USNESENÍ z 30. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

USNESENÍ z 30. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Datum konání: 14.9.2020

Hlasování

bod názevbodujednání poznámka č.hl. č.usnesení + - zdr.
návrhová komise
1 39 0 0
ověřovatelé zápisu z jenání 30. ZK
2 37 0 0
program 30. zasedání
3 34 0 3
1. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za uplynulé období
návrh Mgr. Šormové
4 20 8 11
1. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za uplynulé období
návrh M. Kodydka
5 ZK/30/2351/2020 29 2 9
2. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
6 ZK/30/2352/2020 23 0 4
3. Přísedící krajského soudu v Hradci Králové
7 ZK/30/2353/2020 33 0 0
4. Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2020
8 ZK/30/2354/2020 33 0 0
5. Dotace na individuální účel z rozpočtu kapitoly 18 - zastupitelstvo kraje
9 ZK/30/2355/2020 35 0 0
6. Čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje za 1. pololetí 2020
10 ZK/30/2356/2020 32 0 0
7. Návrh na 3. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2020
11 ZK/30/2357/2020 31 0 1
8. Návrhu Dodatku č. 7 ke smlouvě nazvané „Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na předfinancování a kofinancování projektu „Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje, II. fáze“
12 ZK/30/2358/2020 30 0 0
9. Návrh Dodatku č. 11 ke smlouvě nazvané „Smlouva o poskytnutí dotace s návratností z rozpočtu Královéhradeckého kraje na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu“
13 ZK/30/2359/2020 31 0 0
10. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace na zajištění autobusové dopravy zdravotně postižených osob na r.2020 subjektu AUDIS BUS s.r.o.
14 ZK/30/2360/2020 31 0 0
11. Návrh Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje Centru služeb pro silniční dopravu
15 ZK/30/2361/2020 35 0 0
12. Návrh Smlouvy o poskytování služeb v rámci zajištění provozování integrovaného dopravního systému IREDO
16 ZK/30/2362/2020 26 6 6
13. Návrh na úpravu vyrovnávacích plateb za plnění závazku veřejné služby na rok 2020 u nemocnic Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s.
17 ZK/30/2363/2020 37 0 0
14. "Žádost o poskytnutí individuální dotace společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. na realizaci projektu ""Příprava zahraničních zdravotnických pracovníků na působení u poskytovatelů zdravotní péče v KHK"" "
18 ZK/30/2364/2020 38 1 0
15. Návrh na uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje - nadační fondy měst
19 ZK/30/2365/2020 39 0 0
16. "Žádost o poskytnutí individuální dotace společnosti Oblastní nemocnice Jičín a.s. na realizaci projektu ""Molekulárně-genetická diagnostika v ON Jičín a.s."" "
20 ZK/30/2366/2020 40 0 0
17. "Žádost o poskytnutí individuální dotace společnosti Městská nemocnice, a.s. na realizaci projektu ""Přístrojové vybavení"" "
21 ZK/30/2367/2020 33 1 4
18. "Žádost o poskytnutí individuální dotace společnosti Městská nemocnice, a.s. na realizaci projektu ""Obnova RTG techniky"" "
22 ZK/30/2368/2020 37 0 0
19. Bezúplatný převod investičního majetku
23 ZK/30/2369/2020 39 0 0
20. Darování sanitních vozidel
24 ZK/30/2370/2020 38 0 0
21. Návrh na změny příspěvků na provoz příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí na rok 2020
28 ZK/30/2372/2020 33 0 7
22. Poskytnutí dotace na individuální účel městu Broumov - modernizace a rozšíření kapacit pobytových služeb pro seniory
29 ZK/30/2373/2020 31 0 9
23. Poskytnutí dotace na individuální účel městu Jičín - zvýšení kapacity a zkvalitnění zázemí denního stacionáře Domovinka v Jičíně
30 ZK/30/2374/2020 38 0 0
24. Návrh na schválení Dodatku č. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí
31 ZK/30/2375/2020 36 0 0
25. Návrh na schválení výsledků poskytnutí dotace v rámci mimořádného dotačního řízení Ministerstva zdravotnictví ČR pro rok 2020
32 ZK/30/2376/2020 35 0 0
26. Návrh na vyhlášení dotačního programu na podporu hospicové péče v Královéhradeckém kraji v roce 2021
33 ZK/30/2377/2020 36 0 0
27. Návrh na schválení výsledků dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2020
34 ZK/30/2378/2020 36 0 0
28. Návrh na úpravu výše dotací v rámci dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který je financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdržel na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2020
35 ZK/30/2379/2020 35 0 0
29. Návrh na vyhlášení dotačního programu z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2021, poskytnuté Královéhradeckému kraji ze státního rozpočtu 2021 (kapitoly 313 – MPSV), na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu, na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
36 ZK/30/2380/2020 32 0 0
30. Návrh na schválení výsledků druhého kola Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2020
37 ZK/30/2381/2020 33 0 0
31. Aktualizace a prodloužení Plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje pro období 2018–2021
38 ZK/30/2382/2020 32 0 0
32. Mimořádná aktualizace Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb 2018 – 2020
39 ZK/30/2383/2020 34 0 0
33. Informace o provedených rozpočtových opatřeních u státních dotací v rozpočtu školství pro rok 2020
40 ZK/30/2384/2020 31 0 0
34. Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace (oblast školství)
41 ZK/30/2385/2020 31 0 0
35. Návrh účasti výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách X. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2021
42 ZK/30/2386/2020 32 0 0
36. Návrh na schválení dotačního programu Regionální soutěže a přehlídky pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji pro rok 2021
43 ZK/30/2387/2020 29 0 0
37. Návrh na poskytnutí individuální dotace na rok 2020 (kap. 9) - PROSTOR PRO, o.p.s.
44 ZK/30/2388/2020 30 0 2
38. Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II
45 ZK/30/2389/2020 34 0 0
39. Žádost o poskytnutí investičních a neinvestičních příspěvků a schválení vyúčtování návratných finančních výpomocí projektu z 57. výzvy IROP
46 ZK/30/2390/2020 32 0 0
40. Příslib profinancování projektů z oblasti školství předložených do výzvy č. 121 OPŽP
47 ZK/30/2391/2020 35 0 0
41. Aktualizace příslibu profinancování k projektu „Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov“
48 ZK/30/2392/2020 34 0 2
42. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na zajištění regionálních funkcí knihoven v roce 2021
49 ZK/30/2393/2020 34 0 0
43. „Žádost o grant a kofinancování projektu z TAČR/ÉTA“ STAŽENO Z PROGRAMU
44. Poskytnutí dotací na individuální účel - III. změna rozpočtu 2020
50 ZK/30/2394/2020 32 0 0
45. Žádost č. 20RGI02-0235 o individuální dotaci - Léčebné lázně Bohdaneč a.s. STAŽENO Z PROGRAMU
46. Poskytnutí dotace na individuální účel Městu Třebechovice pod Orebem na projekt Stezka pro cyklisty a pěší Třebechovice p.O. -Krňovice, I. etapa
51 ZK/30/2395/2020 33 0 0
47. Poskytnutí dotace na individuální účel Městu Opočno na projekt Domov F. A. Skuherského – vybavení objektu sociálních služeb
52 ZK/30/2396/2020 33 0 0
48. Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně Nadace pro rozvoj v oblasti umělé výživy, metabolismu a gerontologie
53 ZK/30/2397/2020 33 0 1
49. Návrhy změn v projektech, podpořených dotacemi na individuální účel - Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s., Obec Dolní Dvůr, Obec Lužany, Perinatální hospic Dítě v srdci, z.s. a Ski klub Ústí nad Orlicí, z.s.
54 ZK/30/2398/2020 31 0 2
50. Změny v projektech, podpořených dotací na individuální účel - Česká Skalice, Dobruška, DPS Broumov, Charita RK, Stacionář Náchod
protinávrh Ing. Praus
55 ZK/30/2399/2020 26 3 3
51. Pomoc s předfinancováním a kofinancováním česko-polských projektů Revitalizace KUKS
56 ZK/30/2400/2020 28 0 4
52. Prodloužení doby realizace a změna rozpočtu projektu 2. technická pomoc pro Královéhradecký kraj - Interreg V-A ČR - Polsko
57 ZK/30/2401/2020 33 0 0
53. Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Libereckým krajem, Královéhradeckým krajem a Svazkem měst a obcí Krkonoše
58 ZK/30/2402/2020 33 0 0
54. Schválení podání žádosti Královéhradeckého kraje do Výzvy Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech pro rok 2020
59 ZK/30/2403/2020 33 0 0
55. Poskytnutí dotací z krajských dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje pro rok 2020
60 ZK/30/2404/2020 32 0 0
56. "Podpora veřejně prospěšných projektů v dotačním programu ""Podpora hospodaření v lesích - asanace kůrovcového dříví"" v roce 2020 "
61 ZK/30/2405/2020 34 0 0
57. Žádost Římskokatolické farnosti Neratov o změnu příjemce dotace u projektu č. 20KPGU2-0083 v oblasti kultury a památkové péče
62 ZK/30/2406/2020 34 0 0
58. Změny v projektech podpořených dotacemi - město Police nad Metují, obec Libňatov, obec Lužany, obec Habřina, obec Všestary
63 ZK/30/2407/2020 33 0 0
59. Změna v realizaci projektu 20SMVU1-0026 s názvem Kupředu - rozvoj polytechniky v DDM Hořice
64 ZK/30/2408/2020 32 0 1
60. Prodloužení termínů ukončení realizace projektů - územní plány, cyklotrasy
65 ZK/30/2409/2020 32 0 0
61. Žádost o změnu v projektu podpořeném dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje – Obec Čestice
66 ZK/30/2410/2020 33 0 0
62. Žádost o prodloužení doby realizace projektu podpořeného dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje - obec Máslojedy, IČO 44444419
67 ZK/30/2411/2020 32 0 0
63. Změna typu poskytnuté dotace - město Police nad Metují
68 ZK/30/2412/2020 32 0 0
64. Prominutí odvodu dotace Společnosti pro destinační management Broumovska, o.p.s. IČO 023 26 159
69 22 0 8
65. Prominutí odvodu a penáleza porušení rozpočtové kázně - Obec Lánov IČO 002 78 041
70 ZK/30/2413/2020 30 0 1
66. Prominutí odvodu a penáleza porušení rozpočtové kázně - Město Meziměstí IČO 002 72 841
71 ZK/30/2414/2020 31 0 0
67. Dotační programy v oblasti regionálního rozvoje pro rok 2021
návrh Ing. Vlasáka
72 ZK/30/2415/2020 30 0 2
Dotační programy v oblasti regionálního rozvoje pro rok 2021
celkový návrh
73 32 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 68 - 75
74 24 0 0
hlasování k bodům č.68 - 75
75 26 0 0
68. Dotační program 21POVU1 Program obnovy venkova
75 ZK/30/2416/2020 26 0 0
69. Dotační programy v oblasti cestovního ruchu pro rok 2021
75 ZK/30/2417/2020 26 0 0
70. Dotační programy v oblasti životní prostředí a zemědělství pro rok 2021
75 ZK/30/2418/2020 26 0 0
71. Dotační programy v oblasti Vzdělávání pro rok 2021
75 ZK/30/2419/2020 26 0 0
72. Dotační program v oblasti Prevence rizikového chování pro rok 2021
75 ZK/30/2420/2020 26 0 0
73. Dotační programy v oblasti Volnočasové aktivity pro rok 2021
75 ZK/30/2421/2020 26 0 0
74. Dotační programy v oblasti sport a tělovýchova a vrcholový sport pro rok 2021
75 ZK/30/2422/2020 26 0 0
75. Dotační programy v oblasti kultury a památkové péče pro rok 2021
75 ZK/30/2423/2020 26 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 76 - 80
76 26 0 0
hlasování k bodům č. 76 - 80
77 26 0 0
76. Aktualizace pravidel dotačního programu Královéhradeckého kraje „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“
77 ZK/30/2424/2020 26 0 0
77. Investiční dotace obcím na rozvoj vodohospodářské infrastruktury v roce 2020 – II.
77 ZK/30/2425/2020 26 0 0
78. Oprava termínu zahájení projektu sanace staré ekologické zátěže Nový Bydžov
77 ZK/30/2426/2020 26 0 0
79. Změna termínu realizace vodohospodářského projektu obce Batňovice
77 ZK/30/2427/2020 26 0 0
80. Prodloužení termínu realizace vodohospodářského projektu města Pilníkov
77 ZK/30/2428/2020 26 0 0
81. Žádost ZOO Dvůr Králové a.s. o ručení ke smlouvě o úvěru
78 ZK/30/2429/2020 28 0 0
82. Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod a.s. - informace o realizaci projektu
79 ZK/30/2430/2020 27 0 0
83. Aktualizace příslibu profinancování
80 ZK/30/2431/2020 30 0 0
84. Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů
81 ZK/30/2432/2020 30 0 1
85. Aktualizace profinancování projektu SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
82 ZK/30/2433/2020 32 0 0
86. Návrh na schválení aktualizace příslibu profinancování na přípravu záměrů pro programové období 2021+
83 17 8 7
87. Projekt Digitální technická mapa kraje – způsob pořízení informačního systému DTM
84 ZK/30/2434/2020 30 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 88 - 185 (vyjma stažených bodů č. 89, 129 a 182 a vyjma samostatně hlasovaného bodu č. 127):
85 30 0 1
hlasování k bodům č. 88 - 185(vyjma stažených bodů č. 89, 129 a 182 a vyjma samostatně hlasovaného bodu č. 127):
86 31 0 0
88. Návrh dodatku č. 45 Zřizovací listiny č.j. 20184/DS/2009 Správy silnic Královéhradeckého kraje
86 ZK/30/2435/2020 31 0 0
89. "Majetkoprávní příprava stavební akce - „I/14 Solnice, obchvat"" v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"" STAŽENO Z PROGRAMU"
90. Návrh na směnu pozemků v k. ú. a obci Kvasiny v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
86 ZK/30/2436/2020 31 0 0
91. Návrh Smlouvy kupní na odkup pozemku p.p.č. 2460/56 v k. ú. Solnice mezi Královéhradeckým krajem a paní P. L. pro realizaci stavební akce „I/14 Solnice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
86 ZK/30/2437/2020 31 0 0
92. Návrh Smlouvy kupní na odkup spoluvlastnického podílu na pozemcích p.p.č. 2460/69 a p.p.č. 2460/79 mezi Královéhradeckým krajem a paní J. E. pro realizaci stavební akce „I/14 Solnice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
86 ZK/30/2438/2020 31 0 0
93. Návrh Smlouvy kupní na odkup spoluvlastnického podílu na pozemcích p.p.č. 2460/69 a p.p.č. 2460/79 mezi Královéhradeckým krajem a paní H. S. pro realizaci stavební akce „I/14 Solnice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
86 ZK/30/2439/2020 31 0 0
94. Návrh Smlouvy kupní na odkup spoluvlastnického podílu na pozemcích p.p.č. 2460/69 a p.p.č. 2460/79 mezi Královéhradeckým krajem a panem J. P. pro realizaci stavební akce „I/14 Solnice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
86 ZK/30/2440/2020 31 0 0
95. Návrh Smlouvy kupní na odkup pozemků p.p.č. 2460/30 a p.p.č. 5248 mezi Královéhradeckým krajem a panem P. B. pro realizaci stavební akce „I/14 Solnice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
86 ZK/30/2441/2020 31 0 0
96. Návrh Smlouvy kupní na odkup spoluvlastnického podílu na pozemku p.p.č. 2460/12 mezi Královéhradeckým krajem a panem A. K. pro realizaci stavební akce „I/14 Solnice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
86 ZK/30/2442/2020 31 0 0
97. Návrh na výkup spoluvlastnického podílu na pozemku p.p.č. 5776 v k.ú. Solnice s J. Š. v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“.
86 ZK/30/2443/2020 31 0 0
98. Návrh na prodej nemovitých věcí v k. ú. a obci Lázně Bělohrad
86 ZK/30/2444/2020 31 0 0
99. Návrh na prodej pozemků v k.ú. Poříčí u Trutnova a obci Trutnov
86 ZK/30/2445/2020 31 0 0
100. Návrh na prodej pozemku p. č. 86/31 v k.ú. Poříčí u Trutnova a obci Trutnov
86 ZK/30/2446/2020 31 0 0
101. Návrh na prodej části pozemku p. č. 739/20 v k. ú. a obci Dvůr Králové nad Labem
86 ZK/30/2447/2020 31 0 0
102. Návrh na prodej pozemku 673/4 v k. ú. a obci Nové Město nad Metují
86 ZK/30/2448/2020 31 0 0
103. Návrh na prodej pozemku v k. ú. a obci Hostinné
86 ZK/30/2449/2020 31 0 0
104. Návrh na prodej nemovité věci vk. ú. Kunčina Ves u Zdobnice a obci Zdobnice
86 ZK/30/2450/2020 31 0 0
105. Návrh na prodej části pozemku v k.ú. Hodkovice u Trutnova a obci Jívka
86 ZK/30/2451/2020 31 0 0
106. Návrh na prodej části pozemku v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova a obci Petrovice
86 ZK/30/2452/2020 31 0 0
107. Návrh na výkup pozemku p. č. 42/4 v k. ú. Zvíkov nad Bystřicí a obci Boharyně
86 ZK/30/2453/2020 31 0 0
108. Návrh na výkup pozemku p. č. 344/11 v k. ú. Chlum u Hradce Králové a obci Všestary
86 ZK/30/2454/2020 31 0 0
109. Návrh na výkup pozemků p. č. 663/5, 681/6 a 681/23 v k. ú. Kal a obci Pecka
86 ZK/30/2455/2020 31 0 0
110. Návrh na výkup pozemků p. č. 1104/2 a 1104/7 v k. ú. a obci Újezd pod Troskami
86 ZK/30/2456/2020 31 0 0
111. Návrh na výkup pozemků p. č. 295/8 a 296/10 v k. ú. a obci Jičín
86 ZK/30/2457/2020 31 0 0
112. Návrh na výkup pozemku p. č. 1073/106 v k. ú. Prasek
86 ZK/30/2458/2020 31 0 0
113. Návrh na výkup pozemků v k. ú. Prasek, Popovice u Nechanic, Hořiněves, Lejšovka
86 ZK/30/2459/2020 31 0 0
114. Návrh na výkup pozemků p. č. 1073/106 a 1073/107 v k. ú. Prasek
86 ZK/30/2460/2020 31 0 0
115. Návrh na výkup pozemků p. č. 3/8 a 14/8 v k. ú.Hoděčín a obci Olešnice
86 ZK/30/2461/2020 31 0 0
116. Návrh na výkup pozemků p. č. 175/15 a 175/16 v k. ú.a obci Kosičky
86 ZK/30/2462/2020 31 0 0
117. Návrh č. 1 na výkup pozemku v k. ú. Dobrošov a obec Náchod
86 ZK/30/2463/2020 31 0 0
118. Návrh č. 2 na výkup pozemků v k. ú. Dobrošov a obec Náchod
86 ZK/30/2464/2020 31 0 0
119. Návrh č. 3 na výkup pozemků v k. ú. Dobrošov a obec Náchod
86 ZK/30/2465/2020 31 0 0
120. Návrh č. 4 na výkup pozemku v k. ú. Dobrošov a obec Náchod
86 ZK/30/2466/2020 31 0 0
121. Návrh č. 5 na výkup pozemku v k. ú. Dobrošov a obec Náchod
86 ZK/30/2467/2020 31 0 0
122. Návrh na výkup nemovitých věcí v k. ú. a obec Jičín lokalita Pražské Předměstí
86 ZK/30/2468/2020 31 0 0
123. Návrh na výkup pozemků v k. ú. a obec Jičín lokalita Soudná
86 ZK/30/2469/2020 31 0 0
124. "Návrh výkupu části pozemku p. č. 1290/7 a 1290/9 v k. ú. Velké Poříčí v rámci stavby č.34818, ""Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí"" "
86 ZK/30/2470/2020 31 0 0
125. Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní na výkup nemovitých věcí v k. ú. Roudnička a obci Hradec Králové
86 ZK/30/2471/2020 31 0 0
126. Návrh na koupi části pozemku p. č. 1147/1 a pozemku p. č. 1146/1, vše v k. ú. Opočno pod Orlickými horami
86 ZK/30/2472/2020 31 0 0
127. Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní a smlouvě o právu provést stavbu v k. ú. a obci Častolovice
87 ZK/30/2529/2020 32 0 0
128. Návrh na darování pozemku 673/4 v k. ú. a obci Nové Město nad Metují
86 ZK/30/2473/2020 31 0 0
129. Návrh na darování pozemku p. č. 1194/4 v k. ú. Holovousy v Podkrkonoší STAŽENO Z PROGRAMU
130. Návrh na darování pozemků v k. ú. Pecka, v k. ú. Lhota u Pecky, v k. ú. Kal pod stavbou chodníků a veřejnou zelení
86 ZK/30/2474/2020 31 0 0
131. Návrh na darování pozemků v k. ú. Újezd u Hradce Králové a obci Černilov
86 ZK/30/2475/2020 31 0 0
132. Návrh na darování pozemků v k. ú. Dolní Černůtky a obci Jeřice
86 ZK/30/2476/2020 31 0 0
133. Návrh na darování pozemků - v k. ú. Dolany u Jaroměře a obci Dolany
86 ZK/30/2477/2020 31 0 0
134. Návrh na darování pozemků – v k. ú. Kukleny a obci Hradec Králové, v k. ú. Plotiště nad Labem a obci Hradec Králové, v k. ú. Slezské Předměstí a obci Hradec Králové, v k. ú. a obci Třebechovice pod Orebem - okr. Hradec Králové
86 ZK/30/2478/2020 31 0 0
135. Návrh na darování pozemků – v k. ú. a obci Týniště nad Orlicí, v k. ú. Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou a obci Rychnov nad Kněžnou a v k. ú. a obci Potštejn –okr. Rychnov nad Kněžnou
86 ZK/30/2479/2020 31 0 0
136. Návrh na darování pozemků – v k. ú. a obci Jičín, v k. ú. Kostelec u Jičíněvsi a obci Kostelec a v k. ú. Robousy a obci Jičín - okr. Jičín
86 ZK/30/2480/2020 31 0 0
137. Návrh na darování pozemků – v k. ú. a obci Náchod, v k. ú. Běloves a obci Náchod,v k. ú. Vrchoviny a obci Nové Město nad Metují, v k. ú. a obci Říkov a v k. ú. a obci Velký Třebešov - okr. Náchod
86 ZK/30/2481/2020 31 0 0
138. Návrh na darování pozemků – v k.ú. Bohuslavice nad Úpou a obci Trutnov, v k.ú. Čistá v Krkonoších a obci Černý Důl, v k.ú. Prostřední Lánov a obci Lánov, v k.ú. a obci Rudník, v k.ú. Dolní Staré Město a obci Trutnov, v k.ú. Horní Staré Město a obci Trutnov, v k.ú. Hertvíkovice a obci Mladé Buky, v k.ú. a obci Rtyně V Podkrkonoší, v k.ú. a obci Trutnov, v k.ú. a obci Suchovršice, v k.ú. a obci Úpice a v k.ú. a obci Vrchlabí – okr. Trutnov
86 ZK/30/2482/2020 31 0 0
139. Návrh na darování pozemků - v k. ú. Horní Dohalice a obci Dohalice a v k. ú. Dlouhé Dvory a obci Střezetice
86 ZK/30/2483/2020 31 0 0
140. Návrh na darování pozemku p. č. 1347/82 v k. ú. Holovousy v Podkrkonoší a obci Holovousy, okr. Jičín
86 ZK/30/2484/2020 31 0 0
141. Návrh na darování pozemku v k. ú. Slatina u Hradce Králové a obci Hradec Králové
86 ZK/30/2485/2020 31 0 0
142. Návrh na darování pozemků – v k. ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují a v k. ú. a obci Nové Město nad Metují
86 ZK/30/2486/2020 31 0 0
143. Návrh na darování pozemků v k.ú. Spy a v k.ú. Krčín, obec Nové Město nad Metují a přijetí daru pozemků v k.ú. Krčín a v k.ú. Spy, obec Nové Město nad Metují
86 ZK/30/2487/2020 31 0 0
144. Návrh na darování pozemku p. č. 559/18 v k. ú. Volanice
86 ZK/30/2488/2020 31 0 0
145. Návrh na darování pozemků v k. ú. Pecka a v k. ú. Bělá u Pecky pod cyklostezkou
86 ZK/30/2489/2020 31 0 0
146. Návrh na darování pozemků v k. ú. Martínkovice pod stavbou chodníků a místní komunikací
86 ZK/30/2490/2020 31 0 0
147. Návrh na darování pozemků v k. ú. Červený Kostelec a v k. ú. Olešnice u Červeného Kostelce, obci Červený Kostelec
86 ZK/30/2491/2020 31 0 0
148. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Bílá Třemešná
86 ZK/30/2492/2020 31 0 0
149. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Račice nad Trotinou
86 ZK/30/2493/2020 31 0 0
150. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Střevač
86 ZK/30/2494/2020 31 0 0
151. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Dobřenice
86 ZK/30/2495/2020 31 0 0
152. Návrh na darování části pozemku v k. ú. Horní Malá Úpa a obci Malá Úpa
86 ZK/30/2496/2020 31 0 0
153. Návrh na převod vlastnických práv k pozemní komunikaci - darování stavby silnice III/01112 v k. ú. Doudleby nad Orlicí včetně pozemků p. č. 1555/5 a p. p. č. 1558/8 v k. ú. Doudleby nad Orlicí
86 ZK/30/2497/2020 31 0 0
154. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací
86 ZK/30/2498/2020 31 0 0
155. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací na převod vlastnických práv k pozemní komunikaci v k. ú. Opočno pod Orlickými horami a obci Opočno
86 ZK/30/2499/2020 31 0 0
156. Návrh na uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě
86 ZK/30/2500/2020 31 0 0
157. Návrh na zrušení usnesení - příjem daru v k. ú. a obci Hronov
86 ZK/30/2501/2020 31 0 0
158. Návrh na příjem daru – pozemků v k. ú. Česká Skalice, Malá Skalice, Zájezd u České Skalice, Velký Třebešov (součástí silnic č. II/304, II/307, III/3076, III/3049)
86 ZK/30/2502/2020 31 0 0
159. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. a obci Chlumec nad Cidlinou, v k. ú. a obci Třesovice a v k. ú. a obci Dobřenice – okr. Hradec Králové
86 ZK/30/2503/2020 31 0 0
160. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. a obci Svoboda nad Úpou a v k. ú. Hořejší Vrchlabí a obci Vrchlabí – okr. Trutnov a v k. ú. Horní Lochov a obci Holín – okr. Jičín
86 ZK/30/2504/2020 31 0 0
161. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Horní Staré Město a obci Trutnov
86 ZK/30/2505/2020 31 0 0
162. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. a obci Trutnov
86 ZK/30/2506/2020 31 0 0
163. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. a obci Nechanice + k. ú. Lubno u Nechanic a obci Nechanice, v k. ú. a obci Libčany, v k. ú. a obci Nový Bydžov, v k. ú. Staré Nechanice a obci Nechanice, v k. ú. a obci Kobylice a v k. ú. Petrovice u Nového Bydžova a obci Petrovice – okr. Hradec Králové
86 ZK/30/2507/2020 31 0 0
164. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. a obci Střevač, v k. ú. a obci Staré Smrkovice a v k. ú. Psinice a obci Libáň – okr. Jičín
86 ZK/30/2508/2020 31 0 0
165. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Čistá v Krkonoších a obci Černý Důl a v k. ú. a obci Chotěvice – okr. Trutnov
86 ZK/30/2509/2020 31 0 0
166. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. a obci Stěžery, v k. ú. a obci Třebechovice pod Orebem a v k. ú. a obci Holohlavy – okr. Hradec Králové
86 ZK/30/2510/2020 31 0 0
167. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. a obci Dolní Přím, v k. ú. a obci Nový Bydžov, v k. ú. a obci Barchov a v k. ú. a obci Holohlavy – okr. Hradec Králové
86 ZK/30/2511/2020 31 0 0
168. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. a obci Nová Paka
86 ZK/30/2512/2020 31 0 0
169. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Vrchovina a obci Nová Paka a v k. ú. Černožice nad Labem a obci Černožice
86 ZK/30/2513/2020 31 0 0
170. Návrh na bezúplatný převod části pozemku v k. ú. a obci Broumov
86 ZK/30/2514/2020 31 0 0
171. Návrh na bezúplatný převod nemovitých věcí v k. ú. a obci Vamberk
86 ZK/30/2515/2020 31 0 0
172. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Štikov od ČR - Lesy České republiky, s. p.
86 ZK/30/2516/2020 31 0 0
173. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. a obci Miletín
86 ZK/30/2517/2020 31 0 0
174. Schválení převodu a podání žádosti o bezúplatný převod protihlukové zdi v ul. Kladská do vlastnictví Statutárního města Hradec Králové
86 ZK/30/2518/2020 31 0 0
175. Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Třebeš a obci Hradec Králové
86 ZK/30/2519/2020 31 0 0
176. Návrh na zrušení usnesení - převody pozemků pod silnicemi I. třídy s ČR-ŘSD
86 ZK/30/2520/2020 31 0 0
177. Návrh na svěření nemovitého majetku k hospodaření vk. ú. Pražské Předměstí a obci Hradec Králové
86 ZK/30/2521/2020 31 0 0
178. Návrh na svěření nemovitého majetku k hospodaření vk. ú.a obci Rokytnice v Orlických horách
86 ZK/30/2522/2020 31 0 0
179. Návrh na směnu pozemků v k. ú. a obci Hostinné
86 ZK/30/2523/2020 31 0 0
180. Návrh na směnu pozemků p. p. č. 672/2 ostatní plocha – zeleň, p. p. č. 150/13 ostatní plocha – silnice, p. p. č. 150/14 ostatní plocha – silnice a p. p. č. 154/7 ostatní plocha – silnice, vše v k. ú. Rakov u Markvartic po stavbě č. 33131, III/28010 Staňkova Lhota – Rakov - Sedliště
86 ZK/30/2524/2020 31 0 0
181. Návrh na směnu části pozemku p. č. 1147/1, části pozemku p. č. 1728/6 a pozemku p. č. 1146/1, vše v k. ú. Opočno pod Orlickými horami a prodej části pozemku p. č. 1144 v k. ú. Opočno pod Orlickými horami
86 ZK/30/2525/2020 31 0 0
182. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/15/1181/2018 ze dne 10. 9. 2018 STAŽENO Z PROGRAMU
183. Souhlas se zcizením nemovitosti v k.ú. Opočno pod Orlickými horami
86 ZK/30/2526/2020 31 0 0
184. Návrh na schválení uzavření dodatku č. 1 smlouvy o realizaci přeložky –(křížení stavby D35 v úseku Úlibice -Hořice a silnic ve vlastnictví Královéhradeckého kraje III/32834, II/327, III/32750, III/32752, III/28053 a III/32611) z důvodu požadované změny územního rozhodnutí
86 ZK/30/2527/2020 31 0 0
185. Návrh na schválení dohody o majetkoprávním vypořádání stavby - rekonstrukce Škroupova domu, k. ú. Osice
86 ZK/30/2528/2020 31 0 0
186. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
88 ZK/30/2530/2020 29 0 0
187. Informace o personální situaci v Oblastní nemocnici Trutnov a.s. - projednávání předřazeno za bod č. 20
návrh Mgr. Adamec
25 35 0 1
187. Informace o personální situaci v Oblastní nemocnici Trutnov a.s. - projednávání předřazeno za bod č. 20
návrh. PhDr. JUDr. Ondářek, Ph.D.
26 38 0 0
187. Informace o personální situaci v Oblastní nemocnici Trutnov a.s. - projednávání předřazeno za bod č. 20
návrh. PhDr. JUDr. Ondářek, Ph.D.
27 ZK/30/2371/2020 25 2 7
188. Solidarita s občany Běloruska
89 ZK/30/2531/2020 26 0 3

Soubory ke stažení