Metodická pomoc obcím

Starostujte bez starostí – rozcestník pro starosty, zastupitele a zaměstnance menších obcí

Rozcestník pro starosty především menších obcí I. typu najdete na webu www.chytryregion.cz nebo přímo pod odkazem www.starostuj.cz. Obsahuje přehledně zpracované agendy a také vzory, metodiky i další informace ke stažení.

5 nejnovějších zpráv

18.3.2022

Závěry poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání z let 2005 až 2021

Ministerstvo vnitra vykonává kromě jiných úkolů také koordinační úlohu v oblasti správního řízení a správního trestání. K naplňování této úlohy významným způsobem přispívá poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání. Poradní sbor přijímá v rámci svých zasedání stanoviska k různým složitým problémům, které se týkají výkladu správního řádu a právních předpisů v oblasti přestupkového práva.

Jednotlivá výkladová stanoviska jsou následně publikována v podobě závěrů na internetových stránkách Ministerstva vnitra - dostupné na https://www.mvcr.cz/clanek/zavery-poradniho-sboru-ministra-vnitra-ke-spravnimu-radu-a-spravnimu-trestani.aspx.

V roce 2017 připravilo Ministerstvo vnitra souborné vydání všech závěrů, které poradní sbor přijal od svého vzniku v roce 2005 až do konce roku 2016. V následujícím období pak došlo k přijetí většího počtu závěrů v obou zmíněných oblastech působnosti poradního sboru. Ministerstvo vnitra proto přistoupilo k vydání nyní předkládané aktualizované publikace, v níž jsou doplněny všechny závěry přijaté od roku 2017 do konce roku 2021. Aktualizovaná verze publikace je přílohou  a bude zveřejněna též na internetových stránkách Ministerstva vnitra - dostupné na https://www.mvcr.cz/clanek/zavery-poradniho-sboru-ministra-vnitra-ke-spravnimu-radu-a-spravnimu-trestani.aspx.

Publikace je rozdělena do dvou tematických částí. V první části jsou obsaženy závěry z let 2005 až 2021, které se primárně týkají výkladu správního řádu. Ve druhé části jsou obsaženy závěry z let 2017 až 2021, které se primárně týkají výkladu zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Kromě úplných textů závěrů obsahuje publikace v závěru rejstřík uspořádaný podle konkrétních ustanovení zákonů, kterých se jednotlivé závěry převážně týkají. Závěry jsou opatřeny poznámkami, které upozorňují na případné pozdější změny interpretovaných norem a jejich vliv na použitelnost závěru.

18.3.2022

Zajímavá soudní rozhodnutí

V příloze naleznete dvě zajímavá rozhodnutí z poslední doby. Jde o nález Ústavního soudu týkající se problematiky výjimek z obecně závazných vyhlášek obcí. Druhým rozhodnutím je rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ohledně odpovědnosti obce za případnou újmu způsobenou zásahem do osobnostních práv.