krajem, panem J. K. a paní A. K. pro realizaci stavební akce „I/14 Solnice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
23 ZK/28/2249/2020 40 0 0
23. Návrh Smlouvy kupní na odkup pozemku p.p.č. 2460/32 mezi Královéhradeckým krajem a paní H. L. pro realizaci stavební akce „I/14 Solnice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
23 ZK/28/2250/2020 40 0 0
24. Návrh Smlouvy kupní na odkup spoluvlastnického podílu na pozemcích p.p.č. 2460/69 a p.p.č. 2460/79 mezi Královéhradeckým krajem a paní R. P. pro realizaci stavební akce „I/14 Solnice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
23 ZK/28/2251/2020 40 0 0
25. Návrh na výkup pozemku v k. ú. Hořice v Podkrkonoší a obci Hořice
24 ZK/28/2252/2020 39 0 0
26. Návrh na směnu pozemků v k.ú a obci Dvůr Králové nad Labem
25 ZK/28/2253/2020 39 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 27 - 35
26 40 0 0
hlasování k bodům č. 27 - 35
27 41 0 0
27. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kunčice u Nechanic a v k. ú. Nechanice od ČR - Lesy České republiky, s. p.
27 ZK/28/2254/2020 41 0 0
28. Návrh na darování pozemku v k. ú. Zámostí a obci Zámostí - Blata
27 ZK/28/2255/2020 41 0 0
29. Návrh na darování pozemků v k. ú. Podhorní Újezd a obci Podhorní Újezd a Vojice
27 ZK/28/2256/2020 41 0 0
30. Návrh na darování pozemku p. č. 902/28 v k. ú. a obci Borohrádek
27 ZK/28/2257/2020 41 0 0
31. Návrh na darování pozemku p. č. 57/7 v k. ú. Drahoraz
27 ZK/28/2258/2020 41 0 0
32. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Mlázovice
27 ZK/28/2259/2020 41 0 0
33. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Slatina nad Zdobnicí
27 ZK/28/2260/2020 41 0 0
34. Návrh na darování pozemku v k. ú. Blažkov u Slavoňova a obci Slavoňov
27 ZK/28/2261/2020 41 0 0
35. Návrh na darování části pozemku p. č. 2036/5 v k. ú. Rybná nad Zdobnicí
27 ZK/28/2262/2020 41 0 0
36. Výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u Královéhradeckého kraje Ministerstvem vnitra ČR, odborem veřejné správy, dozoru a kontrolydne 14. února 2020.
28 ZK/28/2263/2020 41 0 0
37. Dotace na individuální účel z rozpočtu kapitoly 18 - zastupitelstvo kraje
29 ZK/28/2264/2020 40 0 1
38. Poskytnutí dotací z krajských dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje pro rok 2020
30 ZK/28/2265/2020 41 0 0
39. Poskytnutí dotací z krajských dotačních programů v oblasti životního prostředí a zemědělství pro rok 2020
31 ZK/28/2266/2020 41 0 0
40. Dotační programy v oblasti regionálního rozvoje pro rok 2020
32 ZK/28/2267/2020 39 0 2
41. Žádost o individuální dotaci Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. – NIS
33 ZK/28/2268/2020 39 0 1

Soubory ke stažení