Vyhlášení dotačního program prevence kriminality pro rok 2014

21. 4. 2021 Autor: Martina Smudková

Dotační program byl vyhlášen v souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015“, na který budou poskytovány státní účelové dotace krajům a obcím.

Cíle Programu prevence kriminality jsou:

  1. snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů,
  2. snížení výskytu delikventní činnosti u cílových skupin definovaných ve Strategii prevence kriminality, nebo jejich ochrana,
  3. efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality,
  4. komplexní přístup v komunitách postavený na spolupráci obce, Policie ČR a dalších subjektů.

.

Žadatelé o dotaci na Program prevence kriminality na rok 2014 se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené.

.

Příjemcem dotace na Program prevence kriminality na rok 2014 může být pouze kraj nebo obec. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního i investičního charakteru. Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace a další typy právnických osob, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.

 

Termín pro předkládání žádostí obcí:

Dle Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality v roce 2014, dle čl. 9, odst. 1 je stanoven na 14. února 2014.

 

Termín pro individuální konzultace k projektům je stanoven na 9. ledna 2014. Na konzultaci se přihlaste prostřednictvím e-mailu, nebo telefonicky k M. Smudkové (kontakt viz níže).

 

Adresa předkládání žádostí:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor sociálních věcí, koordinátorka prevence kriminality, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové 500 02

 

V případě konzultací a doplňujících informací můžete využít koordinátorku prevence kriminality krajského úřadu Mgr. Martinu Smudkovou, tel. 495 817 345, e-mail: msmudkova@kr-kralovehradecky.cz, nebo konzultantku odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra PhDr. Olgu Schifferovou, tel. 974 832 574, e-mail: olga.sifferova@mvcr.cz.

 

Podrobnější informace k dotačnímu programu a přílohy ke stažení naleznete ZDE: http://www.mvcr.cz/clanek/dotacni-system-prevence-kriminality.aspx