Nově vyhlášená výzva v programu ESPON - Přeshraniční veřejné služby 2.0

24. 3. 2021 Autor: Roman Klíma

Tato výzva vychází z úzké spolupráce s DG REGIO Evropské unie a z dohody o dvou doplňkových tematických činnostech. V práci programu je snaha využít a lépe šířit výsledky získané v rámci dokončené cílené analýzy ESPON o přeshraničních veřejných službách (2018).

Cílem této výzvy je prostřednictvím toho programu:

• Zhodnotit koncepční a metodické rámce pro analýzu a sběr údajů o přeshraničních veřejných službách v Evropské unii – na jejích vnitřních a vnějších hranicích.

• Uspořádat sběr dat prostřednictvím zlepšené znalostní databáze / datových sad a srovnatelných ukazatelů pro analýzu poskytování veřejných služeb v přeshraničních regionech.

• Zvýšit využití znalostní základny mezi příslušnými zainteresovanými subjekty a sítěmi a oslovit širší publikum.

Tato otevřená výzva, zveřejněná souběžně s DG REGIO, zahrnuje inventarizaci přeshraničních veřejných služeb, umožňující jejich průběžnou aktualizaci. Cílem tohoto výběrového řízení je uzavřít smlouvu s jedním nebo více poskytovateli služeb na shromažďování údajů a metadat, vytváření časových řad a vyplňování stávajících mezer v datech, na provádění kontroly kvality a integraci údajů databáze programu ESPON 2020, ale také na tvorbu stručné datové analýzy a map, spolu s krátkými interpretacemi a klíčovými pozorováními na míru pro tvůrce politik. Smlouva o poskytování služeb vyplývající z této výzvy přispěje k dalšímu šíření, rozvoji a zdokonalování znalostní základny programu ESPON tím, že bude využívat důkazy shromážděné v rámci dokončené cílené analýzy ESPON o přeshraničních veřejných službách (2018).

Rozpočet: 75 000 EUR bez DPH, ale včetně všech ostatních daní, honorářů, cestovních nákladů, nákladů na ubytování a na dopravu.

Uzávěrka: 26. dubna 2021 v 12 hodin.

Zadávací dokumentace: dokumentace související s touto výzvou je včetně technických specifikací a příloh k dispozici v angličtině na

ESPON egtc e-Tendering Platform

Luxembourg Portal for Public Procurements

Další podrobnější informace naleznete na webových stránkách programu.