Závazné pokyny pro obce – realizátory preventivního projektu Ministerstva vnitra k tématu Asistent prevence kriminality

21. 4. 2021 Autor: Ivan Guman

Ministerstvo vnitra ČR – odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality vydalo na základě konkrétních poznatků z kontrolní činnosti, ohlasů odborné i laické veřejnosti, televizních, rozhlasových zpravodajství, článků v tisku a dostupných informací závazné pokyny MV ČR k zamezení nedorozumění a omylů v otázce preventivního projektu Asistent prevence kriminality II/2017.

Níže uvedená pravidla jsou platná pro všechny formy realizace projektu APK – tj. jak finančně podpořených z Programu prevence kriminality, z dotací úřadů práce, z projektů dotovaných z finančních prostředků EU, apod., ale i v případech, kdy APK pod tímto názvem financují obce pouze z vlastního rozpočtu.

1. Základním dokumentem pro realizaci projektu APK je schválená „Metodika výběru, přípravy a činnosti asistentů prevence kriminality“ (dále jen „Metodika“) blíže viz http://www.mvcr.cz/clanek/metodika-vyberu-pripravy-a-cinnosti-asistentu-prevence-kriminality.aspx

2. APK je zaměstnancem samosprávy - obce zařazeným k obecní policii ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., v platném znění;

3. Všechny pracovně právní vztahy mezi zaměstnavatelem (obec) a zaměstnancem (APK) jsou řešeny v souladu se Zákoníkem práce v platném znění;

4. APK není terénním sociálním pracovníkem, nebo strážníkem;

5. APK aktivně působí především v oblasti prevence kriminality; zajišťování veřejného pořádku, zvyšování pocitu bezpečí občanů a spolu s obecní policií přispívá k ochraně a bezpečnosti občanů a majetku v obci;

6. APK není úřední osobou ve smyslu § 127 Trestního zákoníku v platném znění, není vybaven donucovacími prostředky a nejsou na něj delegována žádná zvláštní oprávnění;

7. Za specifikaci pracovních povinností a kontrolu jejich dodržování je odpovědna obec v souladu se základními ustanoveními, uvedenými v Metodice – bez rozdílu toho, kdo je donátorem jeho mzdy (viz např. státní účelové dotace z Programu prevence kriminality; finanční prostředky z fondů EU; finanční prostředky z úřadů práce apod.);

8. Základním standardem pracovní pozice APK je Národní soustava povolání (blíže viz ID: 102691);

9. Výběr dodavatele vzdělávání APK je záležitostí a odpovědností pouze obce jako realizátora projektu a MV do tohoto výběru obce nijak nezasahuje, školení neprovádí a nemá k tomu žádné lektory. Podmínkou samozřejmě zůstává, že obsah, rozsah i forma vzdělávání musí být v souladu s Metodikou. Obsah, rozsah i forma systému vzdělávání, specifikovaná v základní Metodice je závazná pro všechny žadatele o podporu projektů APK;

10. Je nepřípustné název APK zneužívat k jiné pracovní činnosti, než je uvedeno, nebo zaměňovat za „Dohledovou službu,“ „Asistenty městské policie,“ „Hlídací službu,“ „Ochranku“ apod.;

11. Název APK včetně veškerých pomůcek, nosičů a zvukových záznamů, tak jako i výstroje a veškerých aktivit souvisejících s činností APK (včetně oblasti výchovy, vzdělávání, organizování a vedení seminářů, školení nebo konferencí) je chráněný ochrannou známkou vlastněnou MV ČR;

V příloze tohoto článku naleznete dokument v plném znění MV ČR.

Soubory ke stažení