Prevence kriminality na regionální úrovni - Výzkum postojů občanů k prevenci kriminality 2017

21. 4. 2021 Autor: Monika Honzíková

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra nechal zpracovat reprezentativní výzkum veřejného mínění zaměřený na postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky, a to i na regionální úrovni.

Výzkum s názvem „Názory a postoje obyvatel na otázky spojené s problematikou kriminality a její prevencí“ provedla na základě výběrového řízení firma ppm factum research s.r.o., se sídlem v Praze. V listopadu 2017 proběhl sběr dat a v prosinci 2017 byla vytvořena zpráva, která má dvě části. Dotazováno bylo 3 019 obyvatel ČR, dotazování probíhalo v každém ze 14 krajů včetně hlavního města Prahy. V Královéhradeckém kraji se jednalo o výzkumný vzorek 187 obyvatel. Odpovědi byly dále tříděny také dle pohlaví, věku či vzdělání.

Dotazník připravilo Ministerstvo vnitra (odbor prevence kriminality) ve spolupráci se členy Republikového výboru pro prevenci kriminality. Partnerem realizovaného výzkumu je Institut pro kriminologii a sociální prevenci (výzkumné pracoviště Ministerstva spravedlnosti). Výsledky výzkumu v Královéhradeckém kraji naleznete v příloze tohoto sdělení, další informace pak na stránkách MV ČR, konkrétně: http://www.mvcr.cz/clanek/prevence-kriminality-na-regionalni-a-lokalni-urovni.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d

Soubory ke stažení