Dotační program na podporu sociálních služeb v roce 2009

22. 6. 2009 Autor: Ivan Guman

Královéhradecký kraj vyhlašuje dotační program na podporu poskytování sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2009.

Program je určen na spolufinancování sociálních služeb, které, jsou zařazeny do Plánu rozvoje sociálních služeb Královéhradeckého kraje: 1. aktualizace pro období 2008-09.

V dotačním řízení pro rok 2009 mají prioritu takové sociální služby, které jsou poskytovány s cílem naplnit individuální potřeby uživatelů, umožňují uživateli vést běžný život ve svém přirozeném prostředí, podporují uživatele v zapojení se do místní komunity a předcházejí tak jeho vyloučení ze společenského života. Preferovány budou současně služby, které podporují sociální soudržnost místních společenství (obcí a mikroregionů) a jsou součástí komunitních a jiných regionálních plánů sociálních služeb.

Podmínky dotačního řízení:

Dotace z rozpočtu kraje je poskytována na základě žádosti tvořené:
a)     předepsaným písemným formulářem s přílohami předloženým Královéhradeckému kraji v jednom vyhotovení;
b)    daty vloženými do databázové aplikace projektu „Vytváření místního partnerství – benchmarking sociálních služeb Královéhradeckého kraje“ (část Realita 2008)

Formulář žádosti a metodika jsou k dispozici na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Regiocentrum Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245, 500 03, Hradec Králové 3 a na internetové adrese: www.kr-kralovehradecky.c. z

Do dotačního řízení Královéhradeckého kraje se zařazují žádosti, podané nejpozději do 10. července 2009 včetně. Rozhodující je datum razítka  podatelny krajského úřadu.

Adresa pro písemný styk a osobní doručení:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Vyplněnou žádost zaslat současně i elektronicky na e-mail: iguman@kr-kralovehradecky.cz.

Soubory ke stažení