Rozvojový program MŠMT - Podpora vzdělávání cizinců ve školách pro období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

17. 10. 2017 Autor: Jan Dvořák

Vyhlášení rozvojového programu na rok 2018 pro částečnou úhradu či krytí zvýšených nákladů vzniklých právnickým osobám souvisejících s poskytováním výuky českého jazyka přizpůsobené potřebám dětí a žáků – cizinců k usnadnění jejich integrace do naší společnosti a vzdělávacího systému České republiky. Program je určen na podporu dětí a žáků - cizinců v povinném předškolním a základním vzdělávání uvedených v § 20 školského zákona.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách. Rozvojový program je určen na podporu dětí a žáků - cizinců v povinném předškolním a základním vzdělávání uvedených v § 20 školského zákona. Jeho cílem je přispět právnickým osobám vykonávajícím činnost mateřských škol, základních škol a víceletých gymnázií (v odpovídajících ročnících) zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení (dále jen „právnická osoba“) na částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním výuky českého jazyka přizpůsobené potřebám dětí a žáků – cizinců k usnadnění jejich integrace do naší společnosti a vzdělávacího systému České republiky.

Program se člení na tři moduly:

A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků – cizinců z třetích zemí

B) Zajištění podmínek vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území ČR a dětí, žáků - cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců

C) Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie

Text vyhlášení a jeho přílohy najdete na adrese http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-podpora-vzdelavani-cizincu-ve.

Pro podávání žádostí právnickými osobami zřizovanými krajem, obcí, svazkem obcí nebo privátním sektorem (soukromé právnické osoby) stanovuje vyhlášení programu následující pravidla:

  • Žádost se podává na formuláři, jenž je Přílohou č. 2 vyhlášení
  • Žádost se podává listinnou formou s označením názvu a příslušného modulu programu zaslanou na odbor školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
  • Zároveň se žádost zasílá elektronicky na e-mailovou adresu jdvorak@kr-kralovehradecky.cz ve formátu MS Word a zároveň ve formátu pdf – naskenovaná listinná podoba žádosti s razítkem a podpisem oprávněné osoby, přičemž v předmětu e-mailu bude uveden název programu, příslušného modulu či jeho zkratka a IČO žadatele
  • Termín pro podání žádosti je 23. 10. 2017 - rozhodující je datum skutečného doručení
  • Zmeškání lhůty pro podání žádosti nelze prominout.
  • Žadatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti. Žadatel nebude vyzýván k odstranění nedostatků žádosti. Zjištění nedostatků může být důvodem pro vyřazení žádosti.