Strategie prevence sociálně nežádoucích jevů v Královéhradeckém kraji 2017 - 2021

21. 4. 2021 Autor: Mgr.Monika Honzíková, Mgr. Martina Smudková

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 2. zasedání dne 5. 12. 2016 vzalo na vědomí Strategii prevence sociálně nežádoucích jevů v Královéhradeckém kraji 2017 – 2021. Oblasti, kterých se Strategie 2017 - 2021 dotýká, jsou tři. Jedná se o oblast prevence kriminality, oblast protidrogové politiky (adiktologie) a oblast sociálně vyloučených lokalit, resp. se zaměřuje na zmírňování sociálního vyloučení osob, žijících v sociálně vyloučených lokalitách. Vycházíme z předpokladu, že tyto tři oblasti se sebou velmi úzce souvisí, prolínají se a vzájemně ovlivňují, takže i cíle, opatření a následné aktivity by měly být ve vzájemné interakci.

Strategie je koncepčním materiálem, který je platformou pro další aktivity a působení v těchto oblastech na následující roky. Obsahuje z jednotlivých oblastí aktuální popis situace (s odkazem na podrobnější zprávy ne webech KHK), tak i SWOT analýzu a popis jednotlivých cílů. Vizí strategie je nastavit komplexní preventivní aktivity vedoucí ke snížení výskytu sociálně nežádoucích jevů na území Královéhradeckého kraje v prioritních oblastech adiktologie, prevence kriminality a sociálně vyloučené lokality. V minimální variantě Strategie směřuje k udržení stávajícího stavu, tzn., že se nežádoucí sociální jevy nebudou v období účinnosti Strategie zhoršovat.

Cílovou skupinou je jak odborná veřejnost, laická veřejnost, ale také představitelé samospráv obcí, kteří hrají důležitou úlohu ve směřování aktivit v daných lokalitách. Aktivity jsou zahrnuty v jednotlivých cílech oblasti monitorování, analýzy a koordinace, metodického vedení, vzdělávání odborné veřejnosti, podpory přímých aktivit vůči cílové skupině a aktivit vůči veřejnosti a samosprávám obcí.

Na tvorbě se podílelo množství odborníků a odbornic zaštiťující různé organizace a instituce, nestátní neziskové organizace a státní správu za jednotlivé oblasti prevence kriminality, adiktologie a problematiku sociálně vyloučených lokalit. Strategie je i díky tomu materiálem cíleným na aktuální potřeby a praktické využití, zohledňující velkou propojenost a šíři dané problematiky.

Celý dokument Strategie prevence sociálně nežádoucích jevů v Královéhradeckém kraji 2017 – 2021 naleznete v přílohách ke stažení.

Soubory ke stažení