Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 - II. etapa

2. 10. 2017 Autor: Jan Dvořák

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 rozvojový program na podporu výuky plavání podle § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Účelem rozvojového programu je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní náklady, a to na dopravu žáků 1. stupně základní školy z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby v rámci České republiky. Dotace tedy může pokrýt celou platbu za tuto dopravu, která bude fakturována dopravcem.

MŠMT stanovuje toto kritérium pro přidělení dotace škole: doprava žáků 1. stupně základní školy z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby, je zajišťována a hrazena základní školou na základě smluvního vztahu základní školy s dopravcem nebo organizací zajišťující tuto dopravu.

Škola předává podklady pro podání žádosti o přidělení finančních prostředků ministerstvu včetně čestného prohlášení, a to prostřednictvím webové aplikace na webových stránkách na této adrese: http://is-plavani.msmt.cz.

Registrace v elektronickém systému pro sběr podkladů pro žádosti o dotaci a vkládání podkladů pro žádost je otevřena od9. října 2017.

Podklady pro žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 6. listopadu 2017.

Vyhlášení, dopis náměstka ministryně ředitelkám a ředitelům základních škol a formulář čestného prohlášení: Web MŠMT