Podpora přípravy projektových záměrů RIS3 Královéhradeckého kraje

7. 11. 2017 Autor: Pavel Šubrt

Dotační program Královéhradeckého kraje pro podporu oblasti výzkumu, vývoje a inovací. V dotačním programu se budou poskytovat účelové neinvestiční dotace veřejným subjektům na přípravu a vypracování dokumentace projektového záměru2 strategické intervence, která je v souladu s Krajskou přílohou k národní RIS 3 za Královéhradecký kraj

Základní informace o dotačním programu Královéhradeckého kraje

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na svém zasedání dne 27. 3. 2017 podmínky dotačního programu Podpora přípravy projektových záměrů RIS3 Královéhradeckého kraje. Dotační program je vyhlašován v rámci projektu Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000741. Tento projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Dne 30. 10. 2017 došlo na základě rozhodnutí Zastupitelstva Královéhradeckého kraje k aktualizaci podmínek dotačního programu. Nově aktualizovanou verzi podmínek dotačního programu naleznete v přílohách pod tímto článkem. Aktualizace se týká změny výše předpokládané alokace dotačního programu.

Základní údaje  
Název dotačního programu: Podpora přípravy projektových záměrů RIS3 Královéhradeckého kraje
Vyhlašovatel dotačního programu: Královéhradecký kraj
Oprávnění žadatelé: Veřejnoprávní subjekty se sídlem nebo pobočkou v Královéhradeckém kraji
Celková alokace dotačního programu: 2 700 000 Kč
Míra podpory: Až 100% na celkové způsobilé výdaje přípravy projektu
Maximální výše podpory: 500 000 Kč
Minimální výše podpory: 100 000 Kč
Typ výzvy: Průběžná
Datum zahájení příjmu žádostí: 2. 5. 2017 8:00
Datum ukončení příjmu žádostí: do vyčerpání alokace, nejpozději do 29. 6. 2018 12:00 hod.
Věcné zaměření výzvy: podpora přípravy strategických intervencí naplňujících krajskou RIS3 strategii
Územní zaměření: Přípustné místo dopadu strategické intervence je Královéhradecký kraj

Podmínkou pro podání žádosti o dotaci na přípravu projektu je, aby daný projekt byl schválen Radou pro výzkum, vývoj a inovace k zařazení do Akčního plánu krajské RIS3 strategie jako strategická intervence a to ještě před podáním samotné žádosti o dotaci. Více informací o zařazení projektů do Akčního plánu naleznete na stránkách proinovace.cz.

Kontaktní informace:

Ing. Pavel Šubrt.

RIS3 koordinátor pro Královéhradecký kraj

e-mail: psubrt@kr-kralovehradecky

mobil: +420 702 201 109

telefon: +420 495 817 284

Adresa:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

Logo EU, Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj, inovace,  logo MŠMT

 

Soubory ke stažení