Dotační program na podporu navazujících činností v roce 2009

22. 6. 2009 Autor: Ivan Guman

Královéhradecký kraj vyhlašuje dotační program na podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby definované v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném nění v Královéhradeckém kraji v roce 2009.

Podpořené činnosti musí být v souladu se strategickými dokumenty Královéhradeckého kraje: 

 • Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro období 2007-09. 1. aktualizace pro období 2008-09; Další navazující a doplňkové služby:
  • Mateřská centra, centra pro rodiny s dětmi – pouze v oblasti činností, které nespadají do dotačního řízení odboru školství KÚ KHK.
  • Půjčovny kompenzačních pomůcek a rehabilitační pobyty.
  • Poradny se zaměřením na drogy, alkohol, tabák a gamblerství (také besedy).
  • Zajišťování dobrovolníků pro sociální a navazující služby v území kraje.
  • Poradny pro děti a mládež – zdravý životní styl. 
 • Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2008 – 2010
  • Podpora a rozvoj zdravého životního stylu. 
 • Plán začleňování seniorů v Královéhradeckém kraji 2008-10
  • Poradenské činnosti pro seniory, informovanost seniorů.
  • Dobrovolnictví v péči o seniory v sociálních a zdravotních službách – asistenčních i rezidenčních
  • Prevence kriminality zaměřená na ochranu seniorů
  • Vzdělávání seniorů, aktivní podpora udržování jejich vědomostí a dovedností v současné dynamicky se měnící společnosti
  • Podpora zdravého životního stylu a zdravého stárnutí, osvětová činnost
  • Podpořit vydávání informačních materiálů pro seniory
 • Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
  • Podpořit rozvoj specializované doplňkové veřejné dopravy pro imobilní cestující
  • Celoživotní vzdělávání u osob se zdravotním postižením
 • Koncepce prevence kriminality na léta 2009 až 2011 v Královéhradeckém kraji
  • Resocializační a probační programy
  • Dlouhodobá práce s pachateli kriminality

 Podmínky dotačního řízení:

Dotace z rozpočtu kraje je poskytována na základě žádosti předložené v předepsaném písemném formuláři s přílohami. Žádost se předkládá v jednom vyhotovení.

Formulář žádosti a metodika jsou k dispozici na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Regiocentrum Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245, 500 03, Hradec Králové 3 a na internetové adrese: www.kr-kralovehradecky.cz

Do dotačního řízení Královéhradeckého kraje se zařazují žádosti, podané nejpozději do 10. července 2009 včetně. Rozhodující je datum razítka  podatelny krajského úřadu.

Adresa pro písemný styk a osobní doručení:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Vyplněnou žádost zaslat současně i elektronicky na e-mail: iguman@kr-kralovehradecky.cz

Soubory ke stažení