USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Datum konání: 22.6.2020

Hlasování

bod názevbodujednání poznámka č.hl. č.usnesení + - zdr.

návrhová komise
1 40 0 0
ověřovatelé zápisu z jenání 29. ZK
2 39 0 0
program 29. zasedání
3
1. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za uplynulé období
4 ZK/29/2269/2020 40 0 1
2. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
5 ZK/29/2270/2020 37 0 4
3. Přísedící krajského soudu v Hradci Králové
6 ZK/29/2271/2020 40 0 0
4. Dotace na individuální účel a finanční dary z rozpočtu kapitoly 18 - zastupitelstvo kraje
10 ZK/29/2275/2020 40 0 0
5. Návrh na restriktivní rozpočtová opatření v souvislosti s očekávaným propadem daňových příjmů kraje
8 ZK/29/2273/2020 40 0 0
6. Návrh na závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2019
7 ZK/29/2272/2020 41 0 0
7. Návrh na 2. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2020
9 ZK/29/2274/2020 23 0 14
8. Návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace na financování slev z prodaných čipových karet IREDO za období od 1. 1. 2020 do 31. 1. 2020 společnosti OREDO s.r.o.
11 ZK/29/2276/2020 39 0 0
9. Optimalizace struktury řízení zdravotnických akciových společností Královéhradeckého kraje - staženo z programu
10. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací (oblast školství)
12 ZK/29/2277/2020 35 0 0
11. Návrh na poskytnutí individuální dotace na rok 2020 (kap. 9) - PROSTOR PRO, o.p.s.
13 22 0 14
12. "Vyúčtování návratné finanční výpomoci na akci - Rekonstrukce lesní cesty ""Nad Bělidlem"" - ČLA Trutnov "
14 ZK/29/2278/2020 35 0 0
13. Předfinancování projektu KOMPETENCE 4.0 - Vyšší odborné školy zdravotnické, Střední zdravotnické školy a Obchodní akademie, Trutnov a souhlas s jejím zapojením do dotační výzvy
15 ZK/29/2279/2020 36 0 0
14. Návrh na schválení realizace projektu Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova a návrh na schválení návratné finanční výpomoci
16 ZK/29/2280/2020 35 0 0
15. Žádost o poskytnutí investičních a neinvestičních příspěvků a schválení vyúčtování návratných finančních výpomocí projektů z 19., 39. a 70. výzvy OPŽP
17 ZK/29/2281/2020 36 0 0
16. Žádosti o poskytnutí investičních a neinvestičních příspěvků a schválení vyúčtování návratných finančních výpomocí projektů z 56. výzvy IROP
18 ZK/29/2282/2020 35 0 0
17. Návrh na schválení přípravy projektového záměru do Operačního programu Životní prostředí 2014+
19 ZK/29/2283/2020 34 0 0
18. Návrh na navýšení návratné finanční výpomoci u projektů realizovaných v rámci 100. výzvy OPŽP 2014 +
20 ZK/29/2284/2020 32 0 1
19. Příslib financování realizace investic do krajské infrastruktury sociálních služeb
21 ZK/29/2285/2020 35 0 2
20. Aktualizace Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 – 2020 včetně Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb 2018 – 2020
22 ZK/29/2286/2020 33 0 0
21. Střednědobý plán sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2021 až 2023
23 ZK/29/2287/2020 34 0 0
22. Aktualizace Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na období 2018 až 2026
24 ZK/29/2288/2020 33 0 0
23. Schválení Plánu sítě služeb v péči o duševní zdraví v Královéhradeckém kraji 2021 – 2030
25 ZK/29/2289/2020 34 0 0
24. Návrh na schválení výsledků dotačního řízení dotačního programu z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2020 na vybavení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2
26 ZK/29/2290/2020 32 0 0
25. Návrh na vyhlášení druhého kola Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2020, Výzva č.2
27 ZK/29/2291/2020 37 0 0
26. Návrh na schválení sloučení příspěvkových organizací Domov důchodců Borohrádek a Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí s účinností od 1. 1. 2021
28 ZK/29/2292/2020 32 0 3
27. Poskytnutí dotací na individuální účel
29 ZK/29/2293/2020 27 1 12
28. Změny v projektech Svazu lyžařů ČR, podpořených dotací na individuální účel
30 ZK/29/2294/2020 35 0 0
29. Podmínky pro využití dotace v návaznosti na dopad nouzového stavu vyhlášeného Vládou České republiky v souvislosti s onemocněním COVID–19 způsobené novým koronavirem SARS–CoV–2 - dotační programy KHK na rok 2020 a dotace na individuální účel
31 ZK/29/2295/2020 31 0 0
30. "Podpora veřejně prospěšných projektů v dotačním programu ""Podpora hospodaření v lesích - asanace kůrovcového dříví"" v roce 2020 "
32 ZK/29/2296/2020 37 0 0
31. Ukončení lhůty pro podávání žádostí o dotaci v krajském dotačním programu 20ZPD10 Podpora hospodaření v lesích - asanace kůrovcového dříví
33 ZK/29/2297/2020 33 0 6
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 32 - 35
34 40 0 0
hlasování k bodům č. 32 - 35
35 40 0 0
32. Prodloužení termínu realizace projektu podpořeného z krajského dotačního programu 19ZPDU1-0009 příjemce Mikroregion obcí památkové zóny 1866
35 ZK/29/2298/2020 40 0 0
33. Žádost o prodloužení doby realizace projektu podpořeném dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje – Jan Adamec, IČO 62043293
35 ZK/29/2299/2020 40 0 0
34. Prodloužení doby realizace projektů podpořených z krajských dotačních programů v oblasti Vzdělávání v roce 2019
35 ZK/29/2300/2020 40 0 0
35. Prodloužení termínů realizace projektů podpořených z krajských dotačních programů v oblasti regionální rozvoj
35 ZK/29/2301/2020 40 0 0
36. Návrh aktualizace krajské RIS3 strategie
36 ZK/29/2302/2020 36 0 1
37. Žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku Centru investic, rozvoje a inovací a schválení vyúčtování návratné finanční výpomoci projektu „Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje II. (002/2018–20/2020)“
37 ZK/29/2303/2020 33 0 4
38. Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
38 ZK/29/2304/2020 36 0 0
39. Finanční dary obcím v rámci soutěže v třídění odpadů o Čistou obec 2019
39 ZK/29/2305/2020 34 0 0
40. Investiční dotace obcím na rozvoj vodohospodářské infrastruktury v roce 2020 – I.
40 ZK/29/2306/2020 35 0 0
41. Dodatek č. 8 ke Smlouvě o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu se ZOO Dvůr Králové a.s.
41 ZK/29/2307/2020 34 0 0
42. Poskytnutí neinvestiční dotace na kofinancování projektu Sanace staré ekologické zátěže v areálu bývalého podniku Kovoplast a sousedním intravilánu města Nový Bydžov
42 ZK/29/2308/2020 34 0 0
43. Změna termínu realizace projektu obce Ostroměř dle smlouvy o poskytnutí dotace č. DS2017/02337
43 ZK/29/2309/2020 34 0 0
44. Ucelená politika samosprávy Královéhradeckého kraje o vodě
44 ZK/29/2310/2020 32 0 2
45. Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 2. etapa - staženo z programu
46. Majetkoprávní vypořádání Malšovického nadjezdu
45 ZK/29/2311/2020 32 0 0
47. Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů
46 ZK/29/2312/2020 30 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 48 - 61
47 32 0 0
hlasování k bodům č. 48 - 61
48 32 0 0
48. Návrh Smlouvy kupní na odkup spoluvlastnického podílu na pozemcích p.p.č. 2460/8, p.p.č. 2460/2, p.p.č. 2460/4 a p.p.č. 2460/7 mezi Královéhradeckým krajem a paní A. S. pro realizaci stavební akce „I/14 Solnice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
48 ZK/29/2313/2020 32 0 0
49. Návrh Smlouvy kupní na odkup spoluvlastnického podílu na pozemcích p.p.č. 2460/8, p.p.č. 2460/2, p.p.č. 2460/4 a p.p.č. 2460/7 mezi Královéhradeckým krajem a paní B. T. pro realizaci stavební akce „I/14 Solnice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
48 ZK/29/2314/2020 32 0 0
50. Návrh Smlouvy kupní na odkup spoluvlastnického podílu na pozemcích p.p.č. 2460/8, p.p.č. 2460/2, p.p.č. 2460/4 a p.p.č. 2460/7 mezi Královéhradeckým krajem a panem K. Ř. pro realizaci stavební akce „I/14 Solnice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
48 ZK/29/2315/2020 32 0 0
51. Návrh Smlouvy kupní na odkup pozemku p.p.č. 5256 v k. ú. Solnice mezi Královéhradeckým krajem a paní J. L. pro realizaci stavební akce „I/14 Solnice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
48 ZK/29/2316/2020 32 0 0
52. Návrh Smlouvy kupní na odkup spoluvlastnického podílu na pozemcích p.p.č. 2460/8, p.p.č. 2460/2, p.p.č. 2460/4 a p.p.č. 2460/7 mezi Královéhradeckým krajem a panem Z. O. pro realizaci stavební akce „I/14 Solnice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
48 ZK/29/2317/2020 32 0 0
53. Návrh Smlouvy kupní na odkup spoluvlastnického podílu na pozemcích p.p.č. 2460/8, p.p.č. 2460/2, p.p.č. 2460/4 a p.p.č. 2460/7 mezi Královéhradeckým krajem a panem L. O. pro realizaci stavební akce „I/14 Solnice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
48 ZK/29/2318/2020 32 0 0
54. Návrh Smlouvy kupní na odkup spoluvlastnického podílu na pozemcích p.p.č. 5074/6 a p.p.č. 2460/34 mezi Královéhradeckým krajem a panem M. F. pro realizaci stavební akce „I/14 Solnice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
48 ZK/29/2319/2020 32 0 0
55. Návrh Smlouvy kupní na odkup spoluvlastnického podílu na pozemcích p.p.č. 5074/6 a p.p.č. 2460/34 mezi Královéhradeckým krajem a paní E. M. pro realizaci stavební akce „I/14 Solnice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
48 ZK/29/2320/2020 32 0 0
56. Návrh Smlouvy kupní na odkup pozemku p.p.č. 2460/55 mezi Královéhradeckým krajem a ZEAS Podorlicko a.s. pro realizaci stavební akce „I/14 Solnice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
48 ZK/29/2321/2020 32 0 0
57. Návrh Smlouvy kupní na odkup pozemků p.p.č. 2460/29, p.p.č. 2460/72 a p.p.č. 2460/77 mezi Královéhradeckým krajem a Zemědělskou společností Černíkovice,a.s. pro realizaci stavební akce „I/14 Solnice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
48 ZK/29/2322/2020 32 0 0
58. Návrh Smlouvy kupní na odkup pozemků v k. ú. Solnice mezi Královéhradeckým krajem a Městem Solnice pro realizaci stavební akce „I/14 Solnice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
48 ZK/29/2323/2020 32 0 0
59. Návrh Smlouvy kupní na odkup spoluvlastnického podílu na pozemcích p.p.č. 2460/23, p.p.č. 2460/76 a p.p.č. 5275 mezi Královéhradeckým krajem a paní J. Č. pro realizaci stavební akce „I/14 Solnice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
48 ZK/29/2324/2020 32 0 0
60. Návrh Smlouvy kupní na odkup spoluvlastnického podílu na pozemcích p.p.č. 2460/23, p.p.č. 2460/76 a p.p.č. 5275 mezi Královéhradeckým krajem a panem Z. Č. pro realizaci stavební akce „I/14 Solnice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
48 ZK/29/2325/2020 32 0 0
61. Návrh Smlouvy kupní na odkup spoluvlastnického podílu na pozemcích p.p.č. 2460/23, p.p.č. 2460/76 a p.p.č. 5275 mezi Královéhradeckým krajem a paní J. Ch. pro realizaci stavební akce „I/14 Solnice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
48 ZK/29/2326/2020 32 0 0
62. Návrh na prodej pozemku p.č. 469/1 v k.ú a obci Nové Město nad Metují
49 ZK/29/2327/2020 32 0 0
63. Návrh na prodej pozemku p. č. 74/5 v k. ú. a obci Hlušice
50 ZK/29/2328/2020 34 0 0
64. Návrh na uzavření kupní smlouvy na převod pozemku v k. ú. Pilníkov I a obci Pilníkov
51 ZK/29/2329/2020 34 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 65 - 72
52 34 0 0
hlasování k bodům č. 65 - 72
53 34 0 0
65. Návrh na výkup pozemku p. č. 198/9 v k. ú. a obci Chudeřice
53 ZK/29/2330/2020 34 0 0
66. Návrh na výkup pozemku p. č. 730/3 v k. ú. a obci Nechanice
53 ZK/29/2331/2020 34 0 0
67. Návrh na výkup pozemku p. č. 685/30 v k. ú. a obci Nechanice
53 ZK/29/2332/2020 34 0 0
68. Návrh na výkup odděleného pozemku v k. ú. a obci Lhoty u Potštejna
53 ZK/29/2333/2020 34 0 0
69. Návrh na výkup pozemku p. č. 313/6 v k. ú. a obci Kosičky
53 ZK/29/2334/2020 34 0 0
70. Návrh na výkup pozemků v k. ú. a obci Lhoty u Potštejna
53 ZK/29/2335/2020 34 0 0
71. Návrh na výkup pozemku p. č. 3018/2 v k. ú. a obci Dobruška
53 ZK/29/2336/2020 34 0 0
72. Návrh na výkup spoluvlastnického podílu v rozsahu 1/2 z celku pozemků v k. ú. Sendražice u Smiřic a obci Sendražice
53 ZK/29/2337/2020 34 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 73 - 81
54 34 0 0
hlasování k bodům č. 73 - 81
55 36 0 0
73. Návrh na darování částí pozemků p. č. 611/1 a 616/1v k. ú. Ledce
55 ZK/29/2338/2020 36 0 0
74. Návrh na darování pozemku p. č. 761 v k. ú. Vinice v Podkrkonoší
55 ZK/29/2339/2020 36 0 0
75. Návrh na darování pozemku p. č. 242/3 v k. ú. a obci Janské Lázně
55 ZK/29/2340/2020 36 0 0
76. Návrh na darování části pozemku p. č. 1528/1 v k. ú. Libáň
55 ZK/29/2341/2020 36 0 0
77. Návrh na darování pozemků – v k.ú. a obci Sovětice, v k.ú. Horní Černůtky a obci Sovětice, v k.ú. a obci Milovice u Hořic, v k.ú. Ostrov v Podkrkonoší a obci Třebnouševes, v k.ú. Vinice v Podkrkonoší a obci Třebnouševes, v k.ú. Hořice v Podkrkonoší a obci Hořice a v k.ú. Libonice a obci Hořice
55 ZK/29/2342/2020 36 0 0
78. Návrh na bezúplatný převod pozemků p. č. 227/3 a 227/9 v k. ú. a obci Převýšov
55 ZK/29/2343/2020 36 0 0
79. Návrh na bezúplatný převod pozemků p. č. 1356/4, 1360/2 a 1989/4 v k. ú. a obci Třebechovice pod Orebem
55 ZK/29/2344/2020 36 0 0
80. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Trnava a obci Boharyně, v k. ú. Čistá v Krkonoších a obci Černý Důl a v k. ú. Polánky nad Dědinou a obci Třebechovice pod Orebem
55 ZK/29/2345/2020 36 0 0
81. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Svoboda nad Úpou
55 ZK/29/2346/2020 36 0 0
82. Návrh na směnu pozemků v k. ú. Čestice u Častolovic a obci Čestice
56 ZK/29/2347/2020 36 0 0
83. Návrh na demolici a odstranění stavby na pozemku st. p. č. 472/3v k.ú. a obci Chlumec nad Cidlinou
57 ZK/29/2348/2020 36 0 0
84. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
58 ZK/29/2349/2020 36 0 0
85. Memorandum o dlouhodobé spolupráci s Krajským parlamentem dětí a mládeže Královéhradeckého kraje
59 ZK/29/2350/2020 34 0 0

Soubory ke stažení